Pisaliśmy troszkę o chrześcijańskich joginach, wspominaliśmy również o hinduskich mistrzach jogi, będących wyznawcami Syna Boga Żywego. Tym razem musimy naszkicować trochę bardziej medytację Prawdziwgo Żyda – jogina – wyznawcy Boga Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, Stwórcy całej rzeczywistości, jak i Drogi kontemplacyjnej, o której wspominają najwięksi katoliccy mistrzowie jogi ! Tak, istnieją katoliccy jogini, zaraz to jakoś udowodnimy.

Łaciński źródłosłów słowa „medytacja” oznacza zagłębianie się w myślach, rozważanie, namyślanie się, są to praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu, lub jak to definiuje w swojej książce, jej główny autor Aintione Lutz „Regulacja uwagi i monitorowanie w medytacji”: wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania dobroczynnego skutku, albo aby umysł uznał treść odmiennego stanu bez identyfikowania się z nim, albo Allan Wats w swoim dziele „Mądrość Wschodu: Zen na Zachodzie i Medytacje”: jako cel sam w sobie.

Termin medytacja odnosi się do wielu różnych praktyk, wliczając w to techniki mające na celu zwiększenie wewnętrznej energii siły życiowej (qi, ki, prana, itp.) i aby rozwinąć współczucie, miłość, cierpliwość, wielkoduszność i przebaczenie. Medytacja była praktykowana od czasów antycznych jako część tradycji religijnych i wierzeń. Współcześnie jest często wykorzystywana do oczyszczenia umysłu, jako część terapii różnych problemów zdrowotnych, takich jak np. nadciśnienie, depresja, czy stany lękowe.

Jest stosowana nie tylko w hinduskiej jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu: buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm, ale w jodze katolickiej, najpierw przez Ojców Kościoła, następnie mistyków i wierzących w mistrza prawdziwej drogi Logosu Jezusa Chrystusa. Wbrew łacińskiemu źródłosłowowi wschodnia medytacja niekoniecznie ma coś wspólnego z chrześcijańskim namysłem, często jest nawet jego przeciwieństwem, w niektórych szkołach filozoficznych wręcz zaleca się oczyszczenie umysłu z jakichkolwiek myśli i wyobrażeń!

Wyróżniamy rodzaje medytacji: spokojnej obserwacji, nawiązującej do „patrzenia”: dhjana (od czasownika „dhiyate” – patrzeć umysłem), vipassana (od „vi-paśyate” – obserwować). Z kolei inne techniki polegają na aktywnej wizualizacji: bhawana (tworzenie), kalpana (budowanie). Wizualizacje są metodą szczególnie często wykorzystywaną w buddyzmie tybetańskim, gdzie można wyróżnić medytacje kosmiczne.

Nie będziemy tu teraz rozkładać na czynniki pierwsze wschodnich technik medytacji, ale zajmiemy się wspomnianą katolicką prawdziwą Drogą medytacji Logosu Chrystusa Pana, który w przesłaniu do Prawdziwych Żydów, nazywanym Biblią, przekazał wiele tajemniczych nauk, w tym medytacje Kosmicznego Wszech Bytu ! Przekazujemy państwu cudowny skarb, jego niewielką, aczkolwiek bardzo cenną część, głębokie nauki jednego z najświętrzych katolickich joginów – Prawdziwego Żyda !

Tematem kosmicznej medytacji wielkiego Logosu są następujące wersety z Izajasza 40:12 „Kto wody morza garścią odmierzył i piędzią niebiosom rozmiary wyznaczył?” oraz Izajasza 66:1 „Tak mówi Pan: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem dla nóg moich.”

Wspomniany tu katolicki jogin to z pochodzenia Rzymianin, święty Kościoła Katolickiego, żyjący w VI wieku, doktor Świętej Nauki, tak pisze o kosmicznej duchowej medytacji wypisanych powyżej wersetów:

„W związku z powyższym trzeba zauważyć, że Ten, który zasiada na niebiosach jak na tronie, znajduje się ponad i wewnątrz. I Ten, który zawarł niebiosa w dłoni, a ziemię w garści, znajduje się na zewnątrz, nad i pod. Aby więc wszechmogący Bóg mógł ukazać wszystkim, że jest wewnątrz i nad, mówi, że niebiosa są Jego tronem. Aby zaś mógł pokazać, że otacza wszystko, stwierdza, że dłonią wymierzył niebiosa i zawarł ziemię w garści. On sam jest wewnątrz i na zewnątrz, On sam jest nad i pod; nad z powodu sprawowania władzy, pod ze względu na podnoszenie, wewnątrz ze względu na wypełnianie, na zewnątrz ze względu na otaczanie.

Tak jest wewnątrz, jak jest na zewnątrz, w taki sam sposób otacza, w jaki przenika, tak rządzi, jak podnosi, w taki sposób podnosi w jaki sposób rządzi. Kiedy więc podniesiona ku sobie dusza rozumie swoją miarę i uświadamia sobie, że prze­kracza wszelkie rzeczy fizyczne i od swojego rozumu do­ciera do rozumu Stwórcy, to co innego już dostrzega, je­śli nic drzwi, które znajdują się naprzeciw drzwi? Dlatego również prorok mówi do Stwórcy wszystkiego: „Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć.” (Psalm 139:6), ponieważ bez wzglę­du na, jak by się starała, dusza nie może całkowicie siebie poznać, a o ileż bardziej nie jest w stanie poznać wielko­ści Tego, który był w stanie stworzyć duszę?

I gdy pro­rok trudził się swoim umysłem, dociekając wiedzy Bo­żej, zmęczony i osłabiony dodał: „Zbyt wzniosła jest dla mnie i nie mogę jej pojąć„. Kiedy czyniąc wysiłki i stara­nia, chcemy uchwycić coś z niewidzialnej natury, to słab­niemy, zostajemy oddaleni i odsunięci; i jeśli nie możemy zbadać wnętrza, to jednak z zewnętrznych drzwi widzimy te wewnętrzne. Ten właśnie trud rozmyślania to drzwi, ponieważ objawia coś z tego, co znajduje się wewnątrz, nawet jeśli wciąż nie ma możliwości wejścia [tam].” – koniec cytatu.

Mamy tu więc głęboką medytację rzeczywistości, opisywał ją w swoim dziele Stanisła Lem, „znajduje się na zewnątrz, nad i pod(…)wewnątrz i nad(…)w taki sam sposób otacza, w jaki przenika, tak rządzi, jak podnosi”. Święty katolicki jogin napisał również tak: „jeśli nie możemy zbadać wnętrza, to jednak z zewnętrznych drzwi widzimy te wewnętrzne„, skoro mamy wspomniane „drzwi„, to należy przypomnieć urywek tekstu pt.: „Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !„, gdzie napisaliśmy: „Jako chrześcijańscy jogini, analizujący biblijne symbole świętej nauki Chrystusa wiemy, że naszą „małą izdebką” jest nasze biologiczne ciało, ale i „dusza”, zamieszkująca w tej „izdebce” ! (Patrz „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas„)” – „wejdzmy do naszej małej izdebki”, by medytować Logos Chrystusa !

Tyle jest do medytwania, że starczy na conajmniej kilkaset lat, a przecież żyjemy w naszej „izdebce” średnio 90 cykli ! Czy możemy to pojąć ? Prorok nie mógł, ale to było przed przyjściem Zbawiciela ! Teraz mamy szansę, zwłaszcza jeśli doświadczymi Łaski, pisaliśmy o niej w „Łaska Boga udzielana poprzez nadprzyrodzone Księstwo, dolatująca do „Królestwa Ludzkiego” ?. Bez niej nic nie możemy !

Warto jeszcze zacytować słowa „Pewnego dalekowschodniego mistrza z roku 1979 pisze tak oto: „Jak powstaje szczęście? Gdy będziemy obserwowali swój umysł i uważnie pozostawimy go w stanie spokoju, wówczas pojawi się szczęście.” Umieściliśmy je w artykule pt.: „Nadzwyczajny przekaz do prawdziwych Żydów – Duchowi Mnisi, obserwujący duchowy umsył – Logos Chrystusa”.

Linki:

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

Istoty z innego wymiaru się cieszą ! Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !

Pamięć nadprzyrodzona – zaawansowane systemy Total Recall’u ?

Starożytna niebieska materia

Starożytne drogocenne perły

Jogini ziemscy – Jogini duchowi

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Nadzwyczajny przekaz do prawdziwych Żydów – Duchowi Mnisi, obserwujący duchowy umsył – Logos Chrystusa”.

Napisem prosto w faryzeuszy i lud izraelski ! Święte drzewo i jego gałęzie

Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

część I „Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

część II – „Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

część III tu „Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

„najszybszą drogą do wyjścia z sześciu głównych światów (sansary) jest ścieżka katolickiej bhakti ! Tu, na tej planecie, w tej rzeczywistości, nie ma innego narzędzia jak tylko katolicka bhakti !”

Duchowe „Królestwo Niebios” – „badajcie duchy, czy są z Boga”, część I

Kazanie – ks. P. Natanek 11.10.2020

Kosmiczna interpretacja Apokalipsy – kto się uratuje z hodowli kosmicznych ogrodników ? Symbole

za wideo o rabinach bitych youtube dał mi mowę nienawiści, załaduje na innej platformie… jest dostępny tutaj:

W IZRAELU BIJĄ RABINÓW ZA BRAK POSŁUSZEŃSTWA BESTII 666, PAPIEŻ WYDAJE ENCYKLIKĘ BRATERSTWA LOŻY 666

Dobre 12

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *