Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

W internecie, na forach związanych z ezoteryką i duchowością pojawiają się ludzie, którzy są bardzo podburzeni, nasączeni negatywnymi (religijnymi) emocjami. Twierdzą, że skoro Kościół Katolicki zawiera w sobie nieznane starożytne symbole to jest automatycznie przekreślony. Te wrogo nakręcone jednostki twierdzą, że papiestwo to okultyzm i zło – kasują całą starożytność, nie dając nic w zamian. Ich bezwiedna złość jest skierowana na wszystko co katolickie, a przecież już sam Jezus mówił, by „nie rzucać pereł przed wieprze” (Mt 7:6), bo wielu nie doceni tego co jest zakryte i święte. W Kościele Katolickim za sprawą Chrystusa dokonują się cuda, jest ich tam największa ilość spośród wszystkich innych kościołów oraz organizacji religijnych, co potwierdza jego niezwykłość. Niewątpliwie kapłani katoliccy to kasta, i taką by chciała pozostać.

kosciol-05bbKościół katolicki lub inaczej Kościół powszechny (z języka greckiego katholikos znaczy powszechny)  to największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Słowo „katolicyzm” pochodzi od greckiego przymiotnika καθολική (katholike), używanego przez Ojców Kościoła już od czasów Ignacego Antiocheńskiego około roku 115, dlatego tak ważnym jest studiowanie katolickich Mędrców, czy doktorów Kościoła. Sobór konstantynopolitański I (381 rok) w wyznaniu wiary uznał, że słowo Katholike opisuje jedną z czterech podstawowych cech wspólnoty Kościoła, jako „jednej, świętej, powszechnej (katholike) i apostolskiej”. Sobór użył słowa „powszechna” w sensie potocznym tego słowa i rozumiał Kościół – jako odnoszący się do całego świata. Z Biblii wiemy, że diabeł „wziął Go na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych” Ew. Mateusza 4:8 Jak państwo pamiętają z artykułu „W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tzw. bogów„, wyraz „świata” – w języku greckim koine to „kosmoi”, i można go tłumaczyć jako całą rzeczywistość, świat, całą planetę lub wszystko co istnieje w czasie i przestrzeni – SUBSTANCJĘ.

Pieczęć Ezechiasza – moją mocą jest JHWH

kosciol-06bb

tajemniceZacznijmy najpierw od słów Salomona, choć nie wszyscy wierzą, że pochodzą od syna Davida, stąd też Księga Mądrości nie znalazła się Biblii Hebrajskiej, za to umieszczono ją w kanonie katolickim. „On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów,  odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni.” Ks. Mądrości 7:17-20 W zależności od wersji tłumaczenia, czytamy tam również lekcję „On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy, by poznać SUBSTANCJĘ świata i moc żywiołów, początek i kres…”

kosmoi-03aa

21jvlv4_0W Kościele Katolickim istnieje wiele duchowych prądów, każdy może sobie wybrać ten jaki mu najbardziej pasuje. Jedni kochają Ks. Natanka, spora część Jana Pawła II, jeszcze inni św. Tomasza z Akwinu. Ten ostatni jest główną wykładnią organizacji katholicos. Nazywany często Doktorem Anielskim. Wiele wskazuje, że na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat megalityczni uczeni prowadzili badania niezwykle delikatnej materii – substancji. Nie inaczej jest w przypadku naukowców katolickich. Ich dokonania w tej dziedzinie są olbrzymie ! Z tej przyczyny zacytujmy tu włoskiego duchownego, benedyktyna, filozofa, uważanego za jednego z twórców scholastyki, teologii katolickiej, Doktora Kościoła i świętego Kościoła katolickiego.

lingam-ok03(…)Ponieważ zgadzamy się z wyżej wyprowadzonymi wnioskami, należy zbadać, czy sama ta natura i wszystko inne, co istnieje, po­chodzi od niej, tak jak stwierdzono, że wszystko istnieje na jej mocy. Jasne jest, że to wszystko, co pochodzi od czegoś, również istnieje na mocy tej rzeczy, a to, co istnieje na mocy jakiejś rze­czy, pochodzi od niej. Podobnie o tym, co pochodzi od jakiejś materii i istnieje na mocy rzemieślnika, można powiedzieć, że istnieje na mocy materii i pochodzi od rzemieślnika, ponieważ istnieje na mocy Obu i od obu pochodzi, to znaczy od jednego i od drugiego posiada istnienie, chociaż w różny sposób istnieje dzięki materii i od niej pochodzi, a w inny sposób istnieje dzięki rzemieślnikowi i od niego pochodzi.

kmtyxmtiwmdcsmtgxntg3fojciec-krapiec2Wynika więc z tego, że jak wszystkie rzeczy są tym, czym są na mocy najwyższej natury i dlatego ta istnieje sama z siebie, a inne rzeczy istnieją na mocy czegoś innego, tak wszystkie istniejące rzeczy pochodzą od tej samej najwyższej natury i dlatego ona pochodzi od siebie, a inne rzeczy pochodzą od czegoś innego. Ponieważ określenia „istnieć na mocy czegoś” i „pochodzić od czegoś”, nie zawsze mają to samo znaczenie, należy zbadać pre­cyzyjniej, w jaki sposób wszystkie rzeczy istnieją na mocy najwyższej natury i pochodzą od niej. A ponieważ to, co istnieje samo z siebie, i to, co istnieje na mocy czegoś innego, nie mają tego samego sposobu istnienia, przyjrzyjmy się oddzielnie, najpierw naturze, która istnieje sama z siebie, potem innym rzeczom, które istnieją dzięki czemuś innemu.

bog-starozytny02Ponieważ więc ustalono, że jest ona sama z siebie tym wszyst­kim, czym jest, a wszystkie inne rzeczy są tym, czym są na jej mocy, pojawia się pytanie, w jaki sposób istnieje ona sama z siebie? To bowiem, co istnieje na mocy jakiejś rzeczy, istnieje, jak się wydaje, albo dzięki przyczynie sprawczej, albo dzięki materii, albo dzięki jakiemuś środkowi, na przykład narzędziu. Ale wszystko, co istnieje w jeden z tych trzech sposobów, istnieje na mocy czegoś innego i jest od tego późniejsze, i w pewnym sensie niższe od tego, dzięki któremu istnieje. Najwyższa natura zaś w żadnym sensie nie istnieje dzięki czemuś innemu, nie jest późniejsza albo niższa od siebie czy od jakiejkolwiek innej rzeczy. Toteż najwyższa natura nie może powstać ani z siebie, ani z niczego innego, nie jest sama dla siebie materią ani nic innego nie jest dla niej materią, z której by powstała, ani w żadnym sensie sama nie była środkiem, ani nic innego nie było środkiem do tego, by stała się tym, czym przedtem nie była.

495_9677Cóż więc? Wydaje się bowiem, że to, co nie doszło do istnie­nia na mocy przyczyny sprawczej ani nie powstało z żadnej materii, ani za pomocą innych środków, jest nicością albo, jeżeli jest czymś realnym, pochodzi z nicości i istnieje na mocy nicości. Chociaż na podstawie tego, co w świetle rozumu udało mi się już odkryć na temat najwyższej substancji, nie sądzę, iż można by to o niej powiedzieć, to jednak nie omieszkam dołączyć odpowied­niego dowodu. A ponieważ to moje rozważanie doprowadziło mnie nagle do czegoś wielkiego, co przepełnia mnie radością, nie chcę pominąć żadnej obiekcji, choćby najprostszej i wyraźnie głupiej, która może mi się nasunąć w rozważaniach. Bo jeśli nie pozostawię niczego nie rozstrzygniętego we wstępnych etapach, tym pewniej będę postępował w dalszych, a jeżeli o prawdzie tego, co rozważam, będę chciał przekonać innych, to nawet ociężały intelekt z łatwością będzie mógł się zgodzić na moje wnioski widząc przezwyciężoną każdą nawet najmniejszą przeszkodę.

MB-z-fatimy-Slajder01Zatem twierdzenie, że ta natura, bez której nic nie istnieje, jest nicością, jest tak fałszywe, jak absurdalne byłoby stwierdze­nie, że wszystko, co istnieje, jest nicością. Nie istnieje ona mocą nicości, ponieważ w żaden sposób nie da się pojąć, że coś real­nego istnieje na mocy nicości. Ale gdyby w pewnym sensie pochodziła od nicości, to albo własną mocą, albo dzięki czemuś innemu, albo na mocy nicości i od nicości. Otóż jest oczywiste, że żadna rzecz w żaden sposób nie może istnieć na mocy nicości. Jeżeli więc w jakiś sposób pochodziłaby od nicości, to albo z siebie, albo dzięki czemuś innemu. Ale nic nie może pochodzić od nicości samo z siebie, ponieważ jeśli jakaś rzecz pochodzi od nicości na mocy czegoś innego, to to inne musi być od niej wcześniejsze. Ponieważ więc ta istota nie jest wcze­śniejsza od siebie samej, w żaden sposób nie może pochodzić od nicości z własnej mocy. Gdyby natomiast przyjąć, że powstała z nicości mocą innej natury, nie byłaby najwyższa ze wszystkiego, ale byłaby od cze­goś niższa; nie byłaby tym, czym jest sama z siebie, lecz dzięki czemuś innemu.

22Ponadto, gdyby pochodziła od nicości na mocy czegoś, to, dzięki czemu by istniała, byłoby wielkim dobrem, skoro byłoby przyczyną tak wielkiego dobra. Zaś nie można pojąć żadnego dobra przed tym dobrem, bez którego żadna rzecz nie jest do­bra. A stwierdziliśmy już, że to dobro, na mocy którego każda rzecz jest dobra, to najwyższa natura, o której mówimy. Toteż żadna rzecz, na mocy której mogłaby ona powstać z nicości, nie może być od niej, nawet myślowo, wcześniejsza. Dalej, jeśli ta najwyższa natura istnieje na mocy nicości albo pochodzi od nicości, należałoby wnioskować, że albo istnieje sama z siebie i nie pochodzi od siebie, albo sama jest nicością; zbyteczne jest dowodzić fałszywości obu tych wniosków. Choć więc najwyższa substancja nie istnieje na mocy jakiejś przyczyny sprawczej ani nie powstała z jakiejś materii, ani żadne inne przyczyny nie pomogły jej w dojściu do istnienia, to jednak istnieje nie na mocy nicości ani nie pochodzi od nicości, ponieważ istnieje sama z siebie i pochodzi od siebie we wszystkim, czym jest…(…)

jewish_men_pray_at_the_wailing_wall_1929(Z pewnych duchowych względów wpis pt.: „Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I” może w pewnym momencie zniknąć z portalu Argonauta.pl., co jest dla wielu zrozumiałe, przynajmniej takim powinno być…, duchowych względów.)

 

Linki:

http://www.catholic.org/bible/book.php?id=27&bible_chapter=7

moce duchów i myślenie ludzkie

następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd

początek i kres, i środek czasów

poznać budowę świata i siły żywiołów (…inna lekcja: zamiast „żywiołów” może być „elementów)

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Tajemnice aż do tritos Uranos

Jezus mówił, by „nie rzucać pereł przed wieprze” (Mt 7:6),

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Biblijne Kody

Czy Biblia jest prawdziwą spisaną historią ?

Tajemnica Alef i Taw – את

Biblistyczny deuter(O) – Izajasz

„który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim” – ktaw aszurit

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane

„trzeba wpierw Torą żyć”

Starożytne życie ma znaczenie – „Black Lives Matter”

tak ważnym jest studiowanie katolickich Mędrców, czy doktorów Kościoła.

Pieczęć Ezechiasza – moją mocą jest JHWH

Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis

„Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w „elity„). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie.” więcej w artykule „Starożytna niebieska materia

tisha-bav-women-2

BÓG-WYBRAŁ-MARYJĘ-I-BARDZO-UMIŁOWAŁ

Avi Lipkin: The Footsteps of God- POLECAMY !

Czy Kościołowi grozi schizma? – dr Stanisław Krajski- POLECAMY !

Niewidzialne małe kroczki

Dobre 21
Złe 3

Podobne Artykuły

One thought on “Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *