Bóg, bogowie, półbogowie, istoty nadprzyrodzone, nadniebiańskie światła – Elohim

W kulturze zachodu obserwujemy narastające zainteresowanie nadnaturalnymi możliwościami jakie mają w przyszłości posiąść wybrani ludzie. Aspirujemy, jako ludzkość, by stać się kimś innym – „lepszym”, a w opinii transhumanistów kimś całkiem nowym (nowocześniejszym). Tzw. boskie moce to nadzwyczajne cechy (przypadłości) opracowywane głównie przez rozwijającą się bioinżynierię (także okultyzm w połączeniu w naukami biologii molekularnej „to coś„). W filmach z hollywood obserwujemy nadludzi, półbogów i bogów jako super humanoidy – niezniszczalne i nieśmiertelne. Kim są tzw. „bogowie”, ewentualnie półbogowie ? Przecież wspomina o nich Biblia. W starożytności składano im ofiary, co było przez proroków, a dokładnie przez Boga, surowo potępiane.

Trójco nadsubstancjalna i przenajświętsza, i nieskończenie dobra, przewodniczko chrześcijan w boskiej mądrości, prowadź nas na najwyższy, mistyczny szczyt Pisma, bardziej niż nie znany i wyższy nad światło. Tam proste, czyste i niezmienne tajemnice teologii kryją się w ciemności przewyższającej światłość, w głębi mistycznej ciszy; tam w niezgłębionym mroku promienieje całkowicie niepoznawalne i niewidzialne, to, co jest największą jasnością, nieskończenie napełniając oślepione intelekty blaskami przekraczającymi każde piękno. Tak brzmią słowa mojej modlitwy.” – Święty Dionizy

Wśród znawców tematu ustaliło się, że Bóg, lub bóstwo, to istota nadprzyrodzona – istnienie takiego bytu uznaje większość religii. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję. Najbardziej powszechnie pod pojęciem bóg rozumie się określenie istot będących przedmiotem kultu religijnego.

Czasem bogami określa się tylko niektóre (najważniejsze) z tych istot, dla innych rezerwując inne określenia (np. półbóg, heros, demon, duch, święty, anioł, ufonauta, „starożytny kosmita” [ancient alien]). Słowo bóg jest pisane małą literą i oznacza bogów („przypadłości”, o nich za chwilkę), których może być wielu (wiele „przypadłości”), częściowo materialnych, albo całkiem niematerialnych – egzystujących w innych rzeczywistościach.

Zanim przejdziemy do bardziej złożonych zagadnień istoty bogów, warto wspomnieć, że w hinduiźmie, jak i odłamach buddyzmu, człowiek-wyznawca, po przejściu do innego wymiaru, może stać się „bogiem”. Coś podobnego obserwujemy w okultystycznym transhumaniźmie, gdzie wielu wyznawców technokratycznej ideii erotyczno-energetycznej-alchemicznej „nowoczesnej przemiany” w „udoskonalony byt trans seksualny-niematerialny” (zmieniający ciała jak rękawiczki) staje się sukubem, lub inkubem – demonem seksu (patrz film pt.: „Technologiczny orgazm – projekt z przyszłosci – Technological orgazm„).

Do tego prezentujemy urywek tekstu z Argonauty: „Część badaczy Pisma Świętego zastanawia się jaka technologia może pozwalać na pewien rodzaj „teleportacji” oraz jednoczesne przeistoczenie ciał ludzkich w wyższe formy egzystencji (ciała chwalebne, anielskie, świetliste „Bo gdy powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebiosach….” Ew. Marka 12:25).”

Arystoteles, badając świat przyrody, doszedł do wniosku, że musi istnieć pierwsza przyczyna (nieruchomy poruszyciel), która posiada cechy boskie: niezmienność, niezłożoność, niematerialność, duchowość, rozumność, celowość, jedyność, konieczność, doskonałość. W ten sposób doszedł do monoteizmu: skoro istnieje świat, to istnieje też bóg. Do zbliżonych wniosków doszedł też Platon. Z poznania świata wywiódł on pojęcie Demiurga, czyli rozumnego i dobrego stwórcy. Pomimo podobieństw, cechy Bytu Najwyższego Arystotelesa fundamentalnie odróżniają go od wizji występujących w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.

Natomiast półbóg to postać obdarzona szczególnymi mocami, zrodzona ze związku bogów z istotami niższymi (w tym także z ludźmi – patrz herosi – humanoidalne hybrydy – połączenie „zelaza” z innymi metalami) lub poprzez innego rodzaju ingerencję boską, czy ewentualnie nieznany rodzaj magicznej technologii (Istoty pokazane w hollywódzkich filmach serii „Thor”, proszę sprawdzić tekst pt.: „Bionika bogów„).

Pojęcie półboga pojawiło się w kulturze europejskiej (anglojęzycznej) w późnych latach XVI wieku i początkowych latach XVII wieku, kiedy to zostało użyte do przedstawienia greckich i rzymskich koncepcji odnoszących się do pomniejszych bóstw (semideus i dajmon [dajmon – słowo z greckiego oznaczające demona – inteligentną istotę niematerialną]).

Od tamtej pory, pojęcie to było często używane jako przenośnia do określania „ludzi” o nad przeciętnych zdolnościach, na nowo odrodzone zwłaszcza w kulturze komiksowej. W hinduizmie, pojęcie półboga jest używane w związku z bóstwami, które będąc ludźmi stały się później dewa (bogami). „Dewa” albo „deva” to istota „świetlista”, „jaśniejąca”, „oświecona”, nieposiadająca ciała fizycznego, inaczej istota nadprzyrodzona, bóg lub półbóg, występujący w religiach dharmicznych i mitach kultur azjatyckich.

Żeńskim odpowiednikiem dewy jest dewi. W tradycji wedyjskiej dewa to mieszkaniec niebios, inaczej loka – „I otworzyło swoją paszczę, aby bluźnić przeciwko Bogu, Jego imieniu jego i Jego Namiotowi oraz tym, którzy mieszkają w niebie.” – Apokalipsa św. Jana 13:6 „Loka” to bóstwo o dobrym, łaskawym charakterze, i dużej mądrości (Niestety hollywód zrobiło z „loki” postać złą, chociaż z ich punktu widzenia diabeł jest „dobry”.

W filmie „Thor” jest to „Loki Laufeyson” – bóg podstępu, upadły, reprezentujący symbolicznie szatana, pokazywany z rogami lucyfera – bafomet). Przeciwnikami dewów (bogów), zwanych inaczej surami, są istoty zwane asurami (demony). W opinii hinduistycznej „Loka” to bóstwo dobre, jednak Biblia wyraźnie nam przekazuje, że „Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” Ewangelia wg św. Marka 10:18

W zaratusztrianizmie dewy to złe duchy na usługach Angra Mainju, inaczej Arymana (Jest to byt odwieczny i niestworzony, przeciwnik Ahura Mazdy i jego stworzenia w kosmicznej walce. Jest władcą wszystkich złych bóstw, duchów i demonów. Jednym z największych aktów wielkiego skalania (Gumeziszn) jakie przeprowadził, było sprowadzenie na świat śmierci). Do tej kategorii w  zaratusztriźmie zaliczane są automatycznie wszystkie obce bóstwa innych religii.

Wisznuici, którzy często tłumaczą termin deva jako półbóg cytują różne wersety, które mówią o podrzędnym statusie tych bytów. Jak państwo widzą omawianie tych istot, lub jak o nich wspominają Ojcowie Kościoła „inteligencji ponadświatowych„, nie jest proste, choć tak na prawdę w Biblii opisuje się te inteligencje, zwłaszcza, albo przede wszystkim, jako nie posiadające ciała fizycznego (zrobionego z „ziemi-gliny” [ziemskiego]), i nazywa „Elohim”.

Termin „Elohim” jest właśnie tak przedstawiany – rozumiany przez doktora Michaela Heisera, ale i przez wielu innych. Co naszym skromnym zdaniem jest poprawne. W ten sposób zwrot „Elohim” informuje nas bardzo ogólnie o istocie istoty nadprzyrodzonej, a jeśli dodamy do tego, tak jak ma to miejsce w Biblii tetragram, otrzymujemy pełną nazwę określonej Istoty Wszechmocnej – Ducha: „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” Ewangelia wg św. Jana 4:24.

Aby ogarnąć jakoś Ojców Kościoła, ich głęboką naukę o bogach i o logosie, to znaczy Świętą Naukę Boga Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego, należy państwu przedstawić bardzo ważne zagadnienie z filozofii starożytnych mędrców, bez której ciężko jest zrozumieć tajemnice zawarte w Piśmie, gdzie jest mowa o bogach i logosie ! Chodzi o tzw. „przypadłość”. Wydaje się, że bogowie mają swoje specyficzne „przypadłości”.

„Akcydens”, albo „przypadłość”, lub cecha akcydentalna (łac. accidens) to termin wywodzący się z filozofii Arystotelesa, pojęcie ontologiczne funkcjonujące przede wszystkim w metafizyce klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej), przeciwieństwo atrybutu (cechy istotowej – wiedzy-logosu, która wydaje się być osiągalna przy pogłębionym poznaniu świata. W uproszczeniu: istota bytu (przykładowo Sokratesa) jest tym, co sprawia, że byt (Sokrates) jest taki jaki jest, albo że w ogóle jest. Wedyjskie pisma za pierwotną istotę uważają Puruszę.

„Bóg, Najwyższa Osoba, jest doskonały i pełny sam w sobie. Jako że jest całkowicie doskonały, wszelkie Jego emanacje, takie jak ten zjawiskowy świat, są idealnie wyposażonymi, doskonałymi pełniami. Cokolwiek powstaje z Doskonalej Pełni, samo też jest pełne. Bóg jest Doskonałą Pełnią, dlatego – chociaż emanuje z Niego tyle doskonałych pełni – pozostaje On w doskonałej równowadze.”). Niektórzy mistycy, tak Wschodu, jak Zachodu twierdzą, że istotę bytu można poznać poprzez medytację-kontemplację, czyli, i tu uwaga: „zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł„, co jest zgodne ze słowami Chrystusa Króla i mistrza prawdziwej wiedzy !

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Zmieniajcie myślenie i wierzcie w Ewangelię!” Ew. Marka 1-15 W polskojęzycznych przekładach zastosowano nawracajcie się” – w oryginale użyte słowo to: μετανοέω (metanoio) – Według Słownika Popowskiego znaczenie jest następujące: „zastanawiać się (po fakcie) , zmieniać myśl, odwracać myśl od czegoś” w dalszym przekształceniu znaczeniowym można to tlumaczyć jako: „żałować, nawracać się”. Chodzi więc tu, mocno to podkreślmy, o LOGOS, który właśnie w filozofii chrześcijańskiej bywa utożsamiany z wypowiedzianym przez Boga Słowem-umysłem-myślą-źródłem rozumu.

Akcydens-przypadłość to taka cecha danej „substancji”(w cudzysłowie bo filozoficzna-metafizyczna substancja to skomplikowany konstrukt pojęciowy), bez której pozostaje ona nadal tą samą substancją. Np. dla Sokratesa bycie uzdolnionym muzycznie, czy łysym można uznać za cechę akcydentalną-przypadłością bycia Sokratesem, natomiast bycie racjonalnym czy bycie (nie bycie) zwierzęciem jest jego cechą istotową (atrybutem), tj. taką, bez której nie byłby już tym samym Sokratesem, ale jakimś półbogiem, gdyby jego ciało było duchowe, z możliwością materializacji w tej rzeczywistości – 4 elementów.

Przejdzmy teraz do sedna teko artykuliku, czyli do wybitnych świętych Ojców Kościoła. Oto kilka zdań o bogach jakie przekazali pierwszym chrześcijanom, to co zapisali jest niezwykle wartościowe i wyjaśnia wiele ! Jak państwo przeczytają Bóg jest Jeden „Sz’ma, Isra’el, Adonai Eloheinu, Adonai echad

„Trzeba im powiedzieć, że Bóg [ho Theos] jest Bogiem samym w sobie [autotheos], i właśnie dlatego Zbawiciel tak mówi do Niego w modlitwie: „Ażeby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga” Wszystko natomiast, co jest poza Bogiem samym w sobie, a jest uświęcone przez udział w Jego boskości, raczej winno zwać się nie Bogiem [ho Theos], ale Bóstwem [Theos], od którego pod każdym względem czcigodniejszy jest „pierworodny wszelkiego stworzenia”, bo On pierwszy przepojony został boskością dzięki temu, że jest u Boga, i innym bogom pozwolił stać się bogami.

Bogiem tych bogów jest Bóg, zgodnie ze zdaniem: „Przemówił Pan, Bóg bogów, i zawezwał ziemię” Od Boga otrzymał moc uczynienia ich bogami, i w swej dobroci szczodrze im tego udzielił. Bóg [ho Theos] jest zatem prawdziwym Bogiem, bogowie zaś ukształtowani na Jego wzór są jak gdyby odbiciem pierwowzoru. Ale z kolei prototypem wielu obrazów jest przebywające u Boga Słowo, które „było na początku”, a dzięki temu, że jest u Boga, wciąż pozostaje Bogiem. Nie mogłoby posiadać tej cechy, gdyby nie było u Boga, i nie byłoby Bogiem, gdyby nie trwało w nieprzerwanym oglądaniu Ojcowskiej głębi.

Nie można jednak wykluczyć, że niektórzy ludzie sprzeciwiać się będą temu, cośmy powiedzieli: że Ojciec został uznany za jedynego prawdziwego Boga i że oprócz prawdziwego Boga istnieje wielu bogów dzięki swemu uczestnictwu w Bogu. Sprzeciw ten będzie wynikał z lęku, aby chwały Istoty przewyższającej wszelkie stworzenie nie stawiać na równi z pozostałymi bytami, które otrzymały tytuł „bogów”. A skoro tak, to obok jednego rozróżnienia, które wprowadziliśmy stwierdzając, że Bóg – Słowo jest dla pozostałych bogów warunkiem ich boskości, musimy dodać takie oto stwierdzenie: Otóż rozum [logos], istniejący w każdej istocie rozumnej, jest tym wobec Słowa [Logos], które „na początku było u Boga i było Słowem – Bogiem”, czym Bóg – Słowo jest wobec Boga.

Czym bowiem Ojciec, będąc Bogiem samym w sobie [autotheos] i Bogiem prawdziwym, jest wobec swego obrazu oraz wobec odbicia tego obrazu (dlatego powiedziano, że ludzie są istotami stworzonymi „na obraz” a nie „obrazami”), tym samym Słowo [autologos] jest wobec rozumu [logos] istniejącego w każdym stworzeniu. Albowiem jeden i drugi spełnia rolę źródła: Ojciec jest źródłem boskości, Syn zaś źródłem rozumu.

Istnieją jacyś bogowie, których Bogiem jest Bóg. Mówią o tym prorocy: „Chwalcie Boga bogów”, oraz: „Przemówił Pan, Bóg bogów, i zawezwał ziemię”. Wedle Ewangelii natomiast „Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących”. A zatem żyjącymi istotami są również bogowie, których Bogiem jest Bóg. Także Apostoł, który pisze w Liście do Koryntian: „Jak zresztą wielu jest bogów i panów”, zgodnie z wypowiedzą proroka uznał, że nazwa „bogowie” odnosi się do rzeczywistych bytów. Oprócz bogów, których Bogiem jest Bóg, istnieją jakieś inne, różniące się od nich byty, zwane „Tronami”, oraz tak zwane „Panowania, Zwierzchności i Władze.

A skoro napisano: „Ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym”, to musimy wierzyć, że poza nimi istnieją jeszcze inne byty rozumne, których nie zwykliśmy wymieniać. Jeden określony ich rodzaj Hebrajczyk nazywa „Sabai”, od którego pochodzi nazwa „Sabaoth”. Ich władcą jest On i nie jest nikim innym tylko Bogiem. A poza wszystkimi znajduje się człowiek – rozumna istota śmiertelna. A zatem w pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg wszechrzeczy rodzaj bytów rozumnych, czyli tak zwanych bogów, drugim rodzajem niech będą na razie tak zwane Trony, a trzecim niewątpliwie Panowania. Tak więc należy w myśli zniżyć się aż do ostatniego bytu rozumnego, którym może być tylko człowiek.

Zbawiciel więc w sposób bardziej boski niż Paweł stał się „wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać” albo udoskonalić. Dla ludzi zatem stał się oczywiście człowiekiem, a dla aniołów aniołem. Co się tyczy tego, że Chrystus stał się człowiekiem, nie wątpi w to nikt spośród wiernych. O tym natomiast, że był aniołem, przekonujemy się, gdy mamy na uwadze zjawienie się i wypowiedzi aniołów. Przecież w niektórych ustępach Pisma spotykamy się z nimi. Oto przykład: „Ukazał się anioł Pański w płomieniu ognia w krzaku i rzekł: «Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba – Również Izajasz stwierdza: „Jego imię brzmi: «Anioł wielkiej mocy»” – koniec cytatu

Skoro dotarliście państwo do tego momentu, to musimy tu przytoczyć słowa świętego Dionizego. Dotyczą jeszcze wyższych bytów niż „bogowie”, choć pewności nie ma, chodzi o „nadniebiańskie światła”.

Możemy przeto powiedzieć, że nadsubstancjalna jedność jest utwierdzona nie tylko ponad wszelkimi jednościami cielesnymi, lecz także ponad jednościami samych dusz i czystych inteligencji, które jako byty bosko uformowane i jako nadniebiańskie światła jednoczą się ze sobą sposobem czystym, pełnym i ponadświatowym, w stopniu proporcjonalnym do ich uczestnictwa w tej jedności, która wszystko przekracza.(…)Dodajmy jeszcze, że właściwością wspólną, jednoczącą i jedną w całej Boskości, jest to, że ona dopuszcza do swej pełni i całkowicie się komunikuje z wszystkimi, którzy w Niej uczestniczą, a nie tylko z jakąś ich częścią.(…)Bacz jednak na to, by nikomu z niewtajemniczonych nie ujawniać tych rzeczy.

Mówię tu o tych, którzy grzęznąc w bytach nie są zdolni wyobrazić sobie czegoś, co rzeczywiście nadsubstancjalnie istnieje ponad bytami, i twierdzą, że z wiedzy, która jest w nich, płynie znajomość Tego, który wybrał „ciemność za swoje schronienie”. Skoro nawet dla tego typu ludzi dostęp do świętych wtajemniczeń nie jest możliwy, to cóż dopiero można powiedzieć o jeszcze większych profanach, którzy najpośledniejsze spośród bytów poczytują za przekraczającą wszystko najwznioślejszą przyczynę i zaprzeczają jej wyższości nad ich bezbożnymi idolami o różnorodnych kształtach.(…)Nie można więc tego lekceważyć, że boskiemu Mojżeszowi nakazano, by najpierw oczyścił się, a potem odsunął się od nieczystych; i dopiero po wszystkich oczyszczeniach usłyszał trąby o wielu dźwiękach i zobaczył wiele błyszczących i czystych świateł, szeroko rozlewających swe promienie. Po tym oddalił się od tłumu i z wybranymi kapłanami osiągnął szczyty boskich uniesień.” – koniec cytatu

Módlmy się sie Ducha Świętego byśmy kiedyś mogli ujrzeć „nadniebiańskie światła” – to znaczy nie pochodzące z nieba gwiazd i galaktyk.

Linki:

Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?

Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bogowie ? – część II bioniki bogów

Innym bardzo ważnym linkiem jest ten: Wszystkim rządzą duchowe inteligencje! Władze nadprzyrodzone albo duchowe Księstwa !

W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów

Tajemnicze ogólnoświatowe wzięcie ! – Film

Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

Działalność bogów, panów i bytów UFO

Niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia

Sensacyjna informacja, polskojęzyczni iluminaci diabła chcą pobrać od każdego Polaka informację genetyczną w ramach nadchodzącej szczepionki znamienia bestii 666 !!! Odbędzie się to pod pozorem badań na covid, news z dnia 29/05/2019…

Czy wszyscy Polacy zostaną przebadani pod kątem przejścia zakażenia Covid-19? Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zasugerował, że może do tego dojść w ciągu najbliższych miesięcy.- Większość państw świata, również Polska, planuje wprowadzenie badań przesiewowych, żeby sprawdzić, ile osób realnie zostało dotkniętych koronawirusem – powiedział w piątek na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał Andrusiewicz, w Polsce „jest duża liczba osób niezdiagnozowanych na koronawirusa, ponieważ przechodzą zakażenie bezobjawowo i nie widzą nawet potrzeby kontaktowania się z lekarzem”. Rzecznik powiedział, że Polska zakupiła testy serologiczne i rząd „nie wyklucza badania testami antygenowymi, żeby to [realną liczbę zakażeń – red.] sprawdzić populacyjnie”. Andrusiewicz wyjaśnił, że decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych tygodniach, ale w jego ocenie „takie badanie przesiewowe odbędzie się w Polsce”. Wciąż nie wiadomo też, czy rząd będzie chciał poddać Polaków przymusowym szczepieniom. Minister zdrowia Łukasz Szumowski sugerował kilka tygodni temu, że z epidemią koronawirusa nie uporamy się dopóki „wszyscy nie zostaną wyszczepieni”. Niejasne stanowisko, podobnie jak w Polsce, mają też władze sąsiednich Niemiec. Jak dotąd władze naszego kraju nie zadeklarowały wprost swoich planów w tym zakresie. Przeciwko obowiązkowi szczepień opowiada się wielu hierarchów Kościoła katolickiego, ale także prezydent USA Donald Trump. Duże kontrowersje budzi nie tylko sam przymus, ale także opracowywanie szczepionki z wykorzystaniem linii komórkowych pochodzących z ciał dzieci nienarodzonych zamordowanych w aborcjach.

Istoty anielskie w polu hylemorficznym – przybywajace z drugiego nieba – L.A. Marzulli, Pete Valdez

Jak zniszczono kapłaństwo? Lektura obowiązkowa | dr Marcin Masny – Wstrząsający program !!!

Niszczący atak na zakony żeńskie w Polsce !

Kosmiczna interpretacja Apokalipsy – kto się uratuje z hodowli kosmicznych ogrodników ? Symbole

To wygląda jak próba zniszczenia zakonów żeńskich!

Czy to już czas, o którym mówiła Matka Boża w Fatimie?! Świat czeka zagłada, a potem odnowienie?

Atlantic Council o groźnych modyfikacjach genetycznych w Chinach: „zagrażają USA” – A. Zell

https://www.youtube.com/watch?v=WjBx3xVihKw

Kosmiczna bitwa o dostęp do galaktycznej bazy danych – UFO symbole i tajemnice Biblii

Tajemnicza brama w świecie równoległym – UFOnauci którzy do niej doprowadzaja – Hoggard

Amerykanie domagają się osądzenia Gatesa za „zbrodnie przeciwko ludzkości”? JKM zaatakowany!

https://www.youtube.com/watch?v=ZZUk1XcAUeU

Grzegorz Braun ostro do ministra finansów w Sejmie. „Kościński w końcu się zmaterializował”

Technologiczny orgazm – projekt z przyszłosci – Technological orgazm

Dobre 16

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *