Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”

Dzięki technologii, ale przede wszystkim dzięki coraz liczniejszej grupie obserwatorów nieba – badaczy rzeczywistości, udaje się rejestrować obecność bogów. Na YouTubowym kanale „secureteam10” znajdziemy najlepsze materiały o Niebiańskich Inteligencjach. Jak pamiętacie z wykładu księdza Bukowskiego, możemy o nich mówić również jako o „Wojsku Niebieskim„, czy nimi faktycznie są pozostaje zagadką, coś się jednak tu w „królestwie ludzkim” i w kosmosie manifestuje, jakieś intelekty przybywają do Układu Słonecznego, albo jakiś ich procent w nim zamieszkuje, razem z ludzmi.

Ks. Daniela 8:10 wspomina o grupie potężnych istot: „I wyrósł aż do wojska niebieskiego, i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd, i podeptał ich„. Nie wiemy kiedy nastąpiła ta sytuacja, albo co bardziej prawdopodobne, kiedy nastąpi ? Nie wiemy również czy „Wojsko Niebieskie” można uznać za część, albo wszystkie byty nazywane „Czuwającymi Niebia„, jednak któreś z nich zostają uwiecznione na nagraniach wideo, spora ilość jest rejestrowana przez urządzenia NASA. Gdy państwo obejrzą znakomity program „DARK PATCH Of Space Hidden By NASA 8/26/17”, również resztę tu zamieszczonych, to uzyskacie solidny pogląd o rządowych instytucjach ukrywających przed nami istnienie „kosmitów”. Film jaki zrobił amerykański „secureteam10” jest jednym z najlepszych jakie mieliśmy okazję oglądać w przeciągu kilkunastu miesięcy !

Bez ustanku manipulują nagraniami, zwłaszcza transmisjami na żywo, tak by społeczność poszukiwaczy prawdy nie uzyskała szerszego wglądu w otaczający nas świat. We wspomnianej audycji „secureteam10” wspaniale udowodniono tuszowanie manifestacji istot z innego wymiaru (przedzierających się do „królestwa ludzi” ? Ks. Daniela 10:13). Nie chcą byśmy się oderwali od rzeczywistości, którą nam zafundowali, są przecież nadzorcami maszynerii orgonicznej, każde zerwanie łączności z matrixem-odsysem staje się dla nich problemem.

(zielona strzałka pokazuje pracę grafików z NASA, wymazali siedem świateł – albo siedmioświatłowy pojazd, ludzkość ma cały czas być podłączona do maszynerii, mamy żyć w amnezji…, ich plan się nie powiódł, „secureteam10” i inni przyłapali ich na gorącym uczynku !!!)

W związku z tym tematem zacytujmy tu tajemniczego Ojca Kościoła, to z niego czerpał, i to obwicie, święty Tomasz z Akwinu ! „Z tej przyczyny inteligibilne i te, które poznają intelektualnie, moce anielskich intelektów otrzymują bezpośrednie i błogosławione zrozumienie. Nie uzyskują one boskiej wiedzy we fragmentach, wywodząc ją z części, z wrażeń czy z logicznych dowodów, ani nie budują swojej wiedzy za pomocą czegoś, co jest wspólne z tym, co wyżej wymienione, lecz raczej pojmują intelligibilne aspekty tego, co boskie, intelektualnie, niematerialnie i jednolicie, sposobem oczyszczonym z wszystkiego co materialne i od każdej wielości. Moc ich intelektów i zdolność działania błyszczy nieskalaną i nieskażoną czystością i pozwala dostrzegać bezpośrednio boskie myśli, ponieważ jest wzorowana, na tyle, na ile jest to możliwe, na przekraczającym wszelką mądrość intelekcie i rozumie Boga, jako niepodzielna, niematerialna i boskokształtna jedność.

Z tej boskiej mądrości i dusze posiadają swoją zdolność dyskursywnego myślenia, i obracają się nieprzerwanie po kole wokół prawdy bytów, pozostając w tyle za inteligencjami o doskonałej jedności, wskutek podzielności i różnorodności ich gatunków. A jednak, na ile jest to dla dusz możliwe i osiągalne, uzyskują one zdolność rozumienia równą anielskiej przez splątanie wielu elementów w jeden. W samej rzeczy, nie myli się wcale ten, kto utrzymuje, że wrażenia zmysłowe są echem mądrości. Bo nawet intelekt demonów, na ile (jako intelekt) jest intelektem, pochodzi z mądrości. W tym stopniu jednak, w jakim intelekt jest pozbawiony rozumności w konsekwencji tego, że ani nie umie, ani nie chce osiągnąć tego, do czego zmierza, zasługuje on na to, by go, bardziej trafnie, uznać za coś niższego od mądrości.” – koniec cytatu

Musimy być czujni i starać się o Boską mądrość, o zrozumienie, bo nasza ziemska, albo nasze ludzkie „zrozumienie” może być tylko „we fragmentach„. Islam, jak i inne religie mogą okazać się w pewnym momencie ziemskiej historii tematem zastępczym, przypisywanie jakiejś religii do antychrysta wydaje się błędne – ponieważ:  „Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. (38) Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie” – księga Daniela 11:37-38 Można niemrawo spekulować, iż prędzej antychryst będzie niszczył religie niż jakąś wspierał, bardziej prawdopodobe, że powstanie jedna globalna kwantowa religia – mix watykańskiego parakatolicyzmu, islamu i reszty New Age, a antychryst zniszczy ją z pomocą symbolicznych – prawdopodobnie „10 królów„. Biblia jest święta, jest bardzo trudna, powinniśmy prosić o miłosierdzie Jezusa Chrystusa, by nie zostać „uznanymi za coś niższego od mądrości” oraz by otrzymać jej „bezpośrednie i błogosławione zrozumienie” !

„Określenie Boga jako „Pana królów” (Daniela 2,47), które występuje w paralelizmie z tytułem „Bóg bogów”, wyraża Jego uniwersalną i absolutną władzę obejmującą sferę niebiańską (tj. bogów, istoty niebiańskie) oraz sferę ziemską (tj. królów ziemskich imperiów). Warto zauważyć, że autor Księgi Daniela wyznanie dotyczące zakresu panowania Boga wkłada w usta króla Nabuchodonozora, co staje się podsumowaniem przesłania całego opowiadania w Daniela 2, a mianowicie uznanie przez pogańskiego władcę autorytetu i władzy Boga. Autor Księ­gi Daniela, używając w odniesieniu do Boga tytułu „Najwyższy”, odwołuje się do starych tradycji wyrażających wyższość Boga i uniwersalny zakres Jego panowania, aby wyrazić prawdę, że to Bóg jest jedynym Władcą, którego postanowienia są nieodwołalne (Daniela 4,21.32), który „sprawuje władzę w królestwie ludzkim, i komu chce, daje je, i najniższego z ludzi ustanawia nad nim” (Daniela 4,14; zob. 4,29; 5,21), panowanie zaś ziemskich królów jest jedynie rezultatem Jego woli, ponieważ „On usuwa królów i ustanawia królów” (Daniela 2,21) oraz „potrafi upokorzyć tych, którzy kroczą w pysze” (Daniela 4,34).


W Księdze Daniela wyraża się przekonanie, że władza pochodzi od Boga, ponieważ to od Jego woli jest uzależnione panowanie i potęga ziemskich królów. W Daniela 2,21 autor stwierdza, że Bóg „usuwa królów i ustanawia królów”. Motyw „usuwania i ustanawiania” królów przez Boga uwypukla myśl, że to On kontroluje bieg wydarzeń, a więc to sam Bóg ma decydujący wpływ na polityczną historię ziemskich imperiów, a nie ludzie. Innymi słowy, nawet gdy władcy ziemskich mocarstw przypisują możliwość sprawowania władzy swojej potędze, to jednak w rzeczywistości jest ona zależna wyłącznie od Boga (por. 1 Sm 2,10; Syr 10,4-5; Łk 1,52)9. Takie przekonanie dotyczące boskiego pochodzenia władzy oraz kierowania losami władców i królestw przez bóstwa jest wspólne dla ludów starożytnego Bliskiego Wschodu, o czym świadczą słowa z tzw. Sumeryjskiej listy królów, gdzie stwierdza się, że „gdy władza zstąpiła z niebios…” (ANET 265).

W tzw. Cylindrze Cyrusa mówi się, że Marduk zdetronizował Nabonida, ponieważ go nie czcił, natomiast wezwał Cyrusa i „ustanowił go władcą nad całym światem” (ANET 315-316). Zwłaszcza królowie z dynastii Achemenidów podkreślali fakt, że władzę otrzymali oni z woli Ahura Mazdy. Boskie pochodzenie władzy zostaje ukazane w Daniela 4, gdzie stwierdza się, że decyzja mająca charakter rozporzą­ dzenia prawnego odnosząca się do losu Nabuchodonozora została podjęta z postanowienia samego Boga (4,21). Autor opowiadania w Daniela 4 podkreślając, że Bóg jest ponad wszystkim, a więc władcą absolutnym i suwerennym, wyraża to poprzez obdarzenie Go tytułem „Najwyższy” oraz stwierdzeniem, iż „Najwyższy sprawuje władzę w królestwie ludzkim” (Daniela 4,14.22.29).”

Dlatego w artykule „Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?” zostało umieszczone zdanie „To On jest władcą wszelkich posunięć w tym wymiarze, tych politycznych również„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dzienniczek. 1732)”

Linki:

Firma Nikon jest o krok od dokonania rewolucji w UFOlogii !

Przełomowe odkrycia chrześcijańskiej ufologii

Jak państwo widzą istnieje coś takiego jak „królestwo ludzkie”

Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !

Globalne przemiany alchemików – tajemnica Piątego Elementu

Zagadka natchnienia i symboli Tolkiena

Krasnoludy, gobliny i elfy podróżują pojazdami UFO

Działalność bogów, panów i bytów UFO

Istoty żelazowo gliniaste, tajemnice biblijnej przepowiedni

Czy w przyszłosci ludzkość stworzy pojazdy astralne ?

Tajemnice aż do tritos Uranos

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

Dwadzieścia lat poszukiwań odkrywcy piątego elementu…

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

Istoty przybywające z „Wyżyn Niebieskich” do królestwa ludzkiego ?

Never Seen Anything Like This…

SPACE FEED Shut Down: What Are They Hiding?

Istoty z Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru – Hoggard, Missler

Potężny hylemorf-alchemiczny przekaz do podświadomości ludzkosci – Hoggard

Świat istot hylemorficznych i ich wyznawcy

Aliens Exist! World Leader Slips Up On „People From Other Planets” & More! 7/9/16

DARK PATCH Of Space Hidden By NASA 8/26/17

NASA Censoring Large UFO Near Our Sun? 12/9/16

Odnowa w duchu New Age

Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego Świata

Dobre 34
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *