W tekście „Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych” zaprezentowaliśmy zdjęcia z rejestracji (anielskiego) UFO. Na tle nieba, za pomocą smartfonu, coś zostało nagrane, nie wiemy czym było: pojazdem energetycznym, duchowym, istotą duchową lub manifestacją kosmicznych, bądz innowymiarowych inteligencji (hierarchii kosmicznych). Bardzo dobrym określeniem, odzwierciedlającym pojawianie się tych „rzeczy” w naszej rzeczywistości jest sformułowanie „anomalne zjawiska mentalne„. One są, i jak mówi o nich L.A. Marzulli: „nie znikają, nie chcą zaprzestać pokazywania się, nie odlatują, ale pojawiają się, i jest ich coraz więcej„. Część badaczy podejrzewa, że są to istoty z innego wymiaru – anielskie, posiadające „specjalny rodzaj ciał-powłoki-mieszkań„, właśnie do nich, jako chrześcijanie aspirujemy „Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała…” Flp 3, 20-21

kofun4s

kofun_tomb_of_nintoku1363630907318Megalityczne konstrukcje z Japonii, znany wszystkim megalitomaniakom kształt.

m“¿“Vc—Ë

00ufo05-kompozy02Temat jest niezwykły i jednocześnie bardzo poważny, rzadko poruszany, przecież tzw. UFO to mit, zabobon, w opinii ewolucjonistów to „gaz błotny”. Cywilizacja śmierci (duchowej) zaprzecza wszystkiemu co nadnaturalne. Uwięzieni w diabelskim matrixie technokraci, chcą go narzucić całej ludzkości. Ewolucjoniści-materialiści w swoich teoriach nie pozwolą na duchowość i Stwórcę – wszystko jest przypadkiem, bez sensu, bez celu, i magicznie wydobyło się z bagna prazupy. A przecież możemy dołączyć do kosmicznej rodziny, jest na to szansa, w Jezusie Chrystusie. To dołączenie to specjalna droga do innego wymiaru, tam otrzymamy specjalne ciała – ’przybytki’. Ta ścieżka może być szybsza i pewniejsza jeśli wstąpimy do Kosmicznego i Megalitycznego Kościoła Katolickiego.

Kadry na których uchwycono przybysza z innego wymiaru – kogoś z anielskiej hierarchii (nadprzyrodzonej inteligentnej substancji) ?

00ufo02

00ufo07aa

fib-plants

1380838_655614817795753_695614570_nProrocy, a następnie Ojcowie Kościoła podążali tą drogą „Jeśli idziemy za ich napomnieniami i przykładami, możemy również nazywać się niebiosami, skoro naśladujemy tych, których mieszkanie jest w niebiosach. Prorok bowiem mówi w innym miejscu; „Przybyszem jestem i pielgrzymem na ziemi, tak jak wszyscy moi przodkowie” Ps 38(39). A mówił to w Judei, to zna­czy w swej ojczyźnie; dlaczego jednak nazywał się pielgrzymem ? Lecz święci w tym wieku pielgrzymują na ziemi nie chcąc mieć niczego, co ziemskie, a ich cała posiadłość jest w niebie, gdzie mają mieszkania, gdzie mają miasto, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Dlatego też prorok, który nie jest z tego świata, mówi, że tutaj jest pielgrzymem i wolą duszy dąży do swojej ojczyzny, to znaczy do raju, do królestwa niebieskiego.

Nie sądź, heretyku, iż mówiąc, że raj jest ojczyzną świętych, twierdzę, jakoby dusze istniały przed wstąpieniem w ciało. Nie twierdzę tego, lecz powtarzam opinię apostoła, który powiada, że my wszyscy zostaliśmy wyrzuceni z raju wskutek przestępstwa Adama; apostoł mówi, że Adam upadł również w nas, którzy mieliśmy dopiero zaistnieć. Dlatego teraz w Chrystusie, to znaczy w niebieskim Adamie wierzymy, że jak przez grzech pierwszego Adama utraciliśmy raj, tak teraz przez sprawiedliwość drugiego Adama powracamy do raju…”

kofun_japan

brain65_07

Megalityczni łącznicy (Jogini ziemscy – Jogini duchowi)

Część ludzkości już wkroczyła na drogę do Nieba (Rzeczywistości Stwórcy), dlatego wypatrujemy z nadzieją Zbawiciela. Od tysięcy lat istnieli na Ziemi nadzwyczajni pośrednicy – „specjalne naczynia” – za pomocą których Bóg YHWH 'nadaje’: „Co więc mówi Mojżesz? „Słuchajcie, niebiosa, a powiem, słów z ust moich niechaj słucha ziemia” (Powt 32:1). Jeremiasz również mówi tak: To mówi Pan” (Jr 5:14); inni prorocy tak mówią, ponieważ ich słowa są słowami Pana, a to, co mówi poprzez ich usta, Pan wypowiada jakby posługując się instrumentem. Co więc znaczy: „Będzie zbudowana”, jakby wielki dom albo miasto było budowane? Zastanówmy się, gdzie napisano coś podob­nego na temat budowania. Poszukajmy w Księdze Rodzaju, co oznacza podobna wypowiedź. Powiedziano: „Bóg wyjął żebro z boku Adama i zbu­dował z niego kobietę„Rodz 2:22. Popatrz, co powiedział: „zbudował”. Wyraz „budowa” bowiem, jak to stwierdziliśmy wyżej, zwykle bywa używany tylko przy opisie wznoszenia wielkiego domu. Ponieważ zatem z owego żebra Adama została zbudowana kobieta, zatem zgodnie z powagą Apostoła, symbolizuje to Chrystusa i Kościół (porów Efez 5:32). Dlatego powiedział: „Z żebra zbudował kobietę”. Słyszeliśmy o pierwszym Adamie, przejdźmy do drugiego i zobaczmy, jak z Jego boku jest budowany Kościół.”

Krystalizacja informacji. Przestrzeń, czy tylko informacja o niej ?

pineconesymbols

oannes

aerial-viewKościół Katolicki (Kosmiczny i Megalityczny) jest instytucją hierarchiczną. Samo słowo „hierarchia” pojawia się w tytułach dwóch starożytnych traktatów tajemniczego chrześcijańskiego autora, dotyczących społeczności aniołów (Hierarchia niebiańska) i społeczności Ko­ścioła (Hierarchia kościelna).  Hierarchia miała by więc być uporządkowana od tego, co najdoskonalsze do tego, co jest coraz mniej doskonałe, przy czym fundamentem takiego uporządkowania jest sama doskonałość rzeczy wchodzących w skład hierarchii. Ten uporządkowany układ może dotyczyć bytów – np. takich jak aniołowie. Ten nowy rzeczownik został złożony z ze słów hieros – święta i arche – zasada, źródło początek. Sam starożytny twórca tego terminu łączy to słowo z innym, a mianowicie z terminem hierarcha (hierarches), który oznacza przewodniczące­go świętych obrzędów. Trzeba też pamiętać, że słowo hierarchia może oznaczać nie tylko święte źró­dło, ale także świętą władzę, podobnie jak w terminie monarhia, który także jest złożeniem słów monos i archos, jeden początek – jedna władza. W przypadku twórcy termin – hierarchia – oznacza więc władzę łączącą się z wyko­nywaniem świętych rytów. Widać to najlepiej w traktacie Hierarchia kościelna, gdzie termin hierarcha jest odnoszony w strukturze Kościoła tylko do biskupa, jako tego, któremu jako jedynemu jest właściwe sprawowanie świętych miste­riów.

522683953

2016-09-19Starożytny katolicki mędrzec, twórca zagadnienia hierarchii, całkowicie świadomie czerpał z pism ostat­nich platoników, jednocześnie polemizował z nimi, starając się na każdym kroku pokazywać, że choć ich systemy zawierają prawdę, to jednak wizja chrześcijań­ska o wiele lepiej tłumaczy rzeczywistość. Tyczy się to szczególnie rzeczywisto­ści intelektualnej, którą w greckich systemach zamieszkiwały rzesze bogów. W neoplatońskim porządku świata niewidzialnego kolejne substancje były bytami wyemanowanymi z Absolutu (hipostazami), które łączył proces pochodzenia. Oznacza to, że każda niższa substancja zawdzięczała swoje istnienie wyższej. Pochodzenie, było procesem odwiecznym i opisywało sposób istnienia i zależności pomiędzy elementami świata intelektualnego. Wynikało z niego, że hipostazy (byty stworzone przez Boga) w relacji do siebie nawza­jem są z natury uporządkowane pod względem doskonałości. Poza tym dwa są­siadujące ze sobą byty świata intelektualnego były zawsze w relacji przyczyny i skutku. Ta doskonalsza była przyczyną, mniej doskonała – skutkiem. Dlatego też cały intelektualny kosmos był w istocie drabiną bytów, które przekazują sobie nawzajem byt w odwiecznym procesie, począwszy od najdoskonalszego Jedna, a skończywszy na ludzkich duszach (Kosmiczny ewolucjonizm – New Age).

maxresdefault

000japonia

kofun-on-mars-3-670x666U katolickiego i starożytnego mędrca od hierarchii obserwujemy bardzo istotną różnicę. Z pozoru może się wydawać, że społeczność aniołów jest opisywana tak samo, jak układ hipostaz intelektualnego świata u neoplatoników pogańskich, ponieważ aniołowie wyż­szych chórów posiadają wszystkie doskonałości tych, którzy są poniżej. Jednak mimo to pomiędzy aniołami nie ma odniesień opartych na pochodzeniu, bo wszyscy zostali stworzeni przez Boga. Oznacza to, że ich naturalne uporządko­wanie nie polega już na tym, że jeden drugiemu przekazuje byt. Katolicki inicjator hierarches koncentruje się tutaj na przekazywaniu łaski. Z tej racji właśnie termin hierarchia określa raczej wzajemne relacje w znaczeniu nadprzyrodzonym, a nie naturalnym. Można nawet powiedzieć, że pochodzenie bytu – przekazywanie bytu, jest tutaj zastąpione przekazywaniem łaski, ponieważ ostatecznym celem hierarchii jest upodobnienie się do Boga. Mówiąc, że aniołowie stanowią hie­rarchię, nieznany autor chce powiedzieć, że stanowią oni społeczność. Widzimy więc wyraźnie, że stworzony przez niego termin oznacza strukturę i wzajemne zależności w wymiarze społecznym i organizacyjnym, a nie odniesie­nia na poziomie bytowym, a przynajmniej te drugie pozostają na dalszym i mniej istotnym planie.

„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane”

710199_090403_plock_05_34Ziemski i organizacyjny wymiar świata anielskiego ukazuje się już w tych miejscach, w których nieznany autor podaje definicję hierarchii. Zwłaszcza dwa teksty są szczególnie interesujące dla ukazania politycznego wymiaru społeczności hierar­chicznej. Pierwszą definicję znajdziemy w Hierarchii kościelnej, gdzie czytamy:

Zgodnie z naszą czcigodną, świętą tradycją, każda hierarchia jest całkowitym ucieleśnieniem świętych elementów w niej zawartych; jakakolwiek by to była hierarchia, jest ona więc doskonalą całością wszystkich jej świętych składników. Stąd słusznie o naszej hierarchii mówi się, że posiada w sobie wszystkie święte rzeczy, które ją charakteryzują. Dzięki temu boski biskup, z racji swojego wy­święcenia, spełnia wszystkie trwale przynależne mu sakralne funkcje hierar­chiczne, od których bierze swoje imię i nazywany jest hierarchą. I rzeczywiście, ten, kto mówi „hierarchia”, powiada skrótowo o wszystkich świętych stopniach, które ona zawiera. Podobnie gdy mówi „ hierarcha „, wskazuje na człowieka na­tchnionego przez Boga i boskiego, na kogoś, kto posiada znajomość całej świę­tej wiedzy, w którym, w sposób zupełnie czysty, cała jego hierarchia osiąga swo­ją pełnię i daje się poznać.

Powyższy fragment zawiera zauważone wyżej wyprowadzenie słowa hierarcha od hierarchii. Oznacza ona wszystkie porządki, które wchodzą w jej skład, jednak nie chodzi tutaj tylko o zbiór rzeczy. To, co najważniejsze w tak pojmowanym układzie aniołów i ludzi, to ich jedność, realizująca się w tym, który jest na jego szczycie. Biskup właśnie dlatego jest nazywany hierarchą, ponieważ jest absolut­nie niezbywalnym pośrednikiem w przekazywaniu łaski. Władza przekazywania boskiego światła zawsze skupia się w ręce jednego, który jest niejako „kanałem”.

pio12W przypadku katolickiego mędrca tak jest rozumiana hierarchia. Zawsze jest skupiona na miejscu centralnym, z którego wszystko pochodzi. W przypadku hierarchii Kościoła jest to biskup, a w przypadku hierarchii aniołów sam Bóg działający poprzez swoje imiona. Kolejny aspekt rozumienia hierarchii odsłania przed nami drugie jej określe­nie, które znajdujemy na początku trzeciego rozdziału traktatu Hierarchia nie­biańska.

Hierarchia jest, jak ją rozumiem, świętym porządkiem i wiedzą, i działalnością, upodabniającą się, tak dalece, jak to możliwe, do boskiej formy, i wznosi się do naśladowania Boga proporcjonalnie do oświecenia, które jest jej przekazywane przez samego Boga. Piękno bowiem należące do Boga – tak proste, tak dobre, tak w swojej zasadzie doskonale — jest całkowicie niezmieszane z czymś, co jest doń niepodobne, ale pozwala każdemu, wedle jego zasług, uczestniczyć w swoim świe­tle i doskonali go w najbardziej boskim wtajemniczeniu, harmonijnie kształtując inicjowanych na podobieństwo własnej, niezmiennej formy.

Nieznany autor, na którym oparł się sam święty Tomasz z Akwinu, dopowiada w powyższym tekście, że hierarchia jest nie tylko świętym porządkiem przekazujących łaskę, ale sama wiedza i jej przeka­zywanie także ją stanowią. (Interesujące jest, że Akwinata uznaje możliwość włączenia do chórów anielskich także człowieka – oczywiście po jego śmierci i według zasług, jakie poczynił w swoim życiu ziemskim. Nie określa jednak, które z chórów mogliby zajmować ludzie; nie wyjaśnia też kwestii, czy byłyby to miejsca opuszczone przez aniołów, którzy upadli.więcej tu)

tomaszCytaty w artykule pochodzą z Ojców Kościoła, tak bardzo niedocenianych ! (Z pewnych duchowych względów wpis pt.: „Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I i II” może w pewnym momencie zniknąć z portalu Argonauta.pl., co jest dla wielu zrozumiałe, przynajmniej takim powinno być…, duchowych względów.)

Linki:

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Naukowcy będą pracować nad „uwolnieniem” ludzkości z symulacji komputerowej

Tajemnicze ogólnoświatowe wzięcie !

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Tajemne zamiary Boga Stwórcy wobec stworzeń – ucieczka z cywilizacji UFO – droga do innego wymiaru

Bezcielesność aniołów w angelologii świętego Tomasza

Polskie elity ufologiczne w kontekście duchowości ufonautów

Porwane czy asymilowane

Joanna i Andrzej Gwiazdowie o umowie CETA i TTIP

Parlament Walonii zagłosował przeciw CETA

Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !

 Można nawet powiedzieć, że pochodzenie bytu – przekazywanie bytu, jest tutaj zastąpione przekazywaniem łaski, ponieważ ostatecznym celem hierarchii jest upodobnienie się do Boga.

Odnośnie tzw. „siedzib-mieszkań” proszę zapoznac się z tekstem Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

Jeśli idziemy za ich napomnieniami i przykładami, możemy również nazywać się niebiosami, skoro naśladujemy tych, których mieszkanie jest w niebiosach. („…którzy opuścili własne mieszkania” List św. Judy; stąd też „„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów” oraz „Wniebowzięcie„)

bible-archeology-jerusalem-temple-mount-aqueduct-solomons-pools-1900ad

konnersreuther-resl-2

Wymiary wszechświata – Niebo – ciało duchowe – Chuck Missler

Teoria ewolucji to wielkie zwiedzenie ludzkości – dr Thomas Kindel

Billionaires Want to Escape the Matrix – Technocrats Admit to Luciferian Philosophy #Election2016

https://youtu.be/UyO_6HYpJ7w

Ks. Natanek duchowo ocenia rząd i prezydenta PiS – 09.10.2016

Ks. Piotr Natanek – Kazanie „Kontemplacja Jezusa Chrystusa” 09.10.2016, cz. 67 POLECAMY !

LEAKED Hillary Clinton Emails Proof Of Alien Coverup!? 10/8/16

Craziness! UFO Stalks Kids & Men Go CRAZY Over Alien Sighting! 7/31/16

Nowy Wspaniały Świat – Stearman, McGuire

Od około 30 min. dr Heiser opisuje to co jest zawarte w Biblii, jak to chrześcijanie mają zostać włączenie do (kosmicznej) rodziny istot anielskich. Wszystko zgodnie z treścią Pisma Świętego, oryginalnych tekstów hebrajskich i greckiego Koine.

VFTB 342: Claudia Koenig & Dr. Michael Heiser – Rocky Mountain Int’l Prophecy Conference

Dobre 17
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *