Współczesna teoria ewolucji biologicznej stara się dokonać syntezy klasycznej teorii Darwina, włącza w to ostatnie zdobycze genetyki, uważając za podstawę ewolucji gatunku dobór naturalny, w którym dużą rolę odgrywają mutacje kodu genetycznego, także przypadkowe. W pewnym oddaleniu od takich poglądów stoją środowiska New Age, które wierzą, że gatunek ludzki jest wynikiem kosmicznej ingerencji, połączenia DNA kosmitów z ludomałpami. Te ostatnie przekonanie ma swoje biblijne podstawy. Opisał je wybitny znawca tekstów Pisma Świętego doktor Michael Heiser.

mh1-960x360

Na podstawie wiedzy zdobytej podczas długoletnich studiów starożytnych przekazów, stwierdza, że część plemion zamieszkujących tereny Kanaanu była istotami GMO ! Stworzonymi w wyniku kontaktu z odłamem nadzorców ludzkości – Obserwatorami – Watchers’ami (przekierowanie do „WHY DID GOD ALLOW „GENOCIDE” IN THE BIBLE?” – 4min. 37sek). Podobnym, ale tylko podobnym, przypadkiem był pradawny Nimrod, który zastosował wiedzę tajemną, by stać się Gibborim, kimś innym niż Homo sapiens. Zacznijmy jednak od światła, a dokładniej od urządzenia elektrycznego.

watchers-6

Działanie elektronicznego wyłącznika jest bardzo proste – o ustalonej wcześniej godzinie wyłącza podłączone do niego urządzenie. Podobnie wygląda jego konfiguracja i samo podłączenie do instalacji. Niezależnie od typu programatora, wystarczy ustawić godzinę, o której ma zostać wyłączone urządzenie. Może to odbywać się za pomocą przycisków/pokrętła bądź też elektronicznie. Aby całość zadziałała – wyłącznik należy podłączyć do kontaktu, natomiast kontrolowane urządzenie (np. oświetlenie) do programatora. Są również wyłączniki, które można wbudować w urządzenie elektryczne.

Wszystko zadziała jeżeli „inteligentny” wyłącznik zostanie zaprogramowany przez człowieka, jeżeli wszystkie elektroniczne elementy zostały poprawnie zainstalowane, jeżeli będzie cały czas zasilany energią elektryczną oraz gdy nie nastąpi awaria, spowodowana np. zalaniem układu elektrycznego, lub z innych przyczyn. Co jeśli nastąpi zanik napięcia ? Dla wielu osób wciąż najlepszym rozwiązaniem są programatory mechaniczne, które po utracie zasilania, same się załączają (gdy znów pojawi się prąd) oraz „pamiętają” wprowadzone ustawienia. Jednak obecnie wiele programatorów cyfrowych ma zabezpieczenia w postaci wbudowanego akumulatora, który podtrzymuje działanie wyłącznika czasowego nawet po utracie zasilania, przez co nawet w czasie zaniku prądu, urządzenie może nadal pracować. Całość układu programowalnego  wyłącznika zadziała jeżeli wszystkie elementy zostaną odpowiednio złożone w jedno urządzenie, plus inteligencja istoty żywej humanoidalnej – programującego nastawy.

science-faith

Przejdzmy teraz do stworzonych i zaprojektowanych „urzadzeń” biologicznych. Dzieła Stwórcy pobierają energię z otoczenia lub wytwarzają w trakcie skomplikowanych procesów wsobnych. Posiadają receptory obierające bodzcce, podniety. Dzięki nim zachodzą w bytach żywych procesy informatyczne. Mowa jest tam o zegarach biologicznych, które musiały zostać odpowiednio „nastawione” – zaprogramowane (informacja genetyczna – „Ewa Pawela i Witald Hake o kodzie DNA – 20.04.2016„). Właściwe reagowanie na zmieniające się warunki wymaga istnienia pamięci, uczenia się i inteligencji.

--1359709322C31

Możliwość istnienia życia wewnętrznego u roślin rozważał Arystoteles. Linneusz (1707-1778) postulował istnienie wzrostu u kamieni, wzrostu i życia u roślin oraz życia i czucia u zwierząt. Istnienie centrum inteligencji u roślin odpowiadającego mózgowi zwierząt zostało zaproponowana przez Darwina. W drugiej połowie XX wieku znane już były reakcje roślin na chemiczne i fizyczne sygnały ze środowiska. Przenoszenie informacji w postaci zmian potencjału umożliwiają wiązki przewodzące. Sygnały elektryczne indukowane są w wyniku zranienia oraz w warunkach gwałtownego stresu. Doświadczenia potwierdziły wpływ sygnałów elektrycznych na intensywność fotosyntezy. Znanych jest szereg endogennych substancji chemicznych pełniących rolę regulatorową. Część z nich to fitohormony, których rola w regulacji reakcji morfologicznych i fizjologicznych jest stosunkowo dobrze znana.

W roślinach wykryto także wiele substancji, które u zwierząt pełnią funkcję neurotransmiterów. Funkcja tych związków w komórkach roślinnych jest słabo poznana. Podstawowym zachowaniem inteligentnym jest uczenie się. Wymaga ono osiągania celu przy jednoczesnej korekcji błędów. Rośliny muszą wykazywać właściwą rekcję na siłę grawitacji, natężenie światła, stężenie soli mineralnych i zawartość wody w środowisku. Przejawy uczenia się były obserwowane także w ruchach aparatów szparkowych, które muszą zapewnić dostosowanie do ilości wody dostarczanej przez korzenie.

Uczenie się wymaga istnienia systemu odbioru i przekazywania sygnałów. Badania koncentrują się na poszukiwaniu receptorów i cząstek sygnałowych. Na podstawie analizy genomu Arabidopsis (Rzodkiewnika z rodziny kapustowatych) oszacowano, że w roślinie istnieje prawie tysiąc kinaz białkowych. Potwierdzono także występowanie w komórkach roślinnych szeregu cząstek uczestniczących w transdukcji sygnału. Ten bardzo króciutki opis świata roślinnego ukazuje cudowną bioinżynierię, fascynującą i tak skomplikowaną, iż przekracza możliwości akceptacji tego faktu przez (zniewolone) umysły materialistów. Spoglądając na cały stworzony świat oraz istoty żywe z perspektywy stwórczego cudu Boga YHWH przytoczmy opinię chrześcijańskiego mędrca, wielokrotnie cytowanego na naszych łamach Ojca Kościoła, piszącego w II wieku n.e.

.

„Wiele bytów stworzonych przez Boga dysponuje rozumem i wrażliwością; są to nie tylko Zwierzchności i Władze oraz rządcy tych ciemności (Efez. 6:12), lecz również byty doskonalsze – Trony, Panowania i inne, które Apostoł pozostawił naszej domyślności, stwierdza­jąc: i ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym, ale i w przysz­łym wieku (Efez.1:21). Również powietrze pełne jest istot żywych, jak o tym świadczy wypowiedź tego samego Apostoła: W których niegdyś postępo­waliście według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, który teraz działa w synach niewierność (Efez. 2:2). Ziemia więc jako całość jest istotą żywą i w swych elementach obejmuje różne postacie istot żywych. Kiedy bowiem ziemia jest obrażona i gdy znajduje upodobanie w swoich szabatach, nie cała jest obrażona i nie cała się raduje. W pewien wszak sposób ziemia jest wykształcona wraz ze swymi mieszkańcami i zgodnie z wartością swej natury potrafi obchodzić szabaty zarówno w cieniu, jak i w prawdzie. Stąd w pewnym tajemniczym sensie szabat sprawowany jest co siedem lat dla świętej ziemi, dopóki Bogu podoba się w niej mieszkać; jeśli zaś będą w niej grzesznicy, wówczas już nie co siedem lat, lecz co lat siedemdziesiąt ziemia obchodzi szabat.

(…)I stanie się tak, że w dniu sądu sądzony będzie nie tylko człowiek, lecz również całe stworzenie. Całe wszak stworzenie jęczy i wzdycha – (Rzymian 8:22). Jeżeli całe stworzenie jęczy i wzdycha, a częścią stworzenia jest ziemia, niebo i powietrze, które jest pod niebem, i to, które jest nad niebem, i całe stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia ku wolności chwały dzieci Bożych – (Rzymian 8:21), to kto wie, czy również ziemia zgodnie ze swą naturą nie zostanie uznana za winną jakiegoś grzechu? Jeżeli bowiem jest istotą żywą, jeśli jest istotą rozumną, jeśli odczuwa potrzebę, żeby usłyszeć słowa proroctwa: Słuchajcie, niebiosa, a przemówię, i niechaj ziemia słucha słów ust moich (Powt. 32:1), słuchajcie, niebiosa, nadstaw uszu, ziemio (Izaja. 1:2), to czemu nie możemy powiedzieć tak: Jeżeli wśród ludzi istnieje człowiek, który słucha słów i wypełnia to, co mu kazano czynić, i inny, który słyszy i nie wypełnia tego, co mu nakazano, jeżeli i anioł grzeszy – albowiem aniołów, tych, którzy nie zachowali swej godności, lecz opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzyma w ciemnościach na sąd wielkiego dnia (Judy 6)jeżeli więc również aniołowie grzeszą, i są inni aniołowie, którzy strzegą przykazań Bożych, a na sąd oczekują nie tylko ludzie, lecz również aniołowie Boży, jak mówiliśmy o tym wielokrotnie w związku z zapisami Apokalipsy i wieloma innymi tekstami, to dlaczego, powiadam, nie miałby nastać sąd nad ziemią i powietrzem?
The-Unseen-Realm

Jeżeli nie chcesz zaakceptować naszego wywodu, w którym twierdzimy, że całe stworzenie będzie sądzone, posłuchaj jeszcze innego świadectwa odnoszącego się do ziemi. Bóg pyta Kaina, kto zabił jego brata, Abla, i po dłuższej wypowiedzi, którą czytamy w Księdze Rodzaju, na końcu mówi o ziemi: Przeklęta ziemia, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew twego brata z twojej ręki (Rodz. 4:11). Nie pominę też zdania: Przeklęta ziemia w uczynkach twoich (Rodz. 3:17). Ale i na odwrót: ziemia bywa nazywana błogosła­wioną (Rodz. 27:27) – czytamy wszak, iż ziemia jest przeklęta i błogosławiona słowami Boga. Widzisz zatem, że słusznie powiedziano: Całe stworzenie jęczy. Wracając do poprzedniego przykładu: Ziemia doznała obrazy w swych mieszkańcach (Izaja. 24:5), sądzę, że ziemia nosi nas jak matka i cieszy się z uczci­wych synów, a boleje nad grzesznikami. Gniewem dla ojca syn niemądry, bólem dla tej, która go zrodziła (Przy. 17:25) – nie tylko dla tego ojca i dla tej matki, z których nasienia się rodzimy, ale i dla tej matki, która naprawdę jest naszą matką. Bóg wziął proch ziemi i ulepił człowieka (Rodz. 2:7): ziemia więc jest naszą matką. Raduje się, kiedy dźwiga sprawiedliwego syna. Radowała się ziemia nosząc Abrahama. Izaaka i Jakuba: radowała się ziemia w chwili przyjścia mojego Pana, Jezusa Chrystusa, widząc, że jest godna nosić Syna Bożego. Czyż musimy mówić o apostołach i prorokach, skoro o przyjściu Pana napisano: Cala ziemia woła z radością (Izaj. 24:14)

(…)Ziemia, powiadam, stosownie do wartości swych składników może dokonywać dobrych i złych uczynków, za które zasługuje na pochwałę albo na karę. Zatem zdanie: Gdy popełni grzech ziemia, która zgrzeszy przeciw Mnie (Ezech 14:13), zawiera pewną tajemnicę. Inaczej wszak mówi (Pismo) o mieszkańcach, a inaczej o tej, w której oni mieszkają. Niebo i ziemia przeminą (Mat 24:35). Dlaczego przemija niebo, dlaczego prze­mija ziemia – czyż nie dlatego, że popełniły jakieś uczynki, za które powinny przeminąć ? Powiedziano w innym miejscu: Cała ziemia uległa zniszczeniu (Rodz. 6:11). Kiedy uległa zniszczeniu? Przed potopem, a nie dopiero wówczas, gdy zniszczona została przez fale potopu.

alien-human-dna

Biolog Ludwiga Bertalanff (1901-1972) wierzył, że złożony system (np. 'złożony’ elektroniczny włącznik) może być rozpatrywany wyłącznie jako całość, bo tylko w ten sposób można w pełni pojąć jego działanie. Amerykański biochemik Michael Behe w wydanej w roku 1996 książce Czarna skrzynka Darwina (ang. Darwin’s Black Box) ożywił idee podobne do tych propagowanych przez Bertalanffy’ego. Jego poglądy o nieredukowalnej złożoności systemów biochemicznych zainspirowane zostały książką biologa molekularnego Michaela Dentona Ewolucja: Teoria w kryzysie (ang. Evolution: A Theory in Crisis 1986).

Podobnych argumentów z nieprawdopodobieństwa powstania złożonych i funkcjonalnych struktur biologicznych, np. żywej komórki, używają od dawna kreacjoniści. Zgodnie z rozumowaniem Behego nowoczesna biochemia odkryła „niespodziewaną złożoność leżącą u podstaw życia„, a komórka zawiera wiele nieredukowalnie złożonych systemów. Jesteśmy razem z całą ”infrastrukturą” planety Ziemia cudem na miarę niewyobrażalną, tak wielką, że wymyślono specjalną mentalną protezę (dla wyobrazni), nazwano ją TEORIĄ ewolucji.

quantum-universe-world-intelligent-design

Przykładowo wić bakteryjna, którą Behe wskazywał jako ewidentny przykład systemu nieredukowalnie złożonego, okazuje się być dla Synów Światłości dziełem kosmiczno duchowej inżynierii, składa się z modułów mających samodzielne znaczenie funkcjonalne (np. „silnik” wici okazał się tożsamy z pompą używaną przez bakterie chorobotwórcze do wstrzykiwania toksyn), poszczególne białka samej wici (flagelliny) są produktami zduplikowanych genów, a wiele innych elementów kompleksu wici ma odpowiedniki pełniące inne funkcje. Już Arystoteles zauważył, że nawet w bardzo różniących się zwierzętach może występować wiele korespondujących ze sobą struktur, zarówno wewnętrzne narządy, jak i kości (Biol. Homologia)

Ktoś wykonał z wcześniej zaprojektowanych modułów cały ziemski świat oraz istniejące w nim istoty tak, by wszystko funkcjonowało i żyło: „Krótko mówiąc, organizmy żywe wyróżnia ich ukierunkowana (zorganizowana) złożoność. Klasycznymi przykładami prostych, dobrze ukierunkowanych struktur są kryształy, ponieważ składają się z bardzo wielu jednakowych, jednolicie rozmieszczonych cząsteczek. Okruchy granitu albo przypadkowe mieszaniny polimerów są przykładami struktur złożonych, ale nieukierunkowanych. Kryształy nie spełniają kryterium życia, bo brak im złożoności, mieszaninom polimerów zaś brak ukierunkowania.” Zdaniem Williama Dembskiego ukierunkowana złożoność jest zbiorem cech obiektu, zjawiska będącego efektem działania inteligencji: „Pojedyncza litera w alfabecie jest specyficzna ale nie złożona. Długa sekwencja losowo wybranych liter jest złożona, ale nieukierunkowana. Sonet Szekspira jest zarówno złożony jak i ukierunkowany.

Gigantycznie wysoki stopień złożoności całego ziemskiego ekosystemu pozwala domniemywać, że nie powstał on przez przypadek; złożoność jest utożsamiana z małym prawdopodobieństwem wystąpienia badanego zjawiska. Oprócz stwierdzenia złożoności musi zostać spełniony jeszcze warunek określany przez Dembskiego jako ukierunkowanie: wykazywanie przez zjawisko pewnego wzorca-specyfikacji, który jest znakiem inteligencji. Procedura specyfikacyjna polega na wykryciu wystąpienia określonego wzorca. Za przykład wzorca mogą posłużyć kamienie na plaży ułożone w napis „help me”, programu w elektronicznym wyłączniku, lub informacja DNA.

angeallpaperswa.com_80

W astrofizyce wiele fundamentalnych stałych przyrody – od poziomów energetycznych w atomie węgla do tempa rozszerzania się wszechświata i jego czterowymiarowości, jest dokładnie takich, że na Ziemi może istnieć życie w takiej postaci jakie je znamy. Jeśli którakolwiek z nich byłaby nieco inna, życie oparte na związkach węgla nie miałoby szansy powstać. Sugeruje to działanie, jak to określił astrofizyk Fred Hoyle, „superintelektu”. Istnienie w przyrodzie arcy złożonych, wyrafinowanych molekularnych maszyn oraz systemów kodowania, transmitowania i dekodowania informacji przemawia za istnieniem prawdziwej żywej Super Nadistoty ! (Aha, prawda, żywy Bóg, Przecie miałem trąbić w róg)

954d243424dd2657863ba453656ad35f

Z tego to powodu podczas procesu nad nauczaniem kreacjonizmu sąd w USA wydał następujące oświadczenie: „Z następujących powodów wnioskujemy, że religijna natura ID może być z łatwością zauważona przez obiektywnego obserwatora, czy to dorosłego czy dziecka.[…] Znaczącym aspektem ruchu ID (Intelligent Design – Inteligentny Projekt) jest – pomimo protestów obrony – opisanie ID jako argumentu religijnego. Pisane w tym duchu publikacje czołowych zwolenników ID pokazują, że projektantem postulowanym w ich argumentacji jest chrześcijański Bóg.” Sąd uznał także, że jedynym miejscem na dyskutowanie teorii inteligentnego projektu są lekcje nauk społecznych, a nie przyrodniczych. Gdyby sąd składał się z chrześcijan to prawdopodobnie uznał by za celowe nauczanie o Boskim Projekcie, niestety członkowie trybunału okazali się być tylko pionkami (synami błota ?). Łatwo odróżnić Synów Światłości od synów (z) bagna…

qumran-looking-south_0918lmauldin

Według niektórych komentatorów wypowiedzi papieża Benedykta XVI wspierają teorię inteligentnego projektu: podczas jednej z audiencji generalnych w 2005 roku papież powiedział: „(…)Na początku stwórcze słowo – to słowo, które stworzyło wszystko i stworzyło ten inteligentny projekt, jakim jest kosmos – jest także miłością”. Komentarze papieża zostały natychmiastowo przywołane przez obrońców teorii inteligentnego projektu, którzy utrzymują, że wszechświat jest tak skomplikowany, że musiał być stworzony przez siłę wyższą. Proponenci tej koncepcji dążą w USA do wprowadzenia jej nauczania w publicznych szkołach jako część programu zajęć z nauk przyrodniczych. Z kolei w 2007 roku papież w komentarzu do nowego wydania książki „Kreacja i Ewolucja” („Creation and Evolution”) stwierdził, że teoria Darwina o stopniowym udoskonalaniu się form życia na Ziemi jest „nie do końca udowodniona”, a także że „nauka niepotrzebnie marginalizuje poglądy na temat kreacjonizmu

77bf921b2abaa1900afbec5459b8c8d1,640,0,0,0

Jeżeli dokonali państwo zakupu elektronicznego włącznika, by oszczędzać w waszych domostwach przeraźliwie drogą energię elektryczną, to proszę go pozostawić oryginalnie zapakowanego, przecież sam się odpakuje, włoży do gniazdka, sam odczyta z państwa umysłu, o których godzinach ma się włączać i wyłączać, a jak się zepsuje to poprzez przypadek sam się naprawi, w ramach ‘naturalnego doboru potrzebnych części’.

1308_kameduli_0052

Pomocne linki:

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia

Programowanie materii, a biblijne znamię

Esseńczycy בעלי המסורה-żydowskie przygotowanie do chrześcijaństwa, nadejścia Synów Światłości

Dyskusja na temat Gigantów z Biblii נפלים, rozmawiają Gary Stearman i L.A. Marzulli

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/207606,papiez-krytycznie-o-teorii-darwina.html

http://popotopie.blogspot.com/2014/05/dochodzenie-w-sprawie-ludzkosci.html

„przychodzi z chmurami” – Zaczęły się dni Noego…

Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody

Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !

ZAGADKA INFORMACJI

https://youtu.be/T7_iItrqx5M

Prawdziwa tajemnicza historia ludzkosci – Ewolucja Urojona HD

WHY DID GOD ALLOW „GENOCIDE” IN THE BIBLE? – Answers

https://youtu.be/U-GlGvY4Azk

Ewolucjonizm w skrócie – co wybuchło na początku ?!

HENNESSY AD DISPLAYS THE FIRMAMENT (Water in Space) – Polecamy !

https://youtu.be/o5TKeChnWu4

Torah Codes 18.04.2016

https://youtu.be/hJEecvwoWjU

Dobre 34
Złe 4

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *