Święci w Kościele Katolickim pełnią funkcję wzorca osobowego, w sposób wybitny realizują określone, specyficzne dla nich wartości. W Piśmie Świętym pojęcie „święty” odnoszone jest do osoby żyjącej, która postępuje zgodnie z naukami Boga. „Święty” to ten, który poszedł za Chrystusem. W Nowym Testamencie określenie chrześcijan jako „świętych” pojawia się wielokrotnie, na przykład w Dziejach 9:32-40.: „I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lyddzie. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się; potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją; przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą”.

W Kościele Katolickim święty oznacza: osobę zmarłą, która po śmierci przebywa w Niebie. Jest to osoba kanonizowana (oficjalnie ogłoszona świętą). Święty musi odznaczać się cnotami heroicznymi, a także za jego przyczyną musiał się wydarzyć uznany przez Kościół cud, czyli zjawisko o charakterze nadprzyrodzonym. Do świętych zaliczani są również aniołowie, np. Święty Michał Archanioł. Cnoty świętych przedstawiane są jako przykład do naśladowania. Święci są pośrednikami i orędownikami u Boga. Ważne by pamiętać, że chrześcijańska świętość jest „cnotą”, istnieniem, albo trwaniem bez czynnego zastosowania ludzkiego seksualizmu, co w obecnej cywilizacji jest czymś nie do pomyślenia. Dziś zachodnie społeczeństwa przekształca się w zbiorowość zboczeńców, ma nad tym czuwać samo ONZ ! Mają w planie już od przedszkola niszczyć dziecięcą cnotę !

Jedną z najważniejszych polskich świętych jest św. Faustyna, nazywana również „Sekretarką Jezusa Miłosiernego„. Już za życia doświadczała biolokacji i innych nadprzyrodzonych zjawisk. Jej światowej sławy dziełem, nakazem samego Pana, był prowadzony przez nią „Dzienniczek”. To w nim opisała liczne zdarzenia z istotami duchowymi, z duchami, świętymi, aniołami, Szatanem, Maryją i samym Zbawicielem. Zawarła tam też liczne tajemnicze przesłania.

Wspominaliśmy już wcześniej o tym w artykule pt.: „trzeba wpierw Torą żyć„(oraz w „trzeba wpierw Torą żyć” – częśc II). Chcielibyśmy powtórnie zatrzymać się nad tym zdaniem. Pochodzi ono z Dzienniczka numer 503 – „Jezu mój, naprawdę, ja bym nie umiała żyć bez Ciebie, duch mój spoił się z Twoim. Nikt tego dobrze nie zrozumie, trzeba wpierw Tobą żyć, aby Cię w innych poznać.”. Święta napisała „Tobą”, a nie „Torą”, jak nam to, tu przypomniała nasza czytelniczka, za co dziękujemy !

Zbawiciel jest tym, czym się karmimy, jako chrześcijanie Jego Świętą Nauką, by Go poznać lepiej powinniśmy znać bieglej Święty Przekaz, to „o Nim Pismo daje świadectwo”: „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.” Jana 5:39 Nie zaszkodzi, a raczej pomoże, jeśli ktoś z państwa będzie staranniej, bardziej subtelnie poznawał „Torę” w wersji oryginalnej, po hebrajsku. Jak już nie raz państwo się przekonali przekłady Biblii bywają różnej jakości. Wezmy przykładowo pewien tajemniczy urywek z Księgi Rodzaju 35:1-3 „Rzekł Bóg do Jakuba: Idź do Betel i tam zamieszkaj. Wznieś też tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem.„. Proszę się zatanowić, co tu jest zakodowane ? Bóg mówi do Jakuba, by ten wzniósł ołtarz, i teraz uwaga ! „Bogu, (ciągle z dużej litery !) który się ukazał Jakubowi, gdy ten uciekał”, wynika z tego, że Bóg prosi by Jakub postawił ołtarz temu Bogu, który ukazał się mu w innym czasie !

Prosimy się nie denerwować, Biblia jest bardzo subtelna ! Nie jest sprzeczna, jak niektórzy chcą to udowadniać, albo przekonywać niewtajemniczonych ! (Słowo poprawnie zastosowane – „niewtajemniczonych”, za chwilę będzie o tej tajemnicy pisał Ojciec Kościoła !) Tak jak pisała św. Faustyna, trzeba Ją poznać. Lepiej się z nią zaznajomić. Po pierwsze nalegamy byście przypomnieli sobie co pisaliśmy w tekście Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi”. Doktor Heiser opisał to zagadnienie w swojej znakomitej książce „Niewidoczna rzeczywistość” (ang.”The Unseen Realm).

Bóg może ukazywać się w „ciele” anioła(liczba „2” na rycinach Tory), na zasadzie „starożytnego naczynia”, może w pewnym sensie to samo robić poprzez proroków, świętych i kapłanów, inaczej, działa przez swoich „posłańców”, jesli tego chce. Natomiast liczba „3” na zamieszczonych tu urywkach Tory, wskazuje na „bogów”(z małej litery !), albo dokładniej, bardziej subtelnie, na duchy innych nadnaturalnych bytów (ufonautów?).

Rabini, wybitni znawcy Tory, a dokładniej Ibn Ezra (ur. ok. 1092 w Tudeli, zm. 23 stycznia 1167), wyjaśnia ten moment (liczba „2” na grafikach Tory) następująco: objawił mu się Bóg – Słowo Bóg (Elohim) odnosi się tutaj do aniołów. Czasownik ״objawić się” jest w liczbie mnogiej. Gdyby odnosił się on do Boga, byłby użyty w liczbie pojedynczej.” Możemy jeszcze bardziej zwiększyć subtelność tego urywku Tory, chodzi o liczbę „2” na rycinach, poprzez zacytowanie słów jednego z Ojców Kościoła, powtórzmy jeszcze raz, Biblia jest bardzo subtelna !, oto ten cytat: „Obrona tych stwierdzeń każe nam zastanowić się nad głębszą, tajemni­czą nauką o bogach i panach. Pismo Boże głosi, że „wielki jest Pan ponad wszystkich bogów” (Ps 97(96)-9).

Nie chodzi tu jednak o bogów, którym kłaniają się poganie(liczba „3” dołączonych grafik z Tory-dopisek Argonauty), bo wiadomo przecież, iż „wszyscy bogowie pogańscy to demo­ny” (Ps 96(95)-5); czytając to zdanie przywodzimy na myśl raczej tych bogów, o któ­rych zgromadzeniu wspominają pisma prorockie, oraz Boga najwyższego, który sprawuje sąd nad nimi i przydziela każdemu z nich odpowiednie zajęcie. „Stanął bowiem Bóg na zgromadzeniu bogów i pośród bogów sąd odbywa„(Ps 82(81)-1); „Panem nad bogami” jest Bóg, który przez Syna swego „za­wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca„(Ps 50(49)-1). Nakazano nam „wysła­wiać Boga nad bogami„(por. Ps 136(135)-2), a wiemy, że „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych

Nauka ta została zawarta w wielu miejscach Pisma, nie tylko w tych ustępach, które przytoczyliśmy. Słowo Boże nakazuje, byśmy badali nauki o Panu nad panami i byś­my dobrze je znali. Napisano: „Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki; chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki„(Ps 136(135)-2;3); „Bóg jest Królem królów i Panem panujących” (por. 1 Tym 6:15). Pismo Boże wspomina o bo­gach rzekomych i o bogach rzeczywistych, a Paweł nauczając o rzeczy­wistych i rzekomych panach stwierdza: „Choć są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy na ziemi, bo rzeczywiście jest wielu bogów i wielu pa­nów” (1 Kor 8:5).

Skoro więc Bóg nad bogami za pośrednictwem Jezusa wzywa do dzie­dzictwa swego, kogo tylko chce od wschodu do zachodu, to Chrystus Boży, który jest Panem, wkraczając w granice wszystkich państw i wzywając do siebie wiernych ze wszystkich ziem udowadnia, że jest większy od wszyst­kich władców. Zdawał sobie z tego sprawę Paweł, gdy w dalszym ciągu zacytowanej już wypowiedzi stwierdził: „Dla nas jednakże istnieje jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy„(1 Kor 8:6). – Koniec cytatu

Jak państwo widzą Pismo święte jest niezwykle subtelne ! Powinniśmy studiować je z wielką uwagą i starać się je odbierać, na ile potrafimy, bardziej duchowo, oczywiście nie wyłączając logiki i rozumu. Możemy też z powyższego wysnuć wniosek o Bogu i dodatkowych dwóch rodzajach istot nadnaturalnych. (Kwestia „starożytnego naczynia” jest również opisywana w „Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi”)

Linki:

Schodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej

„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”

„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety

„trzeba wpierw Torą żyć”

trzeba wpierw Torą żyć” – częśc II)

Sensacje doktora Michaela Heisera – „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

Chrześcijaństwo droga do poznania – przegląd tajemnic zaginionej ludzkości

„Creatio ex nihilo” – płynąca radość

Bereszit bara Elohim et haszemaim – Na początku stworzył Bóg…

Boskie Tchnienie

Polacy jako ofiary Hitlera są z punktu widzenia religii Holokaustu wyjątkowo niewygodni. Walczyliśmy z Hitlerem do upadłego, byliśmy przez hitlerowców mordowani na masową skalę, pomagaliśmy innym i zabijaliśmy tych, którzy ich zdradzali, a do tego byliśmy katolikami. Nic się nie zgadza!” – o tym, dlaczego prawdziwa historia walki Polaków podczas II wojny światowej jest niewygodna z perspektywy żydowskiej narracji historycznej, tłumaczy Paweł Lisicki w rozmowie z Tomaszem Kolankiem.” – Potral PCH24 wreszcie zajął się słynnym przekazem od Zbawiciela, dotyczącym Polski ! Pisaliśmy o nim w tekście „Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ? – AKTUALIZACJA !

Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji

Język hebrajski biblijny (ciekawostki) (8) Adam i Ewa

Czy już powinniśmy uciekać w góry – Kto czyta niech rozumie – Ks. Natanek

Św.Faustyna – Dzienniczek cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=ky5Px7UUzjE

Imię Boga wykujemy na gmachach Rzeczpospolitej 05.09.2018

Jerzy Robert Nowak o IPP, Kowalskim, liderze Morawieckim, Izraelu i jakości mediów! 05.09.2018

https://www.youtube.com/watch?v=HJl21aV-Vu0

Nowoczesne obozy pracy

https://www.youtube.com/watch?v=CVenHmWwnO8

Dobre 31

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Subtelna Biblia – część I

  1. W „Dzienniczku” św Faustyna ten przytoczony fragment brzmi następująco
    Nikt tego dobrze nie zrozumie, trzeba wpierw Tobą żyć,aby Cię w innych poznać.
    Jesli w pana wydaniu DZienniczka jest napisane Torą to raczej błąd drukarski.Nawet poprzedni wpis jest czyli 501 jest że „W Tobie utonęła dusa moja.Bardzo Was czytać, ale takia niezgodność z faktami podważa inne.Pozdrawiam

    1. Witam. Jest tak jak pani pisze, ale i tak Torą trzeba „żyć”…, bo Ojciec Kościoła napomina byśmy poznawali Pismo. Dziękujemy za informację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *