Począwszy od pierwszej Księgi Biblii aż do ostatniej, jej treść dotyczy Osoby Chrystusa, oczywiście są tam wplecione i inne zdarzenia oraz treści zakryte, ale trzonem jest postać Zbawiciela. Jeżeli tak, to muszą być jakieś znaki potwierdzające takie założenie. W artykule tym proponuję zapoznać się z elementem mistyki chrześcijańskiej, opisującym jedną z tajemnic pierwszego zdania Księgi Bereszit.

Alfa i Omega to symbol wszechmocy Boga Chrystusa jako Stwórcy i Tego, który wszystko dopełnia. pierwsza i ostatnia litera klasycznego alfabetu greckiego. Symbol ten niesie ze sobą jeszcze większą tajemnicę, związaną z alfabetem hebrajskim oraz z pierwszym zdaniem Księgi Rodzaju, ale o tym za chwilę. Grecka alfa i omega była w starożytności symbolem pisarskim, który odczytywano jako tajemniczą całość i obraz doskonałości, później jako symbol wszechmocy Boga. W Apokalipsie Wcielony Bóg Jezus Chrystus mówi: ’Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec’; cierpiącym prześladowania zwrot ten ma przypominać, że wszystko jest w Bogu i do niego należą pierwsze i ostatnie słowo.

Christ_with_beard

Symbolika alfy i omegi pochodzi jak wspomniałem głównie z Apokalipsy św. Jana, gdzie określony w ten sposób jest Bóg Jezus, z dopowiedzeniami „Początek i Koniec” i „Pierwszy i Ostatni„. Określenie to wyraża ideę, że świat pochodzi od Chrystusa jako Logosu i zmierza do niego jako do ostatecznego celu. Podobnie jak Α i Ω obejmują w ramy cały klasyczny grecki alfabet, tak Alew i taw w hebrajskim, w symbolice biblijnej Bóg Jezus jest zasadą sensu i trwania wszystkich rzeczy. Jest sensem całej Biblii, począwszy od Księgi Rodzaju, aż do wspomnianej Apokalipsy świętego Jana !

0001Symbolika Α i Ω może pochodzić z literatury hellenistycznej jak i apokaliptyki religii żydowskiej, osobiście podzielam pogląd, że większe znaczenie miał jednak wpływ tekstów starotestamentowych, w których Bóg nazywany jest „Pierwszym i Ostatnim” (Izajasza 41,4; 43,10; 44,6). Następnie symbol Alew i Taw został zaadoptowany przez Talmud i kabałę.

237814_f248

Na temat tylko jednego pierwszego zdania z Biblii napisano około tysiąca książek ! Tak prawie 1000 ! Pierwszy wers Tory zaczynający się od: – Bereszit bara… – wydaje się niemożliwy do całkowitego objęcia rozumem, co wcale nie dziwi. Wielu komentatorów tego niezwykłego układu liter zmagało się z jego zrozumieniem, jednak żaden z nich nie był w stanie przekonać innych do swojej ostatecznej wersji rozumienia tego momentu Boskiej informacji.

Chciałbym tu przedstawić mały skrawek tajemnicy pierwszego zdania Tory. Czyta się je tak: ’Be-reszit bara elohim et ha-szamaim we et ha-arec’ i znaczy : „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię„. „To hebrajskie zdanie składa się dokładnie z 7 słów, które mają dokładnie 28 (4×7) liter. Są to 3 rzeczowniki: Bóg, niebo i ziemia. Jeżeli dodamy wartość numeryczną każdej litery w tych trzech hebrajskich rzeczownikach, otrzymamy dokładnie 777 (111×7). Wartość numeryczna hebrajskiego słowa „stworzył” to 203 (29×7). Trzy pierwsze słowa zawierają podmiot dokładnie z 14 (2×7) literami, a cztery pozostałe słowa zawierają orzeczenie również z 14 literami. Hebrajskie słowa niebo i ziemia mają po 7 liter. Wartość pierwszej, dwóch środkowych i ostatniej litery w zdaniu to 133 (19×7). Całkowita wartość pierwszej i ostatniej litery każdego słowa w tym wersecie to 1.393 (199×7). Wartość pierwszej i ostatniej litery w pierwszym i ostatnim słowie tego wersetu to 497 (71×7). Wartość pierwszej i ostatniej litery w każdym ze środkowych słów wynosi 896 (128×7)…

Czestochowska

… cyfra 7 i jej wielokrotność odgrywają znaczącą rolę w biologii (okres gestacji ssaków, inkubacji ptaków i wylęgu insektów może być zmierzony wielokrotnością siedmiu dni); chemii (siedem okresów w tablicy okresowej pierwiastków); muzyce (siedem stopni w oktawie); naszym kalendarzu (siedem dni w tygodniu); świetle (siedem kolorów tęczy). Naukowcy, którzy dokonali tych odkryć, stwierdzili, że oni jedynie znaleźli fizyczne prawa i wzory, które zaprojektował nasz Stwórca (Rzymian 1:20).”

Jak było wspomniane na początku Zbawiciel jest grecką Alfą i Omegą oraz hebrajskim Alef i Taw, w związku z tym musi być także jakiś tego znak w pierwszej księdze. Wielu chrześcijan znajduje znak Jezusa Chrystusa właśnie w tym pierwszym tajemniczym zdaniu. Dowodem na to mają być wersy z Ewangeli Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.” Jana 1:1 oraz Jana 1:14 gdzie się dowiadujemy że Jezus został stworzony na początku: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” (Kliknij by powiększyć)

zdanie-bereshit

Sam Jezus powiedział, że Biblia daje świadectwo właśnie o Nim: „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.” Jana 5:39 Uznająć argumentację chrześcijańskich mistyków Jezus jest czwartym wyrazem pierwszego zdania w Biblii. (W tej tajemniczej kwestii archeologia Biblijna poświadcza to również, proszę się zapoznać z niezwykle ważnym artykułem „Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi„)

nativity_lightened

Linki:

Sensacje doktora Michaela Heisera – „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Przedświadomość megalityczna

„przychodzi z chmurami” – Zaczęły się dni Noego…

Nawracanie Żydów na chrześcijański skarb ! Ks. Prof. Waldemar Chrostowski

Jehovah’s Witnesses – Jesus Christ: The Alpha and Omega!

https://www.youtube.com/watch?v=fOR6v1Wngyk

Polska, Polacy, Żydzi i tajemnica Biblii – Prof Waldemar Chrstowski

Dobre 34
Złe 3

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *