Intelinencja rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych, a co za tym idzie ma wiele różnych definicji. W przypadku ewolucji Wielkiego Wybuchu, najlepszą definicją była by taka: „Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia.” Stąd niewykluczone, że „inteligentny wybuch niczego” musiał być specjalnym projektem, którzy przybył z innej rzeczywistości, do tej rzeczywistości, jednak ewolucyjny problem polega na tym, że przed wybuchem nie było rzeczywistości ! Czas i przestrzeń zaczęła się podczas „wybuchu” niczego !

No dobrze, skoro jednak nic zaistniało i przypadkiem skonstruowało organizmy żywe to jak to było u początków ? Czy „prazupa” miała zdolność myślenia ? Czyżby była jakimś inteligentnym bezkształtnym bytem, rodem z filmów sci-fi ?! „Możliwe że tak”. Prawdopodobnie przyleciała na jednej z setek tysięcy komet, które według ewolucjonistów, zapoczątkowały życie na Ziemi, przynosząc na ich barkach pomysłową wodę.

earthandsunrise

Jeżeli pierwsza prazupa potrafiła adaptować się do środowiska bezkształtnej Ziemi (tohu va bohu) to musiała posiadać Inteligencję zdolna rozwiązywać problemy, a co za tym idzie, Inteligencję zdolną dostrzegać zależności, następnie zdolność uczenia się, zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną, poprzez operacje logiczne, oczywiście również zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska dopiero co zastygłej masy Ziemi (tak rozumianej inteligencji nie posiadają jeszcze dzisiejsze komputery), więc prazupa prawdopodobnie nie była płynnym komputerem rodem z hoywoodzkiego Terminatora.

A-Beautiful-Creation-god-the-creator-9706715-1024-768-700x525

Aby ukształtować pierwsze oryginalne i niepowtarzalne organizmy, zupa musiała posiadać zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei, musiała te idee skądś zaczerpnąc !, musiała mieć zdolność tworzenia zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń ! Ten bank danych, potrzebny by skonstruować tak skoplikowane biologiczne organizmy (a nie metalowe, czy energetyczne) musiała już w sobie posiadać ! Jeżeli tak to magiczny roztwór zawierał zespół zdolności umysłowych umożliwiających sprawne korzystanie z nabytej gdzieś wiedzy (pochodzącej prawdopodobnie z banku utalentowanego Wielkiego Wybuchu niczego ?) , oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji powodowanych przez stwarzane ciągle i bez ustanku nowe typy organizmów, czyli posiadała także ogólną zdolność do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami niezwykłego projektu samodziejstwa.

Jeszcze w latach 80. XX wieku inteligencję sprowadzano do zdolności czysto intelektualnych. Obecnie uważa się, że tak rozumiana inteligencja współdziała ze zdolnościami w sferze emocjonalnej, motywacyjnej, interpersonalnej, a współdziałanie różnych zdolności z różnych sfer ludzkiej psychiki pozwala dopiero na pełniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego. Dlatego współcześnie termin „inteligencja” stosuje się znacznie szerzej, co za tym idzie inteligentny płyn pochodzący z „wybuchu rozumnego niczego” posiadał uczucia oraz osobowość ! A czy przypadkiem to nie był Stwórca ?!

Oxygen Volume 14

Prawa Natury

Gdy możliwe jest wielokrotne potwierdzenie prawdziwości stwierdzenia odnośnie do obserwowalnego świata, mówimy wówczas o prawie natury. Kiedy mówimy o prawach natury, najczęściej rozumiemy pod tym prawa fizyczne czy chemiczne. Kto sądzi, że nasz świat można opisać jedynie za pomocą wielkości materialnych, ogranicza swoje postrzeganie. Do naszego świata należą również wielkości niematerialne, jak informacja, wola czy świadomość.

Informacja nie jest własnością materii ! Wyobraźmy sobie kawałek piaszczystej plaży. Piszę palcem na piasku parę zdań. Informacja ta jest zrozumiała. Następnie wyrównując powierzchnię piasku, wymazuję tę informację. Teraz piszę na piasku inne zdania. Wykorzystuję do tego ten sam materiał, co poprzednio oraz to samo „narzędzie” sterowaną inteligencją ręke. Poprzez zmazywanie i ponowny zapis masa ani substancja piasku nie zmieniła się w żaden sposób, chociaż informacja zmieniła się diametralnie. A więc sama informacja jest wielkością niezależną od masy czy substancji. Jest zależną od ducha-woli nadawcy, a poprzez rękę i palec zostaje kodowana w piasku. (To samo rozumowanie można przedstawić za pomocą dysku twardego komputera gdzie narzędzie zapisuje na powierzchni informację pochodzącą ze zródła).

Ponieważ informacja nie jest wielkością materialną, nie można wyjaśnić faktu jej powstawania w oparciu o procesy materialne. Co jest źródłem informacji? Co powoduje nami, aby napisać jakiś list, pocztówkę, gratulacje, pamiętnik czy też akta urzędowe? Ważnymi okolicznościami są nasza wola lub jakiś przełożony. Informacja zawsze wiąże się z wolą nadawcy, który informację wysyła. Informacja nie jest wielkością stałą (zawsze zachowaną), może narastać, a w wyniku zakłóceń może być deformowana i niszczona.

Wszechświat działa według pewnych zasad — praw, którym wszystko musi się podporządkować. Te prawa są precyzyjne, a wiele z nich ma matematyczny charakter. Prawa przyrody są hierarchiczne – prawa drugorzędne opierają się na prawach podstawowych, bez których wszechświat nie istniałby. Skąd jednak wzięły się te prawa i dlaczego działają? Jeśli wszechświat jest jedynie przypadkowym produktem ubocznym Wielkiego Wybuchu niczego, dlaczego miałby rządzić się określonymi zasadami — jakimikolwiek zasadami? Ewolucjonista nie jest w stanie podać przyczyny, dla której świat miałby być logicznie uporządkowany i poddany niezmiennym prawom. Dlaczego miałoby tak być, skoro nie ma prawodawcy?

Jedno z praw przyrody jest powszechnie znane – prawo biogenezy. Mówi ono po prostu, że życia powstaje z życia. (Tak jak człowiek z człowieka, małpa z małpy a koń z konia) Do takiego wniosku dochodzi nauka na podstawie obserwacji — żywe organizmy reprodukują się tworząc organizmy tego samego rodzaju. Louis Pasteur obalił wcześniejsze twierdzenie, że życie może spontanicznie powstać z nieożywionej materii. Od jego czasów nikt nie wskazał na jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady.

God-s-ocean-beauty-god-the-creator-10233666-640-480-436x360

Proszę zwrócić uwagę na to, że ewolucja prowadząca od molekuł do człowieka stoi w jawnej sprzeczności z prawem biogenezy. Ewolucjoniści wierzą, że życie (przynajmniej jeden raz) spontanicznie powstało z nieożywionych związków chemicznych, z prazupy. Ale dlaczego tylko jeden raz i spontanicznie ?! Czyżby „inteligentna zupa” stwierdziła, że tylko jeden jedyny raz warto zapoczątkować życie ?! Rzeczywistość, w której żyjemy, można podzielić na dwa różniące się obszary, mianowicie na świat materialny i nie-materialny. Materia dysponuje masą, która jest mierzalna w polu grawitacyjnym, w przeciwieństwie do wielkości nie-materialnych (np. informacja, świadomość, inteligencja, wola) bez-masowych. Przy tym należy podkreślić, że materia i energia są konieczne dla magazynowania i przekazywania informacji.

Żadna informacja nie powstaje w wyniku procesów statystycznych. Procesy statystyczne są procesami czysto fizycznymi lub chemicznymi, zachodzącymi bez udziału inteligencji. Informacja może powstać jedynie w wyniku działania inteligentnego nadawcy. Inteligentny nadawca (w przeciwieństwie do mechanicznego) posiada świadomość oraz wolną wolę, jest kreatywny, myśli samodzielnie i działa celowo. Każdy kod (Biblijny) odwołuje się do wzajemnego porozumienia pomiędzy nadawcą i adresatem. Nie ma nowej informacji bez inteligentnego nadawcy. Każdy łańcuch przekazu informacji może być prześledzony wstecz aż do inteligentnego nadawcy.

Przyporządkowanie danemu zestawowi symboli jego znaczenia jest procesem duchowym, wymagającym inteligencji. Maszyny techniczne i biologiczne mogą magazynować, przekazywać, dekodować oraz tłumaczyć informacje – bez zrozumienia przyporządkowanego znaczenia. Informacja jest niematerialną podstawą wszystkich technologicznych i biologicznych systemów. Dla magazynowania informacji konieczny jest nośnik materialny, na przykład ciało, w przypadku istot cielesno duchowych, humanoidalnych z planety Ziemia.

Ponieważ znajdujemy kody oraz inne poziomy informacji w każdej formie życia (cząsteczki DNA lub RNA), znajdujemy się w definiowanej dziedzinie informacji. Stąd możemy wywnioskować: Musi istnieć inteligentny nadawca! Ponieważ nie istnieje żaden obserwowalny, potwierdzony eksperymentalnie proces, w którym informacja powstaje sama z siebie (dotyczy to także organizmów żywych), tak więc wnioskujemy (my kreacjoniści, ludzie posiadający rozum, rozsądek), że istnieje inteligentny autor, który pisze kosmiczne i biologiczne programy ! Informacja, którą koduje DNA, przekracza wielokrotnie wszystko, co jest możliwe przy użyciu dzisiejszych technologii. Ponieważ autorem nie mógł być żaden człowiek, musimy go szukać poza naszym widzialnym światem !

Człowiek, choć może tworzyć informację (np. listy czy książki), nie może być jednak źródłem informacji biologicznej. Tak więc pozostaje jedynie nadawca spoza naszego trójwymiarowego świata. Ponieważ informacja w swej istocie jest wielkością nie-materialną i nie może powstawać z wielkości materialnej, wnioskujemy, że: Nadawca w swojej naturze jest nie-materialny (Jest Duchem) „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (Jana 4,24).

Ponieważ jako ludzie możemy tworzyć nową informację, która nie pochodzi od naszej materialnej komponenty – ciała, stąd wnioskujemy, że: Człowiek musi posiadać nie-materialną komponentę (Duch, dusza) Również Pismo święte potwierdza naszą konkluzję, że człowiek nie jest istotą czysto materialną. Możemy przytoczyć 1 Tesaloniczan 5,23: „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Ciało jest materialną częścią człowieka, podczas gdy duch i dusza są niematerialne.

Creación_de_Adán-crop

Ponieważ informacja, która nie pochodzi z materii i energii, jest podstawową komponentą wszelkiego życia, konieczny jest inteligentny Nadawca. Ponieważ większość znanych teorii wymaga chemicznej i biologicznej ewolucji oraz powstawania informacji z materii i energii (nie od Nadawcy), konkludujemy rozsądnie i z namysłem, że wszystkie te teorie i koncepcje chemicznej i biologicznej ewolucji (makroewolucji) są BŁĘDNE !

Informacja z cząsteczek DNA jest przekazywana do cząsteczek RNA; zjawisko wymiany zachodzi analogicznie do sytuacji z transferem informacji pomiędzy dwoma komputerami. W komórce działa niezwykle złożona maszyneria, która w sposób genialny wprowadza do życia programowe rozkazy. O nadawcy nie wiemy właściwie nic, ale ignorowanie go byłoby niedozwolonym błędem. Istniejemy w świecie niezwykłym ! Stworzonym, mającym swoje prawa i zadania. Jako istoty posiadające inteligencję powinniśmy poszukiwać Nadawcy kosmiczno-biologicznej informacji !

Błędny ewolucjonizm próbuje wyjaśnić fenomen życia jedynie na poziomie procesów fizyczno-chemicznych (redukcjonizm). Redukcjoniści pragnęliby, aby istniało ciągłe przejście od materii nieożywionej (inteligentnej prazupy wybuchu z niczego) do ożywionej. Za pomocą twierdzeń teorii informacji możemy wyciągnąć jednak podstawowe i daleko sięgające wnioskowanie: idea makroewolucji – a więc przejście od komórki ożywionej do człowieka – jest błędna. Informacja jest jednym z podstawowych i absolutnie koniecznych czynników wszystkich żyjących układów. Każda informacja – a żyjące układy nie są wyjątkiem – potrzebuje Duchowego Autora !

Jesus stars

Linki:

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Przejścia przez duchowe bramy – ale dokąd ?

Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?

Szczególna teoria myślenia względnego

Tożsamość archeologiczna

Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?

Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami

6-the-transfiguration-religion-carl-heinrich-bloch

Proponuję zapoznać się z filmem, który zamieszczam. Odnosi się niezwykle celnie do powyższego tekstu, celnie oddaje przesłanie tego artykułu, twa zaledwie kilka minut.

Kreacjonizm w skrócie – co wybuchło na początku ?!

Prawdziwa tajemnicza historia ludzkosci – Ewolucja Urojona HD

Dobre 38
Złe 1

Podobne Artykuły

One thought on “Inteligentny wybuch cwanej zupy

 1. Madrze myslisz Agronauta.
  Ostatnio doszedlem do wniosku, ze materia osiagajac swoj cel pierwotny czyli maximum mozliwosci, bytu, produkuje z soebie swoje doskonalsze odpowiedniki.
  Jest to ciagle proces ewolucyjny wychodzacy z niczego do osobowosci a potem z powrotem do poczatku ale dosjonalszego,, niczego,,.
  Zadna materia juz nie chce sie powielac bo jeat taki balagan, ze wszyscy twoerdza ze cos nalezy do nich, wiec cel wraca do poczatku ale w formie izolowania swojej osobowosci i przynaleznoaci.
  Latwo jest powiedziec, ze jest sie panem swiata gdyz wszystko wisi bezwolnie i moze bezwonnoe, osobowosc wszystkoego tworzy swiat podlegajacy swoim wartosciom.
  Wszystko sie rozklada na potrzeby wyjasnienoa problemu poczatku zaistnoenia, kazdy, wszystko na to co potrafi ale wlasnie tym razem z wlasna informacja, kodem.
  Mozna nawet stwierdzic ze wszyscy ida do Boga wymyslonego pod postacia idealu, szczescia i piekna, ale ttlko noeliczni wiedza, ze tam jeat cierpienie calego istniejacego swiata, nikt nie ma mocy tego kontrolowac.
  Wieczna szczesliwosc jest odwrotnoscia wiecznego bolu.
  Nikt noe wie czym lub z czego powstal.
  … wracamy do poczatku, szacunek dla szacunku…, pogarda dla pogardy…
  … Nic jest odwrotnoscia Cos…
  … Cos jest odwrotnoscia Nic…
  … Nic nie chce byc Cos…
  … Cos nie chce byc Nic…
  … Nic jest tym czym Cos jeat dla Nic..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *