Czy „Bramy piekielne” przejęły już Watykan ? Zagadka starożytnej megalitycznej „Skały”…

Bardzo często w dyskusjach katolików słychać głosy o ogromnym kryzysie we wnętrzu „kościoła”, widać jak niewidzialne siły rozbijają świętą Strukturę. Pan Bergolio już nie ukrywa swoich intencji, zakazując Mszy Trydenckiej wbija któryś już z kolei gwóźdź… Katolicy, ci przytomni, to dostrzegają, wyrażają zaniepokojenie, prowadzą rozmowy i pytają jak to wszystko się skończy, by za chwilkę, któryś z rozmówców przywoływał specjalne zdanie z Ewangelii, ma to gwarantować spokój, bo przecież „Watykan”, albo katolicyzm jest nie do ruszenia, nic go nie zniszczy bo w Ewangelii napisano: „bramy piekielne go nie przemogą„. Po takim zapewnieniu wszyscy (jakoś) uspokojeni przechodzą do porządku dziennego nad wyczynami Snkt Galen i Bergolia.

Kluczem do zrozumienia tego zagadnienia jest werset z Ewangelii wg św. Mateusza 16:18 „A ja ci mówię: ty jesteś Kamieniem, a na tej Skale zbuduję mój Kościół i bramy Hadesu nie przemogą go.” – przekład dosłowny z Oblubienica.eu O co chodzi w tym zdaniu, będącym jakby środkiem usypiającym w czasie rewolucji antykatolickiej i antychrześcijańskiej. Czy rzeczywiście diabeł, jego królestwo, symbolicznie pokazany w „bramach piekielnych” nie przejmie władzy nad „Watykanem”, nad Kościołem Katolickim, lub najogólniej nad „kościołem – ciałem mistycznym” ?

Powstaje więc pytanie kto, albo co jest „skałą„, a kto albo co jest „kościołem„, czy jest nim „Piotr-papież”, czy może ogólnie kościół symboliczny, czy może kościół-Świątynia o jakiej w Ewangeliach wspominał Chrystus ? Jeden z księży watykanistów, specjalista od widzialnego kościoła (watykańskiego), napisał takie wyjaśnienie czym jest Piotr-skała: „Piotr jest skałą, na której ma być zbudowany Kościół, skała zaś gwarantuje trwałość i stabilność. Piotr otrzymuje władzę kluczy, jest więc pełnomocnym i odpowiedzialnym panem i zarządcą domu, otwierającym i zamykającym bramy królestwa niebieskiego. Władza ta implikuje pełnię uprawnień dyscyplinarnych i doktrynalnych.

Aby jakoś szybko, na miarę naszych skromnych możliwości wszystko to „wytłumaczyć”, zasięgniemy rady Ojców Kościoła, którzy w większości uważali, zgodnie z Biblią – „Kościół” za mistyczne ciało, a my katolicy, (symbolicznie) jesteśmy tylko jego częściami, cegiełkami budowli, a nawet budowlami-świątyniami wzniesionymi na super Skale.

Przykładowo św. Augustyn wyjaśniając urywek Ewangelii Mateusza 16,13-23, wyznanie św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej komentuje z punktu symbolicznego: „Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus” (1 list do Kor 10, 3-4), na którym to fundamencie Piotr jest zbudowany, „bo nikt nie może założyć innego fundamentu, prócz tego, który jest już założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1Kor 3, 11)

Kościół, który jest zbudowany na Chrystusie, otrzymał od Niego symbolicznie w Piotrze, czyli w poszczególnych cegiełkach-kapłanach-wiernych władzę wiązania i rozwiązywania spraw sumienia. Czym jest we właściwym znaczeniu Kościół w Chrystusie, tym symbolicznie Piotr w skale, bo jak się za chwilkę okaże Piotr nie jest „skałą”. Z kolei Chrys­tusa jako skałę należy rozumieć ponownie symbolicznie, podobnie Piotra jako Kościół !

Augustyn używa tu metafory-symbolu, która wyraża pewne podobieństwo Piotra z Chrystusem: Piotr został nazwany skałą ze względu na moc i siłę wiary, ale skałą jest Chrystus! Zauważmy, że te wyrażenia są metaforami-symbolami. Sam zresztą Augustyn przestrzega przed dosłowną interpretacją terminów stosowanych do Chrystusa, takich jak: brama, kamień węgielny, pasterz, lew, baranek, skała, itp.: wszystkie bowiem są tylko przenośniami-symbolami ! („bez przypowieści nic im nie mówił” !!!)

Św. Augustyn tak pisze o „skale”: „„Tam to w pewnym miejscu powiedziałem o apostole Piotrze, «że na nim, niczym na skale założony został Kościół». To samo śpiewają usta wielu w poezji świętego Ambrożego o kogucie: «kiedy on pieje – ta skała Kościoła, winy rozwieje». […]. Pamiętam jednak, że później bardzo często wyjaśniałem słowa wypowiedziane przez Pana: «Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję mój Kościół, rozumiejąc tak, aby myślano, iż Kościół został zbudowany na Tym, w którego wiarę Piotr wyraził słowami: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, a Piotr tak nazwany przez ową Skałę reprezentował sobą cały Kościół, który wznosi się na tej Skale i «otrzymał klucze królestwa niebieskiego. Albowiem nie powiedziano mu: «ty jesteś skała, lecz ty jesteś Piotr, Skałą zaś był Chrystus (Mt 16,18; Jan 1,42; 6,69; 1Kor 10, 4), którego wyznał Szymon zwany Piotrem, jak to zresztą cały Kościół wyznaje. Który z tych poglądów jest bardziej prawdopodobny, niech wybiera sam czytelnik” – koniec cytatu ze św. Augustyna

Św. Augustyn, dopuszcza tu więc obie interpretacje. Czytelnik ma sam wy­ brać pogląd, który uważa za bardziej prawdopodobny: czy skałą jest Chrystus, czy Piotr. Przemawia to za tym, że Augustyn interpretując termin „petra – patrz strona Oblubienica, raczej nie przywiązywał większej wagi do jego teologicznego znaczenia. Kiedy jednak w sporze z donatystami wyjaśniał przynależenie do Kościoła, wówczas budowę Kościoła łączył z przypowieścią o „domach” – zbudowanych na skale i zbudowanych na piasku, a to jest zgodne z tajemnicą „Światyni” jako ludzkiego ciała, jakie wyraził Jezus w Ew. św. Jana 2:19 „Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała.”

W tym kontekście ważnym jest także ten cytat z 1 List do Koryntian 6:19: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” Stąd posiadamy, albo budujemy własne „domy-świątynie”, i jeśli robimy to zgodnie z wytycznymi Wielkiego Budowniczego Jezusa Chrystusa, prawdzwiwego i Jedynego Masona-Jogina, to robimy to na Skale, czyli na Nim, na Jego św. Nauce, w zgodzie z Jego Nauką !

 

Św. Augustyn podkreślał, że „skała” jest jedna, a dwu­krotnie przytaczany urywek z 1 listu do Kor 10,4: „a skałą był Chrystus”, pozwalał mu ją utożsamiać z Chrystusem. Na tej skale znajdują się ci, którzy tworzą Kościół słuchający słów Chrystusa i wprowadzający je w życie, to nie „Watykan” jako taki jest skałą! Ten mistyczny Kościół nie ograni­cza się do Afryki, ale jest katolicki, to znaczy rozsiany po całym świecie, rozciąga się z woli Chrystusa aż po krańce świata, jest mistyczną duchową konstrukcją !

Biskup Hippony, powołując  się na 1 list do Kor 1,12-13 nieustannie powtarzał donatystom, iż Kościół nie opiera się na ludziach, ale na Chrystusie. Tak na przykład w mowie 76 mówi wyraźnie, że On jest skałą, a Piotra utożsamia z ludem chrześcijańskim, nie jest nią Watykan, czy papież jako taki, lub watykańskie konstrykcje, tym bardziej prawdopodobnie nielegalnie wybrany „papież-Bergolio”.

Augstyn pisze: „Ty jesteś, mówi, Piotrem; i na tej skale, którą wyznałeś publicznie, na tej skale, którą rozpoznałeś jako prawdziwą, mówiąc: «Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego, zbuduję mój Kościół» (Mt 16,18). To znaczy: na mnie samym Synu Boga żywego zbuduję mój Kościół. Na mnie zbuduję Ciebie, nie mnie na tobie” – koniec cytatu. Mamy tu coś jeszcze bardziej głąbszego, nie jest to proste rozumienie jakie wciska się nam od dziesięcioleci, albo setek lat o Watykanie jako kościele.

Chrystus zbuduje Kościół na sobie samym, jako na Synu Boga żyjącego, zbuduje swój Kościół mistyczny, a każdy swoją świątynię zgodnie z wytycznymi Wielkiego Budowniczego Ducha Świętego Chrystusa. W świetle 1 listu do Kor 10, 4 „skałę-petros” utożsamia Augustyn z Chrystusem. Na tej skale znajdują się ci, którzy tworzą mistyczny i widzialny Kościół, słuchający słów Chrystusa i wprowadzający je w życie.

 
W ostatniej Homilii do Ewangelii św. Jana Augustyn pisze tak:  „I ja mówię tobie, ponieważ ty wpierw mi powiedziałeś; ty powiedziałeś, teraz słuchaj: uczyniłeś wyznanie wiary, teraz przyjmij błogosławieństwo. Dlatego ja mó­wię tobie: ty jesteś Piotrem; ponieważ ja jestem skałą, ty jesteś Piotrem. Skała nie pochodzi od Piotra, lecz Piotr pochodzi od skały, jak Chrystus nie pochodzi od chrześcijanina, lecz chrześcijanin od Chrystusa. «I na tej skale zbuduję mój Kościół» (Mt 16, 18), nie na Piotrze, czym ty jesteś, lecz na skale, którą wyznałeś. Zbuduję mój Kościół, zbuduję ciebie, który w tej odpowiedzi wyobrażasz Kościół” – koniec cytatu.
 
Z tego co tu przeczytaliśmy wynika, że „Watykan” jako taki nie jest „skałą”, tak jak nie jest nią „papież jako taki”, choć może być nim symbolicznie, tak jak świątynią jest każdy chrześcijanin. Oczywiście papież jest zbudowany na Skale, jest także świątynią, ale nie jest „skałą”. Miejsce nazywane „Watykanem” może więc zostać przejęte przez „bramy piekielne”, czyli przez masonerię, którą papieże nazwali „pomocnikami szatana na ziemi” !
 
Widzimy, te przejmowanie instytucji Watykanu-sztabu, przez „bramy piekielne”, już od samego początku pontyfikatu pana iluminata Bergolio ! Ostateczna rozwrywka rozpoczęła się od czasu wydania piekielnego nakazu zaprzestania świętej Mszy Trydenckiej ! Portal PCH24 informuje, że „homoseksualny ksiądz” James Martin stał się kimś ważnym w Watykanie. Jeszcze trochę a będziemy świadkami materializacji przepowiedni z La Salette, mówiącej nam o „Rzymie, albo Watykanie jako siedzibie Antychrysta„.
 
Naszym zdaniem, a to wcale nie jest nic strasznego, bo jak to tu przedstawiliśmy „Watykan” nie jest czymś ważnym w ujęciu biblijnym, zgodnym ze słowami Jezusa Chrystusa, jest nim Chrystus – Skała, na której wszyscy chrześcijanie budują. Miejsce watykańskie jest oczywiście symbolem, jest strukturą, albo nawet sztabem w duchowej i kosmicznej walce, bo:
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Efezjan 6:12, który masoni diabła starają się zniszczyć, by podkopać wiarę niedoinformowanych katolików, ale i by „zbudować Wielki Babilon” – „Wielką nierządnicę” – smoka z pieczar.
 
Szatan nie może nic uczynić mistycznemu Kościołowi, jednocześnie ma nadzieję, że może zwyciężyć pojedynczych wierzących. Czyni to, działając w historii ludzkiej i przez struktury ludzkie. Przejęcie Watykanu jest czymś doniosłym, bo poprzez zmodyfikowany-hybrydalny Watykan będą mogli rozsiewać chwasty nowej ufonautycznej religii ! Jeśli będziemy rozpatrywać tą kwestię ze strony standardowego „nieporozumienia skalnego„, kto jest „skałą”, a kto „kościołem”, gdyby uznać wybór pana Bergolio na papieża za nieważny, to „bramy piekielne” nie przemogły jeszcze papiestwa, bo papieżem jest Benedykt XVI, natomiast podmieniły owe „bramy” szefa sztabu, na swoją marionetkę !
Sprawa Watykanu, powolnego upadku tej instytucji będzie rzutowała na całą cywilizację. Kto wie, może ktoś z masonerii diabła, w przyszłości uzna, kierując się jakąś transhumanistyczną przesłanką z duchowych świątyń loży 666, wyznających demony, że „miejscem świętym” jest Watykan, i to tam umieszczą „ohydę spustoszenia”, jakiegoś transhumana papieża, lub hybrydę, albo klona, wyprodukowanego w ośrodkach „Wielkiego technokratycznego babilonu”, imitującego „Piotra-skałę”… ? To jest jedna z możliwości sytuacji, która rozwija się na naszych oczach !
Warto jeszcze przypomnieć pańśtwu, że „bramy piekielne” też mają swoją skałę, w tej sytuacji wydaje się nią być papież Bergolio, zgodnie z biblijnym wersetem z Księgi Powtórzonego Prawa 32:31 „Bo skała ich nie jest jak nasza Skała”. „Skałą” masonów-iluminatów, jak informuje Bóg w Biblii są „bogowie”, czyli ufonauci posiadający super technologię, także genetyczną, inaczej „Nauki Demonów”, o których się wspomina w 1 Liście do Tymoteusza 4:1 „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” ! Nie mamy także wątpliwości, że „inna skała Bergolia” jest początkowym etapem zaprowadzenia globalnego Nowego Porządku, a odbywa się to w czasie duchowej i kosmicznej bitwy Efezjan.

Linki:

Pastor Bergolio ogłosił ostateczne rozwiązanie kwesti katolickiej ! Potwierdza się cudowna przepowiednia z roku 1823 !!!

Maryja kazała zakopać piramidy ! Prawdziwi katolicy masoni istnieją – część II

Obawiają się kar ze strony twórców Amoris Laetitia

Nowy Wspaniały Świat „charagma therion”

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Papieski order dla promotorki cywilizacji śmierci – SZOK !!!

Jest reakcja Watykanu i papieża na krytykę za głoszenie herezji

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Nasz Wojownik-Uzdrowiciel

Bramy piekielne przejęły Watykan i całą zachodnią cywilizacje, a Polska ? Kazanie Ks. Natanka !

Szatański pomiot iluminacki NWO wtargnął do Watykanu razem z antypapieżem BERGOGIEM sługą Goga !!!

UFO istoty, aniołowie i demony w Biblii i w Pentagonie – co o nich wiedzą w Królestwie ludzkim ?!

Ważne kazania ks. Natanka o ataku szatńskiej cywilizacji Lucyferian na cywilizację chrześcijańską!

Totalna schizma w Watykanie i przybycie globalnego ufonauty oraz przepowiednia Maryi Dziewicy

TCHÓRZOSTWO BISKUPÓW – Boją się upamiętnienia męczeństwa św. Maksymiliana Kolbe

Marcin Hagmajer: Depopulacja całej ludzkości – jako cel ideologii neo-maltuzjańskiej Margaret Sanger

Kazanie naszego super Księdza Natanka w sprawie iluminackich wampirów na Watykanie i w kościele!

Iluminacki schizmatyk paczamamowy Bergolio ogłosił ostateczne rozwiązanie kwesti katolickiej !

Szatański Klub z Sant Gallen oraz tajne grupy uderzeniowe SS-Lucyfera w Polsce

Polska została zaatakowana przez szatańskie duchy czeluści loży 666 – super kazania księdza Natanka

Matka Boska Anielska i kazanie Jej wielbiciela z Polski

Nowa ogólnoplanetarna religia ufonautyczna pod przewodem Watykanu w ramach hodowli istot hoirous

Czy „tradsi” są skazani na wyginięcie? Ks. Kneblewski o Franciszku, sanitaryzmie i Kresach! | KBC#41

Dlaczego polski Kościół się sypie. Z P. Jaworskim rozmawia S. Krajski

Dobre 23

Podobne Artykuły

One thought on “Czy „Bramy piekielne” przejęły już Watykan ? Zagadka starożytnej megalitycznej „Skały”…

  1. Jak chcecie się upewnić , to obejrzyjcie sobie film pt.: „Audiencja u węża”. I już wszystko będziecie wiedzieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *