Wszystkim rządzą duchowe inteligencje! Władze nadprzyrodzone albo duchowe Księstwa !

Nie bez przyczyny naszym zdjęciem rozkładowym jest kadr z filmu o „Poszukiwaczach zaginionej Arki„, i to w momencie kiedy z tajemniczego „Pojemnika coś wychodzi”, jakaś „Moc„, albo „Panowania”, ewentualnie „Zwierzchności„! Chociaż o reżyserze Stevenie Spielbergu można powiedzieć różne rzeczy, to trzeba przyznać, akurat co do tej sceny, że się z nim zgadzamy. Bóg YHWH może zrobić ze „Świętej Skrzyni”(Aron ha-Berit) bramę, przez którą przejdą do tego świata istoty duchowe. Tak może się stać, choć niekoniecznie tak było w starożytności, coś jednak działało na Filistynów, przecież widzieli w niej przyczynę swoich klęsk.

Tymczasem Filistyni zabrawszy Arkę Bożą zanieśli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona i ustawili przed Dagonem. Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podniósłszy Dagona znów ustawili go na jego miejscu. Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i dwie dłonie rąk są odcięte na progu, na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. Dlatego właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie depczą progu Dagona w Aszdodzie do dnia dzisiejszego” (1 Sm 5,1-5).

Ostatnia wyłuszczona informacja zawarta w zacytowanym tu fragmencie, może wskazywać na obrzęd apotropeiczny [mający znaczenie magiczne, mający bronić przed złymi duchami, klęskami, chorobami, odpędzać zło, osobowe lub nieosobowe], mający odpędzić złe duchy, które strzegą tego miejsca, albo też na obrzęd przejścia ze sfery profanum do sfery sacrum, do innego wymiaru, wyrażający się w przeskoczeniu specjalnego progu.

W Biblii, czyli Świętej Pamięci, mamy opisy działania różnorodnych duchów, zarówno dobrych, jak i złych. Te niewidzialne inteligencje bez trudu ingerują w codzienne życie istot ludzkich tej planety. Pamiętamy, że Anioł, czyli duch, nawiedził Maryję i rozmawiał z Nią (Łk 1, 26) Natomiast Jezus został wyprowadzony na pustynię przez dobrego du­cha, gdzie z kolei zły duch, potężna inteligencja – diabeł – poddał Go kuszeniu (Łk 4, 1-13)

Warto przypomnieć o grupie, albo zgrupowaniu duchów, które Jezus wyrzucił z opętanego, a te następnie weszły w stado świń i po­pędziły do morza, na skraj „przepaści”, albo jak jest czasami to opisywane w innych przekładach: „do otchłani„, gdzie wszystkie „utonęły” (Łk 8, 32)  Zresztą skoro już o tym wspomnieliśmy to proszę przeczytać jak można by to rozumieć w kodzie „typologicznym” Księgi Rodzaju, w przekładzie Biblii Warszawskiej i Gdańskiej ! „ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.” Mamy więc zaraz koło „otchłani” Ducha oraz wodę.

Niemal każdy rozdział Ewangelii mówi o jakimś duchowej inteligencji, o duchu, ingerującym w ludzkie życie. Starożytni, zwłaszcza chrześcijanie, znali wiele rodzajów duchów. Dzisiejsi tzw. chrześcijanie, poddani od najmłodszych lat praniu mózgów marksistowskim ewolucjonizmem, czują się często zakłopotani czytając wspomniane biblijne historie. Posiadają w swoich umysłach duchowe UFO implanty, to znaczy wiedzą o biologicznych przyczyny poczęcia,  wiedzą, że choroby wywo­ływane są przez zarazki i wirusy, ale nie mogą zrozumieć, albo uwierzyć, że to samo mogą powodować złe duchy, jakiekolwiek duchy. Takie rzeczy to tylko w filmach fantasy, albo sci-fi ! Przecież „naukowcy” już od „dawna wiedzą”, że jest tylko materia, Darwin oraz Karol Marx, reszta to „ciemnogród i zacofanie”.

Zwykli ludzie, a nawet spora część chrześcijan, mają wtłoczone naukowe zasady kierujące po­godą, potrafią nam ją nawet przewidywać. Część z owych naukowców jest zdolna nawet sypać z nieba chemtrails i poprzez to częściowo sterować pogodą. Współcześni wierzący rzadko – jeśli w ogóle – obwiniają duchy o cokolwiek. Dla wielu z nich w codziennym ży­ciu duchy odgrywają niewielką rolę, albo nawet wcale się nie liczą, to przecież bajka dla dzieci, liczy się technologia, za pomocą której, już niedługo, będzie można dokonywać tzw. „cudów”.

Co dzisiej­szy tzw. „nowoczesny” chrześcijanin, wychowany od najmłodszych lat w iluminackiej kulturze Zachodu, może zrozumieć z mniej, lub bardziej zakodowanych starożytnych histo­rii, w których duchom przypisuje się odpowiedzialność za tak wiele ludzkich doświadczeń, związanych z błogosławieństwem i nieszczęściem, z możliwościami sterowania pogodą oraz zjawiskami świata psychotroniki, z chorobami, ale i uzdrowieniami ! „Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, <którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę” Ewangelia wg św. Jana 5:3

We współczesnym świecie zachodnim, poddanym działaniu nieformalnych ośrodków zła/dezinformacji – antychrześcijańskich, centralne miejsce zajmuje marksistowsko ewolucyjna „nauka”. Od najmłodszych lat uczymy się, co jest możliwe z naukowego punktu widzenia, a co nie. Większość wydarzeń dotyczących duchów w starożytnym świecie biblijnym ma swoje wiarygodne tzw. „wyjaśnienie nauko­we” w świecie współczesnych naukowych wojskowych lucyferian.

„Wyjaśnienia naukowe” działania niewidzialnych inteligencji bardzo często są w kluczu naszej ograniczonej ludzkiej natury, a nie Ponadświatowych duchowych Inteligencji, czy nieograniczonych mocy Boga YHWH.

Ludzie w starożytności, tak jak i współcześni oświeceni z kręgu kultury chrześcijańskiej, mocno wierzą w bardzo złożony świat duchów. Litera­tura biblijna, czy około biblijna, obfituje w informacje o tych istotach, ich imionach, hie­rarchii i funkcjach wypełnianych w kosmosie, o ich wpływie na ludzkie życie. Jeśli nie pochodzą od Boga Jezusa, to na ogół duchy te zachowują się kapryśnie i w sposób nieprzewidywalny.

W tak złożonym kosmosie, podkreślmy: duchowych potężnych istot, albo duchowo nadzorowanym przez „Władze, Trony, Panowania i Zwierzchności„, starożytni wierzyli, że wszystkie wydarzenia mają swoich sprawców ! Nigdy nie stawiało się pytania: „Co się stało?”, ale raczej: „Kto to zrobił?”. Obecnie bardziej oświecone jednostki, zwłaszcza mocno wierzący chrześcijanie są przekonani, że duchy regularnie in­gerowały/ingerują w nasze sprawy.

Jedne powodowały/powodują wszelkie nieszczęścia wśród ludzi i zwierząt (Hi 1-2), inne są/były źródłem błogosławieństwa (zob. Tb 5, 4). Potrafiły one zawładnąć ludźmi, lub przejąć nad nimi kontrolę, jak poświadcza Nowy Testament (np. Mk 9, 17-18). Nawet dobre duchy mogły czasem za­chowywać się bardzo gwałtownie (zob. Dz 12, 23). Mówiąc ogól­nie, w Ewangeliach zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczają interwen­cji duchów lub agresji i opętania ze strony demonów, jednak w Ewange­lii wg św. Łukasza aż pięć spośród sześciu opisów problemów lub chorób ko­biet ma związek z duchami.

Elżbieta (Łk 1, 13. 24) i Maryja (Łk 1,35) poczęły dzieci za sprawą Ducha Świętego – mocy Wiekuistego. Za Jezusem szła grupa kobiet uwolnionych przez Niego od złych duchów i słabości: Maria Magdalena, Joanna, żona Chuzy, urzędni­ka Heroda, Zuzanna i wiele innych. Córka Jaira, którą duch opu­ścił, odzyskała życie w momencie, kiedy „duch jej powrócił” (Łk 8, 55). Z ko­lei kobieta, która przez osiemnaście lat była pochylona z powodu złego ducha, została uwolniona przez Jezusa i mogła w końcu stanąć wyprostowa­na (Łk 13, 10-16).

Władza Jezusa nad duchami, przejawiającą się w egzorcyzmach, znajdowała swoje zainteresowanie wśród ówczesnych polityków. Polityka po czę­ści wiąże się również z duchami, proszę sobie przypomnieć Hitlera, jego okultystyczne dojście do władzy, ale i dzisiejsze iluminackie tajne bractwa, czyli sprorą część rządów państw, ze sposobem, w jaki owi członkowie zdobywają władzę i uży­wają jej do realizacji celów publicznych oraz wytycznych tajnych duchowych ośrodków NWO. Posługiwanie się przez Jezusa władzą egzorcyzmów powodowało, że Jego uzdrowienia interpretowano jako dzia­łalność polityczną. Z tej perspektywy, Jezusowa działalność uzdrowicielska by­ła czymś więcej niż tylko czynieniem dobra i pomaganiem innym. Była real­nym zagrożeniem dla duchów stojących za siłami politycznymi i nie umknęło to niczyjej uwadze.

Gdyby ktoś obecnie posiadał władzę nad iluminackimi duchami, to stanowił by zagrożenie dla grupy trzymającej władzę. Przecież rząd PiS, uczestniczacy w globalnej psychomanipulacji tzw. „ocieplenia klimatu”, działa albo pod wpływem określonych duchów, albo w ich ciałach zagnieździły się jakieś nieokreślone bliżej istoty !

Wiemy, że premier, jak i Jarosław, należą ideowo – duchowo, do systemu globalnej okupacji, jaką rozciąga nad tą planetą „Władca Powietrza” – istota duchowa ! Świadczą o tym ich poczynania w sferze oddawania władzy (finansowej) obcym ośrodkom marksistowsko lucyferycznej finansjery NWO, należącym do „Królestwa ciemności” !!! („Ruszył COP25 w Madrycie. Za „sukces klimatyczny” słono zapłacimy„).

Wiele lat zajęło mi dojście do zrozumienia, ciągle jeszcze małego, starożytnej tajemnicy systemu istot duchowych, kontrolujących cały wszechświat (albo zamieszkały świat, gleckie słowo οικουμενην  oikoumenēn). Wspomniane „Władze, Trony, Panowania i Zwierzchności” są dobrym tego przykładem. Starożytne „Zwierzchności, Księstwa, Władze, Archonci” to określona hierarchia pośród chórów anielskich, czyli rodzaji Ponadświatowych Inteligencji.

Jeden z dwóch, obok Mocy. odnośnie których istnieje od wieków w chrześcijańskiej angelologii kontrowersja na temat jego miejsca w hierarchii anielskiej. Według jednych zajmuje on miejsce piąte, a według innych siódme, licząc od tronu Boga. Zadaniem aniołów z tego chóru jest roztaczanie opieki nad terytoriami i wspólnotami oraz przewodzenie aniołom niższych rzędów.

Podstawą biblijną zaliczenia Zwierzchności do rzędów duchów stworzonych są słowa św. Pawła Apostoła, który wylicza niektóre z nich twierdząc, iż Jezus Chrystus, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy (Kol 2, 10), zasiada ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą i Mocą i Panowaniem (Ef 1, 21), w Nim zostały stworzone: czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze (1 Kol 1, 16) oraz pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc (1 Kor 15, 24).

Ponadto pisze on, że ani śmierć, ani życie, ani Aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce (Rz 8, 38), nie zdołają nas odłączyć od miłości Boga, lecz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich (Ef 3, 10); Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6, 12).

Ojcowie i Doktorzy Kościoła oraz mistycy chrześcijańscy przez wieki wypowiadali się na temat hierarchii anielskiej, wśród której umieszczali rząd/poziom o nazwie tłumaczonej na polski współcześnie zwykle jako Zwierzchności, dawniej jako Księstwa. Akcentowali przede wszystkim ich rolę przewodzenia aniołom i archaniołom oraz wpływ na ludzkie społeczności, na całe narody i planety, jeśli takowe są gdzieś zamieszkałe („W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”)

Jako jeden z pierwszych, Pseudo-Dionizy Areopagita, w dziele O hierarchii niebieskiej napisał: „Zwierzchności oznaczają władzę przewodzenia, prowadzenia i kierowania w sposób, w jaki Bóg prowadzi i kieruje. Pociągają one niższe duchy, by odwzorcowywały i objawiały ten sposób Bożego kierowania.” Natomiast Św. Tomasz z Akwinu, zwany Doktorem Anielskim, dokonał krótkiej analizy w Sumie Teologicznej: „Zwierzchności, jak sama ich nazwa wskazuje, są pierwsi w wykonywaniu Bożych posług; mają one bowiem pod swoją opieką rządy nad narodami i królestwami, a to jest pierwsza i szczególna posługa wśród Bożych posług, gdyż dobro narodu jest bardziej Boskie niż dobro jednego człowieka. Stąd u Daniela spotykamy te słowa: Książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się.

Św. Bernard z Clairvaux w dziele O rozważaniu. Księga Piąta przypisywał tym aniołom bardzo szeroką, ograniczoną tylko przez Boga, władzę nad ludzkimi społecznościami, stwierdzając: „Od ich mądrych zrządzeń zależy wszelka władza na ziemi. One ją ustanawiają, kierują nią, ograniczają, przenoszą ją, pomniejszają i zmieniają. W Księstwach widzieć można ową zasadę wszystkiego. Od której zawisło wszelkie stworzenie, podobnie jak drzwi wiszą na zawiasach. Księstwa rozkazują i rządzą, ale i one same podlegają rządom i rozkazom [Boga], inaczej nie mogłyby sprawować swej władzy„.

Określenie Zwierzchności odnośnie złych duchów jest używane w chrześcijaństwie w dwojakim znaczeniu: ogólnym i szczegółowym. W znaczeniu ogólnym, używanym potocznie, zwierzchności demoniczne to wszelkiego rodzaju demony wyższych rzędów. W znaczeniu szczegółowym, Zwierzchności to demony odpowiadające aniołom z tego rzędu. Według chrześcijańskiej angelologii, upadli aniołowie z poszczególnych chórów zachowali naturalne właściwości swoich rzędów i wykorzystują je do czynienia zła.

(Które „Zwierzchności” namalował malarz Maryi ? Które „Panowania” ? )

Zwierzchności demoniczne wykorzystują swój wpływ na terytoria i społeczności, aby szerzyć i utwierdzać w nich panowanie królestwa ciemności, tak jak ma to miesjce w przypadku PiSu, oddającego nas pod panowanie Księstwa ciemności iluminackiego NWO – globalnej finansjery chemtrails! Poglądy na temat działania demonów z rzędu Zwierzchności zebrał Francis Frangipane, amerykański teolog życia duchowego i demonolog:

Zwierzchności sprawują władzę ponad mocami, jak również ponad innymi licznymi podrzędnymi kategoriami demonów. Zwierzchności mają wpływ na kraje, regiony w ramach kraju, stany, miasta, a nawet kościoły. Istnieją duchy sprawujące rządy w systemie piekła. […] Zlecają oni zadania i kierują lokalną wojną przeciwko kościołowi. Ogólnie mówiąc są oni „administratorami zła” w całej powierzonej im dziedzinie.

Środki, którymi Kościół skutecznie walczy przeciwko zwierzchnościom to: duchowy autorytet Chrystusa i zasada wypierania. Zwierzchności nie mogą być wyrzucane, ponieważ nie mieszkają one w ludziach, one zamieszkują w okręgach niebieskich. Są one wypierane w duchowej rzeczywistości przez panowanie Chrystusa w Kościele i przez kościół w społeczeństwie”.

Według chrześcijańskiej angelologii zbawieni chrześcijanie, stosownie do swych darów i zasług, zajmą w niebie miejsca upadłych aniołów w poszczególnych chórach, o czym opowiadał państwu w tłumaczonych przez nas filmach pastor Michael Hoggard ! No i oczywiście trzeba jeszcze wspomnież, iż wszelka WŁADZA przeszła w ręce Jezusa Chrystusa Pana ! „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.” Ewangelia wg św. Mateusza 28:18

Linki:

Pierwszym musi być: Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów

Kosmiczno duchowa archeologia symboli „słowiańskich istot Zi-Psi-Szin”

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?

Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

Istoty anielskie w polu hylemorficznym – przybywajace z drugiego nieba – L.A. Marzulli, Pete Valdez

Mocno ukrywanaTRANSFORMACJA ludzkości w nową cywilizację UFO synów diabła – Hoggard

Istoty przybywające z „Wyżyn Niebieskich” do królestwa ludzkiego ?

Tajemnicza brama w świecie równoległym – UFOnauci którzy do niej doprowadzaja – Hoggard

Szatańska TRANSFORMACJA w Watykanie i w Polsce, walec duchowej rewolucji NWO sie toczy

Polskie opętańcze marionetki skrycie wprowadzaja plan znakowania znamieniem bestii

Dobre 21
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *