Kościół Katolicki (kosmiczny i megalityczny) to instytucja zajmująca się duchowością. Jej celem jest głoszenie nauki Chrystusa, a także badanie różnorakich duchowych prądów („nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” 1 List św. Jana 4:1 ), stąd płyną oskarżenia, że KK zajmuje się czymś, co do niego nie należy. Kapłani Katoliccy bardzo często mówią o swojej instytucji jako Kościele Chrystusowym, i taki z pewnością jest, przynajmniej jeszcze ten polski. Rozpatrywanie tajemnicy Kościoła Katolickiego (kosmicznego i megalitycznego) w kategoriach fenomenu UFO nie jest proste. Zjawisko tzw. „kosmitów” wymyka się wszelkim ujęciom, jest duchowe i (do jakiegoś stopnia) materialne.

DLOKRW poprzednim odcinku przedstawiliśmy ogólny pogląd dotyczący przeznaczenia chrześcijan. W czasie, lub po śmierci, mamy otrzymać ’ciała chwalebne’ – i stać się częścią kosmicznej rodziny (Zdaniem doktora Heisera, wybitnego biblisty – zgodnie z Pismem Świętym – zostaniemy zaliczeni do tzw. „bogów”, włączeni do Królewskiej Rady” – „Divine Council” przekierowanie ). Zanim przejdziemy do dalszej części, proszę się zastanowić nad słynnym wersetem Listu do Efezjan 6:12 „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”. O jakich wyżynach niebieskich jest tu mowa ?! Jaki rodzaj walki toczą chrześcijanie, o co toczy się ta bitwa ?! Nasz wspaniały Ksiądz Natanek, co chwila powtarza, że jest to straszna duchowa batalia (przekierowanie) !

Lekarstwo na modernizm

papiezCzy owi rządcy świata ciemności nie chcą odebrać nam zbawienia, człowieczeństwa, życia wiecznego i wiary w Jezusa Chrystusa oraz wiary w świat nadprzyrodzony, byśmy ostatecznie „zostali nadzy” ? To wszystko dla początkujących chrześcijan może wydawać się szokujące, ale jest częścią Boskiego Planu zbawienia. Pamiętać należy, i podkreślmy to bardzo mocno, pojedynek nie musi być prowadzony militarnie ! Szatan i jego pomocnicy są często wybitnymi TEOLOGAMI, zresztą jak sam diabeł. Od początku swojej służby (Ew.Mateusza 4:1-11), aż do jej końca (Ew.Łukasza 22:3), Jezus zwalczał siły ciemności ! O tym właśnie nauczają Piotr (I List Piotra 5:8), Jakub (List Jakuba 4:7), Jan (I List Jana 2:13; 3:8; 5:18) i Paweł (I List do Tesaloniczan 3:5). Szatan dobrze zna Biblię i kocha ją cytować aby zniszczyć ludzką wiarę, próbował nakłonić Jezusa aby rzucił się w dół z dachu świątyni, zachęcał Go urywkami z Pisma.

balducci-in-sirius02Dlatego jeżeli Kościół Katolicki kiedykolwiek będzie zmieniał nauczanie Jezusa Chrystusa, czy pod natchnieniem „kosmitów”, czy jeszcze innym, pamiętajmy, że Biblia i o tym nas informuje ! „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty !” List do Galatów 1:8 Proszę zwrócić uwagę na te ważne słowa, nie tylko gdyby anioł nam głosił, co jest szalenie ważne, ale gdyby kapłani nam głosili inną ewangelię ! Katoliccy Książęta mogą być również odpowiednio (przez istoty „bardziej zaawansowane-rozwinięte”) zaprogramowani. Ostatnimi czasami widać zamęt w nauce Kościoła Katolickiego, trwa walka teologów Chrystusa z teologami Szatana !

sharing-salvation-in-jesus-christ-yeshua-messiah-with-jewish-people-israel-genesis-12-3-john-3-16Słabo słyszalny głos wspomnianego ks. Natanka, również innych wiernych Chrystusowi kapłanów, brzmi jak sygnał ostrzegawczy: coś się dzieje, ktoś zmienia odwieczne zasady Kościoła Katolickiego, wydaje się, że wszystko zmierza do konkretnego celu, trwają przygotowania by objawił się ufonauta naczelny: „Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z powodu pokus Antychrysta…” (reszta tu). Cały świat stać się ma McDonaldem, pozbawiony wyższych idei, bezmyślny, duchową pustynią, którą zagospodaruje Nowa Religia Ufonautyczna.

krzweil-hybryda03

Book-Anglewarslarge

ufo-italyW tym momencie pojawią się zapewne jednostki typu ksiądz Corrado Balducci, który oczekiwał „kosmitów”, sądził że są od nas wyżej rozwinięci (przekierowanie). Oczywiście nie można wykluczyć i tego, ale jako chrześcijanie zapytajmy jaką Ewangelię będą nam głosili, techno-magicznej mocy, jeszcze inną ? Przywołajmy kolejny raz – sedno sprawy, nadchodzącej wielkiej zadymy: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”. Nie przeciw ciału i krwi, ale przeciw pierwiastkom duchowym na wyżynach Nieba – innego wymiaru. W przetłumaczonym przez nas filmie, urywku większej całości, Balducci mówi, że „kosmici” posiadają dusze, takie jak nasza, stąd możemy podejrzewać ich o jakąś duchowość, że kontaktują się z Istotą Wyższą od nich samych, z określonym Aniołem, czy jest to Anioł Boga YHWH, czy może istota z Ogrodu Eden ?

nautiSpojrzenie Balducciego jest poglądem o fizyczności tzw. „kosmitów”. Włoski ksiądz zakłada istnienie „Kosmicznej Społeczności”, stworzonej przez Boga YHWH, 'podobnej nam’, która przekroczyła granicę podróży z prędkością światła. Coś im jednak przeszkadza by się OBJAWIĆ ?! Co jest przeszkodą, czy nie przypadkiem Ewangelia Jezusa i Duch Świety jest tą zaporą (przekierowanie) ? Tajemnica kosmicznego i megalitycznego Kościoła Katolickiego jest jeszcze większa. W Kosmicznym Ogrodzie, istnieć mogą różne „rośliny„, zasiane przez Rolnika YHWH, z których niektóre nie zapuściły odpowiednich „korzeni„: „On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów,  odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni.” Ks. Mądrości 7:17-20; dlatego:

Jeszcze tego samego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem,  gdzie wkrótce zgromadziły się ogromne tłumy. Wsiadł więc do łodzi, a ludzie pozostali na brzegu.  Zaczął ich wtedy nauczać posługując się przypowieściami: – Pewien rolnik postanowił zasiać ziarno.  Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę. Zaraz przyleciały ptaki i wydziobały je Inne upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała.  Te, choć szybko wyrosły, wkrótce zwiędły w słonecznym upale i zginęły, ponieważ w płytkiej glebie ich korzenie nie znalazły dosyć wody. Jeszcze inne upadły między chwasty i niebawem zostały przez nie zagłuszone. Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę i dały po sto, sześćdziesiąt lub trzydzieści ziaren plonu.” Ewangelia według św. Mateusza 13

„…naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni.” Ks. Mądrości 7:17-20

(…)Czy widzisz, jak wiele studni jest w poznaniu rzeczywistości ? Stud­nią jest na przykład znajomość roślin, a może natura każdej rośliny ma wła­sną studnię. Studnią jest także znajomość zwierząt, a może każdy gatunek zwierząt ma własną studnię. I jeszcze studnią jest wiedza o znaczeniu cza­sów, o odmianach i następstwach, A ponieważ wszystkie te sprawy obejmu­ją wzniosłą i głęboką wiedzę, dlatego słusznie nazwano je przenośnie stud­niami. I słusznie wiedza o tych zagadnieniach zwała się studniami, dopóki „tajemnica Chrystusa zakryta była od wieków i pokoleń„. Skoro zaś, jak mówi Paweł, wierzącym „Bóg objawił przez Ducha swojego” [1 Kor 2:10], wszystko to staje się źródłami i strumieniami, aby wiedza o tych sprawach nie była już ukryta, lecz dotarła do wielu oraz nawilżyła i nasyciła wierzących. Z tego też powodu – wierzę w to – Zbawiciel mówił swym uczniom, że kto w Nie­go wierzy i pije wodę Jego nauki, w tym powstaną już nie studnie i źródła, lecz strumienie żywej wody. Jak bowiem owa jedna studnia, którą jest Sło­wo Boże, staje się studniami, źródłami i niezliczonymi strumieniami, tak tez i dusza ludzka, będąca obrazem Bożym, może mieć w sobie i wywieść z siebie studnie, źródła i strumienie. Jednak studnie, które są w naszej du­szy, potrzebują kopaczy. Trzeba je bowiem oczyścić, a wszystko, co ziem­skie należy z nich usunąć…(…) Cytat – Ojciec Kościoła

 kosmoi-03aa

Może „kosmici” faktycznie porywają dusze (grzeszników), zabierają je w odpowiednie miejsca, gdzie poddawani są mękom piekielnym, nie tylko w przenośni ale i dosłownie, podkreślmy: „odpowiedni kosmici, do odpowiednich zadań„, zgodnie ze starożytną zasadą Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górzeNie musi to być wcale piekło, ale wspaniałe światy duchowe, zgodnie z tym co napisała święta Faustyna. W tym kontekście należy się zastanowić, kto „przyleci” na koniec świata ?! Jakiego rodzaju istoty ?! Bo że będą to odpowiednie „ptaki to nie ma najmniejszej wątpliwości…

495_9677W świetle tego co zostało tu napisane, istotnym jest zagadnienie materialności ufonautów-kosmitów. Czy są to byty bardziej duchowe, czy materialne. Jakie posiadają ciała-mieszkania ? Czy UFO/Ufonauci ma związek z tym co przekazał nam święty Juda ? Inaczej, czy ich celem jest zmiana ludzkiej duchowości, przekonwertowanie ducha człowieczego na inny rodzaj ? To też pytanie o Słowa Boga, jak je rozumieć, Duchowo czy materialnie/cieleśnie ?!

(…)Nakłoń ucha swego na modlitwę moją (Ps 15(16),10). Gdzie są antropomorfici, którym się zdaje, że Bóg ma członki ? Nakłoń, Boże ucha. To Syn przemawiając w naszym imieniu kieruje te słowa do Ojca. Nakłoń swego ucha. Chyba jest bardzo słaby, jeśli chcąc usłyszeć, musi nakłaniać ucha, aby słuchać z bliższej odległości. Zastanów się, jaką niegodziwością jest mówić, że Ojciec może słyszeć Syna tylko wówczas, gdy nachyli głowę. Pismo mówi językiem ludzkiej słabości, abyśmy my łatwiej rozumieli jego słowa.(…) Cytat z Ojca Kościoła.

AP I VAT PIUS X

Oczywiście Jezus może przybyć na „obłokach„, dosłownie i w przenośni. Dosłownie bo „…potem został wzięty do nieba.(…)Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo ? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.” Dzieje 1-11 W rozumieniu duchowym, bo w starożytnych religiach i mitach były przedstawiane jako mieszkanie, odzienie lub pojazd bogów ! Symbolika ta ujawnia się także w porównaniach starotestamentalnych. Chmury rozciągnięte pod niebem wydają się zasłaniać mieszkanie Boga: „Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu” (Ps 97,2). W przesuwających się po niebie obłokach jeden z największych proroków Izraela widzi obraz Boga wyruszającego na wojnę z ludem, którego siła militarna opierała się na rydwanach: „Oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu. Zadrżą przed Nim bożki egipskie, omdleje serce Egiptu w jego piersi” (Iz 19,1). (Proszę zobaczyć filmy dołączone do tekstu „Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych” oraz „Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne„)

920x920
Poetyckiej symbolice” tego proroctwa odpowiada obraz narracyjny najważniejszego wydarzenia z dziejów Izraela: „Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc” (Wj 14,19-20). Gdy Izraelici wędrowali przez pustynię, Bóg ich prowadził w postaci słupa obłoku (Wj 13,21). W obłoku objawiała się chwała Boża (Wj 16,10). Kiedy obłok obniżał się nad Arką Przymierza, Izraelici zatrzymywali się i rozbijali swoje namioty, a kiedy podnosił się, był to znak, że należało wyruszyć w drogę (Wj 40,34-37). Kiedy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, obłok pojawił się tylko jeszcze raz – podczas poświęcenia świątyni chwała Pana pod postacią obłoku wypełniła przybytek wybudowany przez Salomona (1 Krl 8,10-12).

thumnail-photo-1024x576

BoomerangUFO

(Słynny obraz Masolino da Panicale „Fondazione della chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma”, rok około 1428)

masolino_007Tzw. „kosmiczny problem” jest ważnym, zwłaszcza jeśli sądzimy, jak Balducci, że 'kosmici’ przybywają tu w jakimś konkretnym celu. A zwłaszcza jeśli uznamy ich za byty „bardziej rozwinięte” od ludzi. Skoro posiadają technologię, zdolną przenosić „statki kosmiczne” z jednego krańca galaktyki, na drugi, to „automatycznie stoją od nas wyżej”. Technologia ma być wyznacznikiem „rozwoju” ?, w opinii technokratów: tak. Czy to samo możemy powiedzieć o ich duchowości ? O ich „dekalogu”, jeżeli go posiadają ? Dlaczego mamy wykluczać ideę, „wszystkich zamieszkałych światów (kosmosu – κόσμος)„, zarządzanych przez Lucyfera – Ew. Mateusza 4:8 ? A jak pamiętamy „Nie toczymy bowiem walki…” (…)Pan zatem przyszedł głosić wolność jeńcom. To samo powiedziano w innym miejscu: „Wziął do niewoli jeńców” (Ps 67[68],19; Efezjan 4:8), to znaczy nas, którzy dawniej zostaliśmy pojmani przez diabła ku zagładzie, teraz jesteśmy pochwyceni przez Pana ku zbawieniu.(…) Cytat Ojca Kościoła. (proszę sprawdzić „Kosmiczny jasyr – duchowa husaria„)

50f544c505902_o

czekamy-na-intronizacje

(Z pewnych duchowych względów wpis pt.: „Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I, II i III” może w pewnym momencie zniknąć z portalu Argonauta.pl., co jest dla wielu zrozumiałe, przynajmniej takim powinno być…, duchowych względów.)

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

podkreślmy: „odpowiedni kosmici, do odpowiednich zadań

Odpowiedni ufonauci do odpowiednich zadań – prosimy zapoznać się także z tekstem pt „Duchowe elementy układanki UFO

O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze…

 Watykan i kosmici

 Nadejście Antychrysta. Proroctwo św. Nila

https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/07/12/kard-robert-sarah-wzywa-wiernych-do-klekania-do-komunii-swietej-liturgiczne-lenistwo-pochodzi-od-szatana/

Kard. Robert Sarah wzywa wiernych do klękania do Komunii świętej. „Liturgiczne lenistwo pochodzi od szatana”

Sieć fast foodów w Watykanie? McDonald’s w dawnym mieszkaniu Josepha Ratzingera

Autorzy Exo-Vaticana ujawniają nowe fakty, rezultat dwuletniego dochodzenia – nowa książka i film

EXO kontra VATICANA ? Królowa Nieba vs reptilianie

(Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba)

Nadprzyrodzone spotkanie w Kecskemet, Węgry rok 1939

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Nowy Porządek Rzeczy, a Kosciół Katolicki… etc.

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

Ochronny znak z innego wymiaru

Entelecheia w Turzovka

Rycerze Wyklęci

Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

„przychodzi z chmurami” – Zaczęły się dni Noego…

Odnośnie „roślin” i „gleby” pisaliśmy w poniższym tekście, do którego bardzo zachęcamy !

Ziemia – planeta na której istnieje jeszcze normalność – empiryczne i statystyczne pojęcie „normalności”

Tajemnica ludzkiej rodziny w cywilizacji człowieczej

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Antychryst – jak go widzi Kościół i Jego święci

Kongo: miliony na antykoncepcję od charytatywnej organizacji episkopatu USA

„Można nawet powiedzieć, że pochodzenie bytu – przekazywanie bytu, jest tutaj zastąpione przekazywaniem łaski, ponieważ ostatecznym celem hierarchii jest upodobnienie się do Boga.” – cytat z części II „Kościoła Kosmicznego i Megalitycznego”

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

450,253,fdff298f8843ea49706880118c736f9652410cad

 Ksiądz Balducci o UFO – Exo Waticana

Gary’s Commentary on Not the Same Old World 11.10.2016 – POLECAMY ! (bardzo w temacie tego wpisu)

ALIEN Link? Identical Ancient Structures On Earth & Mars! 9/17/16

Czy Kościołowi grozi schizma? – dr Stanisław Krajski

Ks. Natanek zaatakowany przez siły duchowe – odsys energetyczny ?

Teoria ewolucji to wielkie zwiedzenie ludzkości – dr Thomas Kindel

Duchowy aspekt UFO istot – doktor William Alnor

Dobre 23

Podobne Artykuły

One thought on “Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

  1. „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. […] Mówią, ale sami nie czynią. […] Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. […] Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. […] Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi (czyli nauczycielu, duszpasterzu). […] Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. […]”
    (W stanie chrystusowej świadomości nie ma miejsca na ekscelencje, eminencje
    i tym podobne tytuły).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *