„Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” – duchowa wsobność ludzkiego „poruszania się”

Organizm ludzki w antropologii filozoficznej i w wielu religiach jest drugim, obok duszy, elementem tworzącym człowieka jako osobę. Pod względem stopnia organizacji „składniki ciała” dzielone są na układy, np. układ nerwowy, układ krwionośny,organy, tkanki i komórki. Ciało ludzkie od momentu poczęcia istnieje najpierw w formie zarodkowej, a następnie w formie płodu, po czym jest „wydobywane” z kobiety na świat. Z chemicznego punktu widzenia ciało ludzkie składa się głownie z wody – ok. 60% (u noworodka nawet do 75% !). Można powiedzieć, że czas narodzin to przejście z wodnego środowiska do „rzeczywistości powietrza”, od tego momentu następuje proces starzenia się. Starzenie się jest zdecydowanie najczęstszą, pośrednią przyczyną zgonów, ale bezpośrednią przyczyną wszelkiej ludzkiej śmierci, jest faktycznie niedotlenienie mózgowe, czyli brak dopływu tlenu do mózgu ! Spośród około 150 tysięcy ludzi, którzy umierają każdego dnia na całym świecie, około dwie trzecie – 100 tys. dziennie – umiera z przyczyn związanych z wiekiem, ale nie śmierć jest tematem tego artykułu, lecz życie.

dziecko_poczeteJakiś odsetek przebywając na tej planecie ludzi, ma szansę na „przebrnięcie” przez (zainstalowany) 'magiczny system śmierci’, można tego dokonać jedynie z pomocą Chrystusa „Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” Ew. Jana 14:6 Jak pisaliśmy w poprzednim tekście o Bogu Amen, Nadprzyrodzona Transmisja zawiera w sobie gigantyczne tajemnice (MEGALITYCZNE ! ale ze względu na pewne ’zezwierzęcone istoty’ nie można o nich pisać w prost…), jedną z nich jest budowa ludzkiego organizmu „Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” ! List św. Jana 5:8.

ulotki-duchowa-plakatWszyscy zaawansowani w Świętej Nauce, jak ją nazywa Tomasz z Akwinu, mogli by od razu, do poprzedniego wersetu, dodać następujące zdanie Zbawiciela „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłemEw. Łukasza 11:24, jeszcze inni obeznani z misterium, wkomponowali by „tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanieList św. Judy 1 Ktoś kto analizuje raporty ufologów, a także poglądy ufonautycznych elit (NWO) mógłby do tych cytatów dołożyć i to, że „duch nieczysty (skrajnego enwuowca)” będzie chciał „zamieszkać” w jakimś technologicznym – humanoidalnym przetrwalniku” (’ciele ufunautycznym’, transhumanistycznym – pozbawionym wody ? Więcej o piekle [piekielnikach] w tekście „Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?” )

abortedbabyWspomnieliśmy o chęci pisania na temat fenomenu życia (jego ruchliwości), opartego na/związanego z wodą, będącego cudem nadprzyrodzonym, niezrozumiałym dla (ewolucyjnych) naukowców. W ujęciu historycznym, poglądami. w których nie brano pod uwagę cudu istoty życia, jego nadprzyrodzonego skomplikowania, były materializm, mechanicyzm, fizykalizm, redukcjonizm. Prekursorami tego typu obrazu świata byli w starożytności między innymi Leucyp (V w. p.n.e.) i Demokryt (ur. ok. 460 p.n.e., zm. ok. 370 p.n.e.), a w czasach nowożytnych Kartezjusz, Kepler, Newton i Galileusz. Prawa przez nich sformułowane opisywały całą rzeczywistość jako mechanizm. Ich NATCHNIENIA sprawiły, że także organizmy żywe zaczęto postrzegać jako mechanizmy (mechanistycznie). Od czasów Kartezjusza biorą początek usiłowania zmierzające do poznania organizmu jako niezwykle złożonej maszyny (patrz film „Matrix” – „Chrześcijańskie anamnesis„).

 Archeo Matrix – więcej w artykule pt.: „Chrześcijańskie anamnesis

anamnesis-archeo-matrix03Samo życie traktowane jest w kategoriach bardzo skomplikowanego mechanizmu, który przejawia się przede wszystkim w ruchu opisywanym za pomocą powszechnie znanych praw. Od tamtych czasów ilustracją struktury i funkcjonowania wszechświata stał się mechanizm. Z powyższych teorii i „praw” został wywiedziony ewolucyjno mechanicystyczny wzorzec myślenia: nie ma nic poza (ślepą) maszynerią zjawisk przyrodniczych. Po odkryciach Newtona nastąpił szybki rozwój fizyki, co przesunęło punkt ciężkości w analizach poświęconych fenomenowi życia w kierunku teorii fizykalizmu. Fizykalizm nie zaprzecza, że w świecie istnieje wiele zjawisk, które po zbyt pobieżnej analizie mogą wyglądać na niefizyczne, nadnaturalne, ale wszystkie one maja się według tej teorii okazywać wyłącznie fizycznego (materialnego) charakteru.

(Pius X – Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 1835, zm. 1914 – papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914, święty Kościoła katolickiego. Niektóre źródła podają, że jego ojciec Giovanni Sarto był Polakiem. Ks. Natanek jest przekonany, że był Polakiem ! Był zdecydowanym przeciwnikiem modernizmu, i dał temu wyraz w dekrecie Lamentabili, encyklice Pascendi Dominici Gregis oraz w motu proprio Sacrorum antistitum, gdzie ostro potępił ideały modernistyczne, określając je jako 'synteza wszystkich herezji’)

AP I VAT PIUS XDzięki temu nie wykracza się poza stwierdzanie jedynie ściśle mierzalnych i sprawdzalnych faktów, fakty o tzw. pseudo-niefizycznym charakterze należy badać dotąd, aż znajdzie się racjonalne, mierzalne, potwierdzalne w rzeczywistości fizycznej jako prawdziwe wyjaśnienie. Innymi słowy jeśli fakty nie pasują to gorzej dla faktów. Fizykalizm był ważną częścią programu krytyki metafizyki – nauki pierwszej. Rozkwit teorii fizykalizmu nastąpił w wieku XIX. Ewolucyjni fizykaliści starali się wszystkie zjawiska, w tym fenomen życia, tłumaczyć ściśle deterministycznie (czyli przyczyna = skutek), rozumianymi jako samoorganizyjące się prawa natury. 

sol11aOrganizmy żywe są więc w opinii ewolucyjnych fizykalistów, traktowane jako systemy (z nikąd) samoorganizującej się maszynerii. Środowisko nie dyktuje porządku panującego w strukturze i działaniu danego organizmu — porządek ten ustanawia sam system ! Sam się reguluje, sam tworzy, sam się stwarza… Teoria systemów, prowadząca do humanoidalno biologiczno cielesnego ujęcia życia, ma charakter interdyscyplinarny. Na jej treść składają się badania z zakresu takich działów nauki, jak: cybernetyka, teoria informacji, ogólna teoria układów, teoria decyzji, teoria gier. Z pojęciem systemu, w odniesieniu do organizmu, nieodłącznie wiąże się pojęcie emergencji. Idea emergencji wskazuje na to, że w złożonym systemie na wyższych poziomach organizacji (anielskiej/istot nadnaturalnych) pojawiają się nowe właściwości, których nie da się przewidzieć na podstawie wiedzy o elementach całości na niższym poziomie integracyjnym. Niestety od czasów nawiedzonego (nie bójmy się tego terminu) Darwina część środowiska naukowego WIERZY, że tak skomplikowana maszyneria „wykształciła” się sama, bez powodu, z niczego i nagle ! („Inteligentny wybuch cwanej zupy„)

(Poniżej noty prasowe o pojawieniu się świetlistych (anielskich) istot w obrębie stacji kosmicznej. Działo się to w lipcu 1984 roku na stacji kosmicznej Salut 7 – więcej w tekście „Między wymiarowa – duchowa – stacja kosmiczna ISS„)

anioly-kolo-sovieckiej02Dzięki wspomnianym cechom z takich działów nauki jak cybernetyka, teoria informacji, ogólna teoria układów, teoria decyzji, teoria gier, WIERZY SIĘ, że organizmy wykazują pewne zdolności, których nie mają systemy nieożywione: zdolność do przekształcania się w inne organizmy (!), samoodtwarzania się, wzrostu i różnicowania się zgodnie z programem genetycznym, zdolność do metabolizmu (wiązania i uwalniania energii), zdolność samoregulacji, utrzymywania równowagi w systemie (homeostaza, sprzężenia zwrotne), zdolność reagowania na bodźce ze środowiska (dzięki możliwości percepcji i posiadaniu narządów zmysłowych), zdolność zmian na dwóch poziomach (genotypu i fenotypu). Ponadto świat systemów ożywionych jest o wiele bogatszy od świata systemów nieożywionych, z których miał ponoć MAGICZNIE WYEWOLUOWAĆ ! Ta naukowa magia jest tak silna, że istnieją całe armie naukowców owładniętych tymi CZARAMI ! (Więcej o tym w tekście pt Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell)

(Ochronna warstwa nad przedpotopową Ziemią – więcej  w artykule „Sklepienie ochronne nad Ziemią przedpotopową, czy zdajemy sobie sprawę jak niesamowity był to świat !?

water-canopy-around-the-earth_opt

slide117Do niezwykłych biologicznych przejawów życia zalicza się: metabolizm, ruchliwość, pobudliwość, wzrost, rozwój, reprodukcję, dziedziczenie, dążenie do samozachowania i homeostazy, adaptację oraz podleganie magicznemu dążeniu do przemiany w inne organizmy (tzw. ewolucjonizm biologiczny). Chociaż staramy się je opisywać naukowo to istota życia nadal pozostaje tajemnicą. Znamy przypadłości, cechy tego, co żywe, lecz nie wiemy, czym jest samo życie. Wydaje się, że możemy jedynie zatrzymać się na stwierdzeniu, że pojęcie „życie” nie posiada precyzyjnie określonej treści w dotychczasowych opisach przyrody. Nie potrafimy jednoznacznie zinterpretować tego fenomenu. a przecież zapominają ewolucjoniści o cudzie celowości życia. Ce­lowość przejawia się we wszystkich cząstkowych czynnościach żywego organizmu, wypływających z różnych jego organów, zmierzających do zachowania życia całej jed­nostki. Dość powszechnie, na różne sposoby przypuszcza się, że życie pochodzi ze specyficznej organizacji materii. R. Descartes uznawał istnienie „maszyny życiowej”, twierdził, że zwierzę jest maszyną, której czynności rządzą się prawami mechaniki. Inni twierdzili, że jest to sposób istnienia ciał białkowych (F. Engels). 

baptism-of-christ-greg-olsenJeszcze inni przyj­mowali istnienie cudu materii „biogenicznej” (gennan = rodzić) albo tzw. „żywej kolonii”. Na tle rozmaitych ewolucyjno materialistycznych (prazupnych) hipotez należy zapytać o przyczynę i źródło życia – w sa­mej materii żyjącej albo poza nią?! Czy materia w ciele żywym jest inna od tej w ciele martwym? Czy ta inność pochodzi z samej materii, czy od czynnika poza materią? Ostatecznie zdecydowanie dominuje (chrześcijański) pogląd, że to życie organizuje sobie materię, nie jest skutkiem, ale przyczyną, jest przed i ponad materią. Przyczyna zjawisk życiowych nie pochodzi z materii, lecz od jakiejś siły źródła życia (Stwórcy), która z nią istnieje i celowościowo organizuje. Siłę tę nazywamy pierwiastkiem życia albo „duszą” w najogólniejszym sensie – posiadają ją rośliny, zwierzęta i człowiek.  Każdy organizm żyjący jest jednością materii i duszy, i to stanowi jego byt. W roślinach ma miej­sce słaba jedność, bowiem reagują na bodźce nie całościowo, lecz tylko partiami. Doskonalszy sposób bytowania (jedności) występuje u zwierząt. Jednakże pełna jedność bytowa występuje dopiero w duszy ludzkiej. Dusza jako forma substancjalna istnieje tylko wraz z całym organizmem. Naczelnym i najistotniejszym objawem życia jest „ruch” jako najogólniej pojęta „zmiana”; materia martwa się nie „rusza”. Ruch pojmujemy zwykle w sensie kartezjańsko-newtonowskim jako zewnętrzne oddziaływanie podmiotów, przechodzenie i wzbudzanie. Są jednak ruchy, które nie przechodzą z podmiotu na podmiot.

38e8d3f7266f777e822b741ec143a71aSą to ruchy „wsobne”, kiedy ten sam podmiot, będąc źródłem ruchu, jest także jego kresem; ruch ten nie wychodzi poza podmiot, ale w nim się kończy. Jest to np. proces odżywiania w fazie asymilacji pokarmu, odżywianie komórki, która dzięki temu żyje, rozrasta i dzieli się, tworząc nowe komórki; odwrotnie jak np. kryształy, które narastają jeden na drugim. Tak zwana „wsobność” (zawieranie się czegoś w czymś, pozostawać wewnątrz) pełni rozległą i dominująca rolę w fenomenie życia i ma swoje stopnie. Przy rozmnażaniu w obrębie tego samego podmiotu gatunkowe­go (roślina, zwierzę, człowiek) „wsobność” dotyczy poszczególnych organów oraz całości podmiotu indywidualnego. Szczególnie wysoki stopień wsobności ruchów dotyczy funkcji poznawczych, np. wrażenie koloru jest tylko przypisane (immanentne) dla oka, podobnie jest w przypadku innych zmysłów. I teraz najważniejsze dla dalszego zrozumienia wywodu, funkcje intelektualne człowieka po­legają na skomplikowanych czynnościach – także poprzez ruchy wsobne !

tomaszGeneralnie, ciała żyjące rodzą, reagują, wzrastają, poznają – przejawiając ruchy wsobne. Przemieniają pokarm własną czynnością, ze swojego wnętrza żywego or­ganizmu jako ze źródła, w swoją substancję jako kres czynności ruchu wsobnego. Czynności immanentne wyrażone „wsobnością” ruchów są właściwością konieczną tylko materii żywej, a ruchy wsobne żywej inteligencji należą do istot myślących, posiadających duszę. Tomasz z Akwinu określa życie tak:polega na tym, w czym po raz pierwszy się objawia i co zarazem jest jego ostatnim przebłyskiem. A ponieważ po raz pierwszy i ostatni objawia się ono w ruchu wsobnym, przeto ten stanowi o życiu.” W życiu zwierząt istnieje wsobność źródła, ale zwierzę nie zna celu swych funkcji życiowych. W człowieku obserwujemy także wsobność co do celu i sensu działania. Celem ludzkich funkcji życiowych nie jest ostatecznie sam człowiek; celem jest sam byt żyjący i absolutny – Bóg ! Dlatego w Dziejach Apostolskich 17:24-28, które są częścią Duchowego Przesłania od Istoty Nadprzyrodzonej, czytamy: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w przybytkach zbudowanych ręką(…)W Nim bowiem żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy…

pio12Naukowcy głowią się nad budową i funkcjami człowieczych ciał i jak dotąd dają nam tylko strzępy informacji o prawdziwych tajemnicach ludzkiego organizmu, który jest tylko i aż tylko narzędziem wsobnej Duszy. Jeżeli przyjąć do wiadomości wyniki badań tych, którzy rozumieją tajemnicę człowieczego istnienia w biologicznym wehikule „ciała ludzkiego”, to powstaje obraz niezwykłego arcydzieła, zdolnego do doświadczania, do przenoszenia impulsów nieskończnie delikatnych, zdolnego do odczuć wyższych, a wreszcie zdolnego przekładać całość świata materialnego na świat przeżyć duchowych. Wszyscy ci, którzy przyjmują do wiadomości istnienie innego świata, świata duchowego (wsobnego) lub jeszcze innego, różnego od materialnego, powinni się zastanowić czym jest ruch naszych ciał. Czym jest ruch w ogóle ? Jest to niezwykle skomplikowane zagadnienie.

big_90868848151544d1baf75bCo jeśli ruch naszych ciał jest tylko pozorny ? Co jeśli poruszanie się jest tylko wydawaniem poleceń przez Duszę naszym „nośnikom biologicznym” ? Bo jeśli tracimy świadomość w wyniku jakiegoś incydentu to odcinamy zródło sygnału biegnącego pomiędzy Duszą a „biologicznym skafandrem”. No i pytanie najważniejsze, gdzie się znajdujemy ? Czy znajdujemy się w ciele czy może znajdujemy się gdzieś indziej, a po „włączeniu” naszych funkcji dziennych, rano, gdy wstajemy ze snu 'łączymy’ się z naszym fizykalnym nośnikiem ? To że wydaje się nam, iż czujemy biologiczne nośniki zwane ciałami ludzkimi nie wyjaśnia niczego ! Może to być tylko efektem działania tej (wsobnej !) arcy niezwykłej struktury rzeczywistości duchowo-cielesnej ! Kluczowym w tym wszystkim jest umysł Psyche (gr. ψυχή 'dusza’ łac. Psyche 'dusza’) Czym jest umysł pozostaje ciągle zagadką nierozpoznaną… Czy jest elementem duszy, elementem ciała duchowego, a może po prostu „W Nim bowiem żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy…” Dzieje 17:28

Duchowy ruch (wsobny) ?

Nagle znalazłam się w nieznanej chacie, gdzie konał starszy już człowiek w strasznych mękach. Wkoło łoża było mnóstwo szatanów i płacząca rodzina. Gdym się zaczęła modlić, rozpierzchły się duchy ciemności z sykiem i odgrażaniem mi; dusza ta uspokoiła się i pełna ufności spoczęła w Panu. W tej samej chwili ujrzałam się w swym pokoju. Jak się to dzieje – nie wiem.” (Dzienniczek św. Faustyny 1798)

 710199_090403_Plock_05_34

Linki:

Zjawiska metapsychiczne w świątyni Boga – reinkarnacja

Przeradzanie się agregatów – część II zjawisk metapsychicznych w świątyni Boga

Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?

Tajemnice aż do tritos Uranos

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Porwane czy asymilowane ?

Entelecheia w Turzovka

UFO-Holizm

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

ostro potępił ideały modernistyczne, określając je jako „synteza wszystkich herezji”

Modernizm – synteza wszystkich herezji

Modernizm jako system nowej religii

Lekarstwo na modernizm

Instytut z USA chce krzyżować ludzi i zwierzęta oraz mordować nienarodzonych na potrzeby badań

„Znak podziału” – redaktor „Christianitas” o udziale nominalnie katolickich środowisk w promowaniu homoseksualizmu

Ksiądz prof. Bortkiewicz: Kampania pro LGBT jest demagogiczna i ma ideologiczny charakter

Wytłumaczyć współczesnym doktrynę o Chrystusie Królu –Franciszek Malkiewicz

George Weigel: ksiądz powinien odprawiać Mszę przodem do Tabernakulum

Człowiek nie może być w centrum liturgii – kardynał Sarah nie ugiął się pod presją modernistów

Kult szpetoty w rewolucyjnym świecie – Rozmowa z ks. Anthonym Brankinem

Abp Michalik: Z poczętym dzieckiem zawsze wiąże się nadzieja. Prawdziwi prorocy zawsze są za życiem

NEW ID BADGE RECORDS EMPLOYEE CONVERSATIONS

Oblicza depopulacji i kolonizacji Polski

Polski rząd chce pod przymusem szczepić dorosłych szczepionką posądzaną o wywoływanie autyzmu

Studenci medycyny będą indoktrynowani w kierunku zabijania. W planach „warsztaty” z metod aborcyjnych

zjednoczenia w DUCHU rewolucji (modernistycznej)

Franciszku, dlaczego nie uklękniesz przed Matką Bożą Jasnogórską

„duch nieczysty (skrajnego enwuowca)” będzie chciał „zamieszkać” w jakimś technologicznym – humanoidalnym przetrwalniku” (’ciele ufunautycznym’, transhumanistycznym

Czym jest NWO?

jerycho_arkDługowieczność a ogród Eden – lek.med. Jan Pokrywka – 08.12.2014

https://youtu.be/WPBnAcuK7kw

Hiperbaria – Jan Pokrywka – 15.10.2013

https://youtu.be/TxpfstieaCI

Dwutlenek węgla a długowieczność – Jan Pokrywka – 28.01.2014

https://youtu.be/qpJT91cEfLs

Kevin’s Korner – Genetically Engineered?- POLECAMY !

Ks. Natanek Przekleństwo papieża Piusa V na zmieniających Mszę Świętą

Ojciec Pio i Siostra Faustyna Kowalska o zjawisku bilokacji (bilokacja)

Ks. Natanek Dyrektywy masonerii wprowadzane są w kościele katolickim

Życie jest cudem

Dr Kent Hovind – Teoria Hovinda

https://youtu.be/sJwKKwca_2s

„W dzisiejszej Europie jest tendencja, by odcinać się od korzeni, by nie mówić o przynależności do narodu, do wspólnoty. Człowiek ma być bezimiennym Europejczykiem, czyli nikim. Takim człowiekiem łatwo manipulować” – mówił w czwartek w Kruszwicy biskup Krzysztof Wętkowski. Biskup pomocniczy gnieźnieński odprawił Mszę św. odpustową w najstarszej świątyni na Kujawach – romańskiej kolegiacie pw. świętych apostołów Piotra i Pawła. http://www.pch24.pl/biskup-wetkowski–pamietajmy-skad-jestesmy–czlowiekiem-bez-korzeni-latwo-manipulowac,45866,i.html#ixzz4JmQTKSEL

Natanek ks nie mamy partii narodowej!

Nowy Wspaniały Świat – Stearman, McGuire

Dobre 18
Złe 2

Podobne Artykuły

One thought on “„Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” – duchowa wsobność ludzkiego „poruszania się”

  1. Umysł i świadomość to jednia. Nie ma obrazu z odbiornika bez sygnału, ale i one istnieją samodzielnie, jednak wyraz swój dają w jedności. To coś jak ojciec i syn, nie ma jednego bez drugiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *