Mądrość wierzących Żydów rabinackich – kiedy w Polsce powstanie „Narodowa Partia Religijna Yeshui” Prawdziwych Wyznawców ?!

Od wielu już lat fascynuje mnie mądrość Żydów rabinackich, tych mocno wierzących w Boga. Widać na każdym kroku ich wiarę, ale przede wszystkim oddawanie chwały Stwórcy, co jest w obecnych czasach rewolucji lucyferian NWO czymś coraz bardziej znienawidzonym. Zachowania religijnych Żydów stają się dla wielu ludzi cywilizacji post chrześcijańskiej, jak i zachodniej iluminackiej cywilizacji śmierci: nieporządane i nienowoczesne. Ich wiara oraz zwyczaje nie idą w parze z narzucaną nam wiarą Agendy 2030 oraz innych zboczeń, czy chorób umysłowych transhumanistów NWO. W Europie zachodniej, jak i w niektórych regionach USA wiara chrześcijan zanika, ludzie stają się coraz bardziej opętani, przechodzą ukrytą asymilację, wolno, albo szybko zostają obcymi ! Proces asymilacji do duchowego UFO-Borg jest coraz bardziej widoczny, dzieciom w szkołach pierze się już mózgi w stopniu niebywałym, a opisuje się ten proces jako: „to tylko początek„.

Za parę lat, licząc od roku 2022, z podstawówek i szkół średnich wyjdą całkowicie przemienione UFO humanoidy ! W Polsce w czasie rządów PiS, przez 10 lat ich rządów nikt nie zatrzymał tej straszliwej metamorfozy, a nawet ostatnimi czasy się nasiliła, co przełoży się na wynik wyborczy – do władzy dojdą transhumanistyczni opętańcy NWO i postępowo-nowocześni kretyni wiary depopulacyjno-klimatycznej („płaczek 2050”). Z tej perspektywy bardzo cenne jest wychowanie żydowskich rodzin rabinackich, które zakazują prania mózgów swoim dzieciom, dbają o koszerność wszelkiej strawy intelektualnej jak i duchowej, co nakazuje Tora, – zabraniają oglądania lucyferiańskiej telewizji alienoidów yid-de-onim, itp…

Judaizm to religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga YHWH, osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym, będącego nie tylko stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą” lub „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom, zawartym w Torze.

Judaizm rabinacki opowiada się zatem za ścisłym przestrzeganiem prawa żydowskiego, czyli halachy , które należy interpretować i określać wyłącznie zgodnie z tradycyjnymi metodami i zgodnie z kontinuum przyjętym przez wieki precedensem. Uważa cały system halachiczny za ostatecznie zakorzeniony w niezmiennym objawieniu i poza zewnętrznymi wpływami. Kluczowe praktyki to przestrzeganie szabatu , jedzenie koszerne i studiowanie Tory.

Od lat badamy pisma rabinów, ani razu nie natrafiliśmy, na ślady podważania wiary w Boga, nie obserwuje się w nich krytyki Świętego Tekstu, podważania jego autentyczności, co skutkuje zwiększaniem wiary, a nie jej osłabianiem, jak ma to miejsce w wielu opracowaniach katolickich, czy ogólnie chrześcijańskich z ostatnich kilkudziesięciu lat !

Globalny satanizm NWO naciera z niebywałą mocą, potrzeba zaistnienia prawdziwych Rycerzy Mocy Boga YHWH staje się paląca. Na to wezwanie odpowiedzieli również rabini. W roku 2005 w obrębie nurtu religijnych Żydów „charedi” utworzył się ruch kobiet-zakonnic, określanych przez prasę jako „taliban charedi”, które – podobnie jak niektóre kobiety muzułmańskie – zdecydowały się całkowicie zakrywać swoje ciała od głowy od stóp, by zachęcać mężczyzn do unikania pokus na widok kobiecego ciała ! Religine kobiety żydowskie „charedi” to forma żydowskich zakonnic katolickich, mających za zadanie wychowanie jak największej liczby wspomnianych Rycerzy Mocy Boga YHWH, co bardzo denerwuje alienoidów.

„Haredi” to współczesny hebrajski przymiotnik wywodzący się z biblijnego czasownika „hared”, który pojawia się w Księdze Izajasza (66:2 ; jego liczba mnoga haredim pojawia się w Izajasza 66:5 ) i jest tłumaczony jako „[ten, który] drży” na słowo Boże. Słowo to kojarzy się z budzącym podziw strachem przed spełnianiem woli Bożej; służy do odróżnienia ich od innych ortodoksyjnych Żydów.

Haredim reprezentują konserwatywną lub pietystyczną formę żydowskiego fundamentalizmu wiary w Boga YHWH, różniącą się od radykalnego fundamentalizmu Gush Emunim (inaczej „Blok Wiernych” – Gush Emunim był blisko związany i bardzo wpływowy z/w „Narodowej Partii Religijnej” – inaczej „Ne’emanei Eretz Yisrael” – נאמני ארץ ישראל co się tłumaczy: „Ci, którzy są lojalni / wierni Ziemi Izraela” – a kiedy w Polsce powstanie odpowiednik: „Ci, którzy są lojalni / wierni polskiej Ziemi Yeshui„?) i podkreślającą wycofanie się i pogardę dla świeckiego świata opętańców NWO oraz stworzenie alternatywnego świata, który izoluje Torę i życie, które nakazuje zerwanie od zewnętrznych wpływów obcych.

Judaizm „wierzących charedim” nie jest instytucjonalnie spójną ani jednorodną grupą, ale obejmuje różnorodność orientacji duchowych i kulturowych, generalnie podzielonych na szerokie spektrum dworów chasydzkich i nurtów litewsko-jesziwskich z Europy Wschodniej oraz wschodnio- sefardyjskich. Grupy te często znacznie różnią się od siebie pod względem konkretnych ideologii i stylu życia, a także stopnia surowości praktyk religijnych, sztywności filozofii religijnej i izolacji od ogólnej kultury asymilowanych do UFO-Borg.

Nadchodzące straszliwe czasy cywilizacji śmierci NWO wymuszały, i nadal wymuszają asymilację do duchowego UFO-Borg, co ma skutkować na Ziemi miliardami opętańców, i ostatecznie przyjęciem znamienia Bestii 666. Z tego powodu od wielu już lat istnieją napięcia w samym judaizmie, część chce się asymilować, i po wielu metamorfozach zostać humanoidami yid-de-onim, jak znany wszystkim obcy transhuman Juwal Noach Harari. Ważnym wydarzeniem historycznym był krach po Powszechnym Kongresie Izraelitów w Peszcie w latach 1868–1869 . Próbując zjednoczyć wszystkie nurty judaizmu w ramach jednej konstytucji, rabini wierzący w Boga zaproponowali Szulchan Aruch jako obowiązujący kodeks prawa i przestrzegania zasad. Zostało to odrzucone przez reformistów (Borg), co doprowadziło wielu ortodoksyjnych rabinów do rezygnacji z Kongresu i utworzenia własnych grup społecznych i politycznych. Węgierskie żydostwo podzieliło się na dwie główne instytucjonalnie grupy: wierzących – tzw. ortodoksów i neologów Zachariasza Frankela. Jednak niektóre społeczności odmówiły przyłączenia się do którejkolwiek z grup, nazywając siebie „Status Quo”.

W 1912 roku powstała Światowa organizacja „Agudath Israel”, aby odróżnić się od nacjonalistycznych organizacji „Torah Mizrachi” i świeckich organizacji syjonistycznych. Dominowali w nim chasydzcy rabini i rabini litewscy oraz „roshei jesziwa” (dziekani). Organizacja nominowała rabinów, którzy następnie zostali wybrani na posłów do polskiego Sejmu Ustawodawczego, jak Meir Szapiro i Icchak-Meir Lewin. Nie wszystkie frakcje chasydzkie dołączyły do ​​Agudath Israel, pozostając zamiast tego niezależne. Duchowe przepychanki trwały długie lata, wierzący w Boga rabini mieli się asymilować i stać duchowymi Borg.

Społeczność wierzących przeprowadziła ankietę wśród około 16 000 z ogólnej liczby 90 000 w Knesseth Israel w 1929 r. Chciano powołać odrębną reprezentację w „Rozporządzaniu Społecznością Palestyny” ​​od reprezentacji Knesseth Israel. Chciano by społeczność „Agudas Israel” współpracowała z „Vaad Leumi” i „Narodową Radą Żydów” w sprawach dotyczących gminy, miała starać się samodzielnie chronić swoje przekonania religijne. Społeczność zwróciła się do Komisji Stałych Mandatów Ligi Narodóww tej sprawie. Zwyciężyła zasada jednej wspólnoty, pomimo ich sprzeciwu, jest to postrzegane jako utworzenie społeczności „wierzących charedim” w Izraelu, odrębnej od innych ruchów ortodoksyjnych i syjonistycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, dzisiejsza populacja charedim wywodzi się z dwóch odrębnych fal po Holokauście: „Pierwsza” – Zdecydowana większość społeczności chasydzkich i litwackich została zniszczona podczas Zagłady. Chociaż zwyczaje chasydzkie zostały w dużej mierze zachowane, zwyczaje Żydów litewskich, w tym unikalna wymowa hebrajska, zostały prawie utracone. Litewskie zwyczaje są nadal zachowywane przede wszystkim przez nielicznych starszych Żydów, którzy urodzili się na Litwie przed Holokaustem. W ciągu mniej więcej dekady po 1945 r. niektórzy wybitni przywódcy charedim silnie dążyli do ożywienia i utrzymania tego stylu życia.

„Druga” – czyli „Chazon Ish” był szczególnie widoczny we wczesnych dniach państwa Izrael. Aharon Kotler założył wiele szkół „wierzących charedich” i jesziw w Stanach Zjednoczonych i Izraelu; razem z Joel Teitelbaum wywarli znaczący wpływ na ożywienie chasydzkiego żydostwa, wielu Żydów, którzy uciekli z Węgier podczas rewolucji 1956 r.  stali się wyznawcami jego dynastii „Satmar”, stając się największą grupą chasydzką na świecie. Ci wierzący Żydzi zazwyczaj utrzymywali kontakt tylko z innymi religijnymi członkami rodziny, tak by nikt nie został zatruty przez yid-de-onim. W związku z tym osoby dorastające w takich rodzinach mają niewielki lub żaden kontakt z Żydami niebędącymi charedim, z alienoidami yid-de-onim.

Druga fala rozpoczęła się w latach 70. XX wieku, jest związana z odrodzeniem religijnym tzw. ruchu „baal teszuwa” , większość nowych wyznawców zamienia się w wierzących Bogu YHWH, choć niekoniecznie stając się w pełni charedim, jeszcze się nie przkonali do wiary pełnej. Tworzenie i rozprzestrzenianie się sefardyjskiego ruchu stylu życia charedich również rozpoczęło się w latach 80. XX wieku przez Ovadię Josefa , wraz z założeniem partii Szas w 1984 r. Doprowadziło to wielu Żydów sefardyjskich do przyjęcia ubioru i kultury litewskiego judaizmu charedim, chociaż nie miało to historycznego uzasadnienia w ich własnej tradycji. Powstało również wiele jesziw specjalnie dla nowych wyznawców stylu życia „wierzących charedich”.

Potworna rewolucja alienoidów NWO, zmierzająca do globalnej depopulacji będzie chciała również pozbyć się „wierzących charedim”, podobnie było tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, kiedy pierwszy hitlerowiec NWO, z niemieckiej loży, ogłosił ostateczne rowiązanie kewstii żydowskiej. To samo dzieje sie i dziś, kiedy budowany jest już kolejny hitleryzm Agendy sekty z Davos, tym razem ukryli go pod innymi nazwani, co odkrył pastor Billy Crone !

Większość Żydów charedich na całym świecie mieszka w dzielnicach zajmowanych głównie przez innych Żydów charedich., czyli wierzących ! Praktyki i przekonania Żydów charedich, które zostały zinterpretowane jako „izolacjonistyczne”, mogą doprowadzić do konfliktu ze współczesnymi wartościami liberalnymi opętańców NWO. W 2018 roku szkoła charedim w Wielkiej Brytanii została oceniona przez lewacko enwuowską Office for Standards in Education jako „nieodpowiednia” po wielokrotnych skargach na cenzurowanie podręczników i prac egzaminacyjnych, które zawierały wzmianki o diabelskim homoseksualizmie, przykłady kobiet spotykających się z mężczyznami, zdjęcia przedstawiające nagie ramiona i nogi kobiet, lub informacje sprzeczne z kreacjonistycznym światopoglądem, który jak się okazuje jest prawdą, w porównaniu do psychomanipulacji ewolucjonistycznej bajki o małpie Darwina.

Życie wierzących charedich, podobnie jak ogólnie życie ortodoksyjnych Żydów, jest bardzo skoncentrowane na rodzinie i uporządkowane. Szczęśliwcy wychowywani w tym cudownym stylu, Chłopcy i dziewczęta uczęszczają do oddzielnych szkół i przechodzą do wyższych studiów Tory Boga YHWH, odpowiednio w jesziwie lub seminarium, zaczynając w dowolnym miejscu w wieku od 13 do 18 lat. Znaczna część młodych mężczyzn pozostaje w jesziwie aż do ślubu (co jest zwykle aranżowane przez randki ułatwione). Po ślubie wielu wierzących charedim kontynuuje naukę Tory w kollel (odpowiednik Jesziwy).

Żydzi charedi sprzeciwiają się oglądaniu niekoszernej telewizji i niekoszernych filmów  oraz czytaniu świeckich gazet i książek yi-deo-nim. Odbyła się silna kampania przeciwko Internetowi, a telefony komórkowe z dostępem do Internetu bez filtrów zostały również zakazane przez czołowych rabinów ! W 2013 roku Sąd Rabiniczny Wspólnoty Aszkenazyjskiej w osadzie charedim Beitar Illit orzekł przeciwko zajęciom Zumby (rodzaj tanecznego fitnessu). Trybunał stwierdził: „Zarówno pod względem formy, jak i sposobu, aktywność [Zumby] jest całkowicie sprzeczna zarówno z drogami Tory, jak i świętością Izraela, podobnie jak związane z nią pieśni”. To samo twierdzi nasz wielki Rodak Ks. Natanek, taniec nowoczesny to forma seksualizmu, prowadząca do rozwiązłości, a ostatecznie do utraty cnoty !

Dzielnice charedim wydają się być bezpieczne i wolne od brutalnych przestępstw, co nie powinno nikogo dziwić, w przeciwieństwie do zboczeńców i opętanych bandytów grasujących w dzielnicach cywilizacji iluminacko-sodomickiej. W Izraelu wejścia do niektórych najbardziej uduchowionych wspaniałych dzielnic charedim są wyposażone w tabliczki z prośbą o noszenie skromnego ubrania. Wiadomo, że w niektórych obszarach istnieją jakżde potrzebne „patrole skromności”, a ludzie ubrani w sposób postrzegany jako nieskromny mogą być usunięci, co jest zalecane, reklamy przedstawiające skąpo ubrane modelki mogą być celem aktów wierzących, co powinniśmy przyjąć jako objaw normalności u ludzi wierących w Boga YHWH.

Do 2011 roku firma autobusowa „Egged” stopniowo usuwała wszystkie reklamy z autobusów, które przedstawiały kuszące kobiety, w odpowiedzi na ich ciągłe niszczenie. Orzeczenie sądu, w którym stwierdzono, że takie działanie było dyskryminujące, doprowadziło do decyzji Eggeda, aby w ogóle nie przedstawiać ludzi (ani mężczyzn, ani kobiet). Przedstawienia niektórych innych stworzeń-istot, takich jak kosmici, zostały również zakazane, aby nie urazić wrażliwości charedich. Nie chcieli widzie-oglądać demonów ! Żydzi charedi prowadzą również kampanię przeciwko innym rodzajom reklam, które promują działania, które uważają za obraźliwe lub nieodpowiednie.

Co ciekawe większość Żydów charedich była przeciwna utworzeniu państwa Izrael, nie obchodzą Jom Ha’Atzmaut (Izraelskiego Dnia Niepodległości) ani żadnych innych świąt ustanowionych przez państwo, mimo to było wielu, którzy poparli rodzące się państwo. Głównym podziałem politycznym wśród Żydów charedim było ich podejście do państwa Izrael. Po uzyskaniu przez Izrael niepodległości różne ruchy charedim zajmowały w tej sprawie różne stanowiska. Tylko mniejszość Żydów charedim uważa się za syjonistów. Haredim, którzy nie uważają się za syjonistów, dzielą się na dwa obozy: niesyjonistów i antysyjonistów. Niesyjonistyczni charedim, którzy stanowią większość, nie sprzeciwiają się państwu Izrael jako niezależnemu państwu żydowskiemu, a wielu nawet uważa je za pozytywne, ale nie wierzą, że ma ono jakiekolwiek znaczenie religijne. Antysyjonistyczni charedim, którzy stanowią mniejszość, ale są bardziej widoczni publicznie niż niesyjonistyczna większość, uważają, że jakakolwiek niepodległość Żydów przed przyjściem Mesjasza jest grzechem.

Ideologicznie niesyjonistyczny sojusz Zjednoczonej Tory Judaizmu , składający się z Agudat Yisrael i Degel HaTorah (oraz organizacji patronackich World Agudath Israel i Agudath Israel of America ) reprezentuje umiarkowane i pragmatyczne stanowisko współpracy z Państwem Izrael i udziału w systemie politycznym. UTJ był uczestnikiem wielu rządów koalicyjnych, starając się wpływać na państwo i społeczeństwo w kierunku bardziej religijnym oraz utrzymywać politykę opieki społecznej i finansowania religii. Ogólnie rzecz biorąc, ich stanowisko jest przychylne Izraelowi.

Haredim, którzy są zaciekłymi antysyjonistami, są pod patronatem Edah HaChareidis , która odrzuca udział w polityce i państwowe finansowanie powiązanych z nią instytucji, w przeciwieństwie do instytucji powiązanych z Agudą. Neturei Karta to bardzo mała aktywistyczna organizacja antysyjonistycznych charedim, której kontrowersyjna działalność została ostro potępiona, w tym przez innych antysyjonistycznych charedim.  Żadna z głównych partii politycznych w Izraelu nie ma poparcia liczbowego, by wybrać rząd większościowy, więc obie polegają na poparciu partii charedich.

W ostatnich latach niektórzy rebe związani z Agudath Israel, tacy jak rebe Sadigura Avrohom Yaakov Friedman , zajęli bardziej twarde stanowisko w sprawie bezpieczeństwa, osiedli i wycofania się. Shas reprezentuje sefardyjskich i mizrahi charedim i chociaż ma wiele punktów wspólnych z charedim aszkenazyjskimi, różni się od nich bardziej entuzjastycznym poparciem dla państwa Izrael i IDF.

Ogólnie ruch charedim wierzących w Boga YHWH stara się walczyć z narastającą falą opętańców NWO, w historii dochodziło już w Izraelu, że miejsca schadzek sodomitów były wysadzana w powietrze, a uczestnicy tych obrzydliwych praktyk, jak to określa Biblia, przenosili się w zaświaty. Jako upadający kraj, Polska, powinna zacząć czerpać z ruchu charedim, wyciągnąć nauki od wierzących w Boga YHWH Żydów, a nie staczać się w odmęty cywilizacji iluminacko ufonautycznej demonów loży znamienia Bestii…  Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie powołamy „Narodowej Partii Religijnej„, „Tych, którzy są lojalni / wierni polskiej Ziemi Yeshui„, to marny nasz los !

Linki:

Zaawansowane nauki (gwiezdnych) Rycerzy… („dynamin”)

Uwolnienie, i powrót z niewoli „kosmicznych hitlerowców” – V część tajemniczego przekazu do Prawdziwych Żydów

W roku 2075 dzięki Duchowi Świętemu Jezusa ludzkość pokona alienoidów Yid-de-onim i rozpocznie erę mesjańską Boga YHWH

Nowa książka pastora Billy Crone’a: „Klaus Schwab, Trzecia Rzesza i holokaust agendy Kowid-19”

Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

Megalityczna Dziewica „Prawdziwych Żydów”, obleczona w mistyczne światło – czyli opowieść o prawdziwej kosmicznej pustyni

Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992

Nowi hitlerowcy NWO – pożywienie Hitlera i jemu podobnych

Kiedy Nowe Stowarzyszenie Vril rozpocznie kolejny holokaust ?

Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

Odlot Hitlera

Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji

Dobre 13

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *