W opinii rabinów „Rzym” oznacza „Edom”, czyli społaczność zrodzoną ze związków kazirodczych – co o tym sądzą prawdziwi Żydzi ?

W serii tekstów pt.: „Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów” pisaliśmy o przesłaniu Listu do Rzymian 2:28-29, gdzie mamy bardzo jednoznacznie określonych „prawdziwych Żydów„, są nimi istoty duchowe, które mają specjalny znak na duszy „wewnątrz„, jest to „obrzezanie duchowe” !!! „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.” List do Rzymian 2:28-29 Sprawa jest sensacyjna i przez wielu chrześcijan niedoceniana, a nawet zamiatana pod dywan ! W obecnych ciężkich czasach, a nawet w „czasach ostatecznych”, Żydzi państwa Izrael stają się celem ataków istot demonicznych, w tym samego Satana, jak piszą często sami rabini, wyznawcy „religii Mojżeszowej”.

Oprócz Żydów z panstwa Izrael istnieją Prawdziwi Żydzi, którzy są wymienieni w Liście do Rzymian 2:28-29, czyli istoty duchowe, zrodzone z wody, których wewnętrzna istota, wewnętrzny człowiek, jest obrzezany przez Boga Jezusa. Ciekawe, że jest to wspomniane w Liście do Rzymian, a nie np. w Liście do Hebrajczyków, czy do innych ! Skoro do Rzymian, to można by to odnieść do wszystkich katolików Transsubstancjonistów, bo katolicy Transsubstancjoniści to duchowe istoty uznające Rzym, a dokładnie Watykan, za centralę. Czy „Rzym” oznacza „Watykan”, jeśli chodzi o duchowość (przepowiedni) ? Z wielu przesłanek jakie się pojawiają w literaturze chrześcijańskiej można wysnuć wniosek, że tak waśnie jest (patrz „Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta„).

Sami rabini, nie uznający jedynego prawdziwego Mesjasza (Maszijaha), Jego przesłania w postaci Nowego Terstamentu, twierdzą, że „Rzym” jest ich głównym odwiecznym wrogiem ! W opinii wielu znawców Tory i Talmudu, cała religia Mojżeszowa, uznaje „Rzym” za Edomitów, lud zrodzony przez biblijnego Ezawa, oto słowa jednego z rabinów, znajdują się na str 228, Tora Pardes, Ks. Rodzaju: „To jest Edom – W tej genealogii leżą korzenie Edomu, który rozwinął się w Rzym, wiecznego wroga Jisraela. (Lekach Tow) Rozdział ten ujawnia niemoralność i lubieżność rodziny Esawa. Pokazuje, że wszystkie dzieci zostały zrodzone w wyniku związków kazirodczych.

Gdyby uznać „Rzym” za pogańskie zgromadzenie sprzed przyjęcia Jezusa, wiary Chrystusowej i ustanowienia Watykanu, to można by się (historycznie) zgodzić z rabinami ! „Rzym” z czasów pogańskich był siedliskiem wszelkiej nieczystości, chodzi o duchową nieczystość, bo o takiej mówi Biblia i sam Bóg, to jest niezaprzeczalne. Natomiast jeśli uznać „Rzym” za Watykan i centrum całej religii Transsubstancjonistów Chrystusa, to sprawę trzeba uznać za dyskusyjną, albo wręcz odrzucić twierdzenia pism rabinicznych, gdy mówimy o wyznawcach Maszijacha Yeshui. Dlaczego Żydzi talmudyczni uznają „Rzym” za Ezawa ? Wszystko wskazuje na to, że wspomniani wyznawcy religii Mojżeszowej uznają Watykan, jako następcę politycznego „Rzymu” – Cesarstwa Rzynmskiego, jednej z biblijnych bestii, co i tak jest w gruncie rzeczy rozumieniem religijnym, wypływającym z symbolii Biblii, z Kodu Pisma, i jest do pewnego stopnia „sensowne” (w ich opinii).

Aby jeszcze bliżej to zaganienie opisać posłużmy się cytatem z książki doktora Michała Ziółkowskiego, którą na łamach Argonauty reklamowaliśmy: „Kolejny ślad „pięty” odnajdziemy w historii biblijnej dwóch bliźniąt: Jakuba i Ezawa. W momencie narodzin Jakub trzyma swego brata za piętę (Rdz 25,26) i tak naprawdę nie puści tej pięty już nigdy! – co postaramy się wyjaśnić w przebiegu analizy, którą podejmiemy w drugim rozdziale. Spróbujemy odpowiedzieć na wiele kontrowersyjnych pytań związanych z postaciami Jakuba i Ezawa, jak chociażby: Dlaczego „oszustwo” Jakuba nie jest w ogóle potępione na kartach Biblii, a Ojcowie Kościoła w swoich komentarzach bronią tego postępku z wręcz wyrafinowaną erudycją? Czy też: Dlaczego egzegeza rabiniczna widzi w Ezawie wcielenie wszelkiego zła i czyni go nawet symbolicznym protoplastą największego wroga Izraela, czyli Rzymu? Odpowiemy także na pytanie: Czy talmudyczne komentarze rzeczywiście odnoszą się niezwykle krytycznie jedynie do tego historycznego Imperium, czy też pod nazwą „Rzym” ukryte są także aluzje chociażby do rzymsko-katolickiej religii?

Co więcej, ludowa etymologia hebrajskiego imienia Jakub ( יַעֲקֺב ) wskazuje na pochodzenie tej nazwy od rzeczownika āqēḇ ( עקֵָב ), czyli „pięta”, a Jakub to przecież Izrael, czyli protoplasta narodu wybranego. Czy zatem fortel jaki zastosował Jakub jest paradygmatem tej strategii jaką naród wybrany obiera w walce o supremację nad innymi narodami? Niektórzy wczesnochrześcijańscy interpretatorzy Biblii widzieli w zmaganiu tych bliźniąt w łonie matki Rebeki także zapowiedź walki dwóch jakże odmiennych sił w łonie jednego Kościoła. Czy Ezaw może być symboliczną prefiguracją Antychrysta, a jego ciało pokryte owłosieniem to symbol pokrytego grzechem „Mistycznego Ciała” Antykościoła, który zagnieździł się „pod szyldem” Kościoła Chrystusowego?

Nie jest to bynajmniej bezpodstawne, gdyż w komentarzach patrystycznych gładkie ciało Jakuba-Izraela stanowi symbol Mistycznego Ciała Chrystusa, a on sam jest starotestamentową prefiguracją Mesjasza. Wspólnota Kościoła to przecież wspólnota „nowego ludu wybranego”, a więc „nowego Izraela”. Z kart tego rozdziału dowiemy się również, dlaczego „fortel Jakuba” stanowi zapowiedź Bożej strategii, która miała na celu oszukanie diabła, czyli „chwycenie go za piętę”, gdyż właśnie takie znaczenie ma ów hebrajski idiom.” – koniec cytatu.

Cała ta dyskusja jest tylko informacyjna, bo ten (duchowy) „problem”, wydaje się, że został już dawno wyjaśniony przez Maszijacha Yeshuę, ale i Prawdziwych Żydów (między innymi z Listu do Rzymian 2:28-29) ! Chodzi o to co jest tu duchowe, a co polityczne i oznaczające bestię, czyli symbol „Ezawa” ? Osobiście zgadzam się z biblistą Chickiem Misslerem, który jest przekonany, zgodnie z większością znawców Pisama: biblijny Jakub, w Świętej Symbolice, oznacza państwo Izrael, a dokładniej Żydów wyznania Mojżeszowego, dlatego przepowiednie, jakie są w Biblii Jezusa, zapisane jako „Jakub” oznaczają Izrael Mojżeszowy – pańśtwo Izrael, w tym żydów rabinicznych – rabinów !!!

To jest silną przesłanką, a nawet pewnikiem interpretacyjnym, że tam gdzie występuje słowo „Izrael” odnosimy to do „nowego ludu wybranego” i „nowego Izraela”, co oznacza w większości przypadków Prawdziwych Żydów z Listu do Rzymian 2:28-29, a nie Izraelczyków państwa Izrael i rabinów. Pozostaje jeszcze zastanowić się nad przesłaniem Matki Boskiej, w której przekazuje nam: „Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta” – czy to, ta przepowiednia, przypadkiem nie oznacza, że „Rzym” (w domyśle Watykan) o którym mówi Maryja, zostanie przyłączony politycznie (i duchowo) do bestii (co już się dzieje), a ta, będąca „Nowymi hitlerowcami NWO„, zgodnie z przepowiednią jaką się zajmuje Chuck Missler, i sami Żydzi-rabini, wymorduje większą część izraelczyków pańśtwa Izrael, określanego jako „Jakub” ?

Jako Prawdziwi Żydzi (Transsubstancjoniści) wyznawcy Maszijacha Yeshui, nie jesteśmy „Ezawem”, nie możemy nim być z prostytch przyczyn. „Ezaw” oznacza, patrząc z punktu duchowego przepowiedni, wszystkie istoty asymilowane przez „Nowych hitlerowców NWO„, wrogów Pańśtwa Izrael, ale przede wszystkim wroga numer jeden Prawdziwych wewnętrznych Żydów z Listu do Rzymian 2:28-29 ! Jeśli ktoś się identyfikuje z „Rzymem Frnciszka i Grupy Sankt Galen„, dążących do ustanowienia „siedziby Antychrysta w Rzymie„, to można go uznać za „Ezawa” opisywanego przez rabinów. Natomiast Prawdziwi Żydzi nie mają łatwo. Jesteśmy prześladowani przez faraona i jego wojsko („wiozące” ołów) !

W opinii mądrych rabinów „Faraon” to inaczej „potwór”, albo „potwory”, które opisywaliśmy w tekście „Gdzie się znajduje kosmiczne morze w którym żyją nieznane ludzkości potwory (Czy Hitler był sterowany przez jednego z potworów? Czy wcielił się w niego potwór ?)„, prosimy sprawdzić ! Potwory NWO chcą mordować nie tylko Żydów z państwa Izrael, ale i Prawdziwych Żydów z Listu do Rzymian 2:28-2, dlatego powinniśmy się jednoczyć w Imię Jezusa Chrystsa Pana, jedynego Maszijacha Yeshui !

Linki:

Pierwszym powinien być:Kto jest istotą duchową i nie przebywa w ciele ? – Chrześcijanie „przemawiają do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha

część I „Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów

część II – „Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

część III tu „Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992

Nowi hitlerowcy NWO – pożywienie Hitlera i jemu podobnych

Kiedy Nowe Stowarzyszenie Vril rozpocznie kolejny holokaust ?

Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

Papież Franciszek uczestniczył w wywoływaniu duchów – i przyjął je razem z biskupami do swojego wnętrza !

Sensacja biblijnej archeologii – kosmiczny rok 6000 zacznie się w 2075 !

Wyznawcy „UFO Mechów”, i ci, którym rozszerzono inteligencję o Ducha Świętego (per analogiam)

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki ? Technologiczna osobliwość

Wkraczanie w katolickie chrześcijaństwo, w świat istot duchowych, duchów, demonów, aniołów, Ducha Świętego i Stwórcy, razem z Jego Synem

Pastor Bergolio ogłosił ostateczne rozwiązanie kwesti katolickiej ! Potwierdza się cudowna przepowiednia z roku 1823 !!!

Czy „Bramy piekielne” przejęły już Watykan ? Zagadka starożytnej megalitycznej „Skały”…

Obcy na Alasce – „Biblijnej Północy” – symbole istot innowymiarowycyh oraz filmy dokumentalne

Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Dobre 15

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *