Część II starożytnych procesów – Odczytywanie świętej duchowej pamięci przedpotopowej planety Adamów

Temat zamieszkiwania na planecie Ziemia inteligentnych nadludzi, zaledwie kilka tysięcy lat temu, budzi ogromne emocje. Są one obserwowane zwłaszcza u osób zaznajomionych z zakazaną archeologią, zwłaszcza biblijną. Reszta ludzkości, skażonej nachaszowym „postępem i nowoczesnością”, śni sen o tzw. „prazupie” z której bez powodu – magicznie – wyszły istoty żywe, by się zmutować i stworzyć rasę myślącą. Aby wydobyć się mentalnie z owej „prazupy” spędziłem wiele lat na analizowaniu dostępnych danych naukowych, archeologicznych i starożytnych treści ! Jak się okazało, była to podróż do innego – Boskiego –  wymiaru, bo jeśli zajmujecie się tym tematem poważnie, przez lata, to doprowadzi was ta tematyka do zmiany percepcji na otaczającą rzeczywistość i doświadczenia świętej „ucieczki”: „Bóg jest dla nas ucieczką i mocą…” Psalm 46:2

Dzięki metodzie badań nad ludzką informacją DNA udało się ewolucjonistom „wykazać”, że wszyscy żyjący mężczyźni wywodzą się od wspólnej grupy męskich przodków zamieszkujących Afrykę prawdopodobnie ponad 100.000 lat temu (według owych ewolucjonistów część tej populacji ok. 80-100.000 lat temu opuściła Afrykę i skolonizowała wszystkie kontynenty – dając początek wszystkim rdzennym mieszkańcom pozostałych kontynentów (co może w dużym stopniu dowodzić prawdziwości Biblii).

Do podobnych wniosków prowadzi hipoteza mitochondrialnej Ewy – przy czym w tym przypadku bada się fragmenty DNA zlokalizowane w mitochondriach (nie w jądrze komórkowym), które ludzie dziedziczą wyłącznie od matki (ponieważ znajdują się one w cytoplazmie komórek jajowych, nie ma ich zaś w plemnikach). Dzięki badaniom genetycznym udało się więc ustalić, że wszyscy ludzie na świecie mają wspólnych przodków w grupie zamieszkujących ponad 100.000 lat temu Afrykę mężczyzn i kobiet. Nie wiadomo, jak duża była to grupa, ani jakiego wzrostu, koloru oczu, lub włosów.

Z najnowszych i najciekawszych badań ludzkiego i ludzko podobnego DNA, jakie prowadził zespół L.A. Marzulliego, (ale i inni!) wynika, że w pewnym momencie dziejowym, nastąpiła migracja istot wielkoczaszkowych z terenów dzisiejszej Europy – Trurcji. Niebieskookie i blond włose istoty udały się, (z Kapadocji i okolic) między innymi, do Ameryki południowej.

Spoglądają szerzej, mamy tu prawdopodobnie do czynienia z realną materializacją symboliki cyklicznego powtarzania wydarzeń – obiegu czasu. Proszę się zastanowić nad sytuacją, w której oddani UFO istotom hitlerowcy okultyści, pragnący stworzyć nową wyższą rasę(mutantów), musieli („ponownie”) uciekać do Ameryki południowej ! Biblia takie założenia potwierdza na swój sposób, bo w Księdze Koheleta 3:15 czytamy  „…To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło…”. No ale co się działo jeszcze wcześniej, w czasie przedpotopowego Adama, albo może, jak się za chwilę przekonacie, za Adamów (liczba mnoga) ?! Im więcej analizujemy Świętą (duchową) Pamięć Total Recall, tym większą tajemnicę odkrywamy.

W języku hebrajskim słowo „adam” jest rzeczownikiem pospolitym oznaczającym „człowiek”. Tak funkcjonuje ten wyraz w Biblii, tak jest i we współczesnym hebrajskim. Adam oznacza „człowiek” w ogóle – zarówno jednostka jak i zbiorowość, cały rodzaj ludzki. Słowo to może być więc tłumaczone jako „człowiek”, „ludzie” lub „ludzkość”. Czy dostrzegacie już, jak znajomość języka hebrajskiego wpływa to na rozumienie pierwszych rozdziałów Biblii i stwierdzenia, że Pan Bóg stworzył Adam-a? Święty Przekaz pamięci Total Recall można zrozumieć szerzej: Pan Bóg stworzył cały rodzaj ludzki…

Zaprezentujmy teraz, wyjątkowo cenne słowa wybitnej polskiej specjalistki, zajmującej się profesjonalnie Ojcami Kościoła, chodzi o „Adama”, albo raczej „Adamów”:
(…)Dla Ireneusza termin „Adam” ma najczęściej znaczenie zbiorowe i oznacza człowieka lub ludzkość. Adam jest jednocześnie pojmowany w sensie ogólnym – człowiek, i jednostkowym – ten człowiek. To podwójne znaczenie Adama pozwala Ireneuszowi przechodzić od perspektywy szczegółowej doogólnej, od osoby do ludzkiej natury. To podwójne znaczenie widać wyraźnie w poniższym tekście: A więc jak przez nieposłuszeństwo dziewicy człowiek upadł, a upadając umarł, tak przez dziewicę, która była posłuszna Słowu Bożemu, człowiek na powrót ożył i przyjął życie. Pan bowiem przyszedł szukać zagubionej owcy. A zagubił się człowiek. I dlatego nie powstało jakieś nowe stworzenie, ale rodząc się z tej, której ród był od Adama, zachował podobieństwo ukształtowania.
 
Trzeba było bowiem zjednoczyć i zrekapitulować Adama w Chrystusa, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez nieśmiertelność, a Ewę [zrekapitulować] przez Maryję, aby dziewica stała się orędowniczką dziewicy i usunęła dziewicze nieposłuszeństwo przez posłuszeństwo dziewicy. To zaś przekroczenie, które zostało popełnione przy pomocy drzewa, zostałousunięte przez posłuszeństwo, przez które posłuszny Bogu Syn Człowieczy przybity został gwoźdźmi do drzewa odrzucając poznanie zła, a wprowadzając poznanie dobra. Złem jest nieposłuszeństwo Bogu, dobrem zaś posłuszeństwo Bogu
Z jednej strony Adam oznacza tu konkretnego człowieka, z drugiej zaś jest kimś więcej niż tylko jednostką, stanowi określenie człowieka w ogóle. Także w innych miejscach Ireneusz niemal zawsze mówi o człowieku w liczbie pojedynczej, tak jakby był tylko jeden człowiek, szczególnie gdy mówi o etapach zbawienia przewidzianych przez Boga. Nie jest to jedynie gura retoryczna, lecz odwołanie do żywej i organicznej jedności, którą tworzą wszyscy ludzie(zbiorowej duchowej pamięci Total Recall – dopisek Argonauty)Jeśli tak jest, jeśli ludzkość tworzy żywą jedność w Adamie, to Chrystus, włączając w siebie Adama, przez samo to włączył w siebie całą ludzkość.(…) – koniec cytatu.
Sprawa robi się jeszcze bardzie fascynująca, nie tylko z punktu widzenia „Megalitycznej Psychologii Poznawczej„, ale i duchowej pamioęci Total Recall (lub popotopowej amnezji) ! Oto u naszej wspomnianej wyżej wybitnej rodaczki pojawiają się takie zdania o „Adamach”: „We wszystkich cytowanych wyżej wypowiedziach Ireneusza na pierwszy plan wysuwa się koncepcja ludzkości jako żywej jedności. Jak słusznie zauważa Lassiat, Bóg mógłby stworzyć ludzi niezależnymi jednostkami, ale gdybyśmy nie byli w jedności z Adamem, nie moglibyśmy być w w jedności z Chrystusem. Bóg storzył jednego człowieka – człowieka-ludzkość, by w swoim Synu umożliwić człowiekowi dostęp do niezniszczlności. Ten człowiek ludzkość tworzy żyjącą i organiczną jedność, której pierwszy Adam był embrionem (zarodkiem), a której głową ma być Chrystus, drugi Adam„.
A co na to Biblia ? Pismo Święte wywodzi słowo adam (אדם) od słowa adama (אדמה) – ziemia, gleba. W jęz. hebrajskim pisze się, że Pan Bóg stworzył Adama z adama, z prochu ziemi. Aby jakoś przekazać to co zakodowano po hebrajsku, trzeba by po polsku przetłumaczyć: Pan Bóg stworzył ziemianina z ziemi ! Ale o tym napiszemy w trzeciej części…  Słowa pokrewne hebrajskiemu adam pojawiają się nie tylko w Biblii, ale też w starszych językach semickich. W najstarszych formach występują w języku akadyjskim, gdzie oznaczają „ciemną, czerwoną glebę, glinę” lub „czerwoną krew” – co zgadzałoby się z powyżej ukazaną etymologią biblijną (gleba, krew).
 

Kolor czerwony oznaczany jest w hebrajskim takim samym rdzeniem, a brzmi adom, zatem również wydaje się mieć związek z naszym imieniem. W bardzo zbliżonych do hebrajskiego językach północnosemickich, jak ugarycki czy fenicki, słowo adam oznacza człowieka lub ludzkość, tak jak w Biblii. Pismo Święte wielokrotnie wykorzystuje to słowo na oznaczenie całej ludzkości, co pokazuje uniwersalizm myślenia hebrajskiego: stwórcze i zbawcze działanie Boga rozciąga się na wszystkich ludzi, tak jak wcześniej, upadek dotyczył wszystkich Ziemian.

Pan Jezus określając Siebie jako ben-adam, Syn Człowieczy, wskazuje na swą ludzką czystą naturę, a nie opętańczo UFOnautyczną anielską Crispr-Cas9-GMO, na bycie człowiekiem, wzorcem, czytym duchowo i genetycznie. Jednocześnie to ulubione samookreślenie Jezusa zapowiada Go jako potomka Adama, Drugiego Adama, tego który naprawi grzech Pierwszego i przyniesie całej ludzkości nadzieję zbawienia, odkupienia i odrodzenia – kosmiczni bio ludzie, bez genetycznego znamienia bestii, tak jak Noe – urartowany sprzed potopowego okultystycznego armagedonu (GMO).

Należy zastanowić się teraz, co takiego wydarzyło się z „Adamami”(pierwszą ludzkością!) przed globalnym kataklizmem ? Święta Duchowa Pamięć tajemniczo informuje nas o wystąpieniu jakiegoś globalnego „skażenia” ! Od tego momentu, cała ludzkość, wszyscy „Adamowie” zostali „skażeni” ! „Ziemia została skażona w oczach Boga.  Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie,…” Ks. Rodz 6:11

 

Te skażenie jest dwojakie: cielesne i duchowe – wpływające na globalną pamięć „adamów”-amnezję. Owo skażenie wpływa na nasze biologiczne ciała, które po pewnym czasie ulegają rozpadowi. Od czasów pierwszego „Adama” trwamy w skażeniu. Jeśli przyjąć do siebie, do swojej duchowej pamięci, to co przed chwilą przeczytaliście, o pierwszym „Adamie”, jako pierwszej ludzkości, to Ziemia należy do strefy przymusowego czasowego odosobnienia – inaczej „kwarnantanny” (dawniej 40-dniowe z łac. quarantena czyli 40).

Ziemia była i ciągle jest w tej strefie, tak jak ludzkość-adamowie. Jeśli chcemy się oczyścić ze skażenia, to mamy ku temu pomoc – Biblię i różnorakie procedury, zapisane tam. Biblia zna rozmaite obrazy oczyszczenia. Wymienia (symboliczno-rytualne) oczyszczenie przez ogień, wodę, krew i miecz. Oczyszczenie przez ogień, krew lub miecz — brzmi to w naszych współczesnych „postępowo nowoczesno – okultystycznych” czasach bardzo obco, wręcz przerażająco. Jednak we wszystkich tych obrazach dostrzegamy wyrażenie czegoś istotnego z tajemnicy oczyszczenia.

Jeśli państwo przeczytali bardzo skomplikowany tekst pt.: „Starożytne procesy, „głazy”, „katalizatory”, „budowle” i duchowe tajemnice świętej symboliki – część I”, to coś może już rozumiecie waszą rozumną duszą chrześcijanina – „złoto i srebro” oczyszcza się w ogniu. W psalmie 66, w wersecie 10 słyszymy: „Albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył, badałeś nas ogniem, jak się bada srebro”. Dla średniowiecznej alchemii podgrzewanie było procesem mistycznym. To, co ziemskie, poprzez niebiański ogień zostaje sprawdzone i oczyszczone. Nawet i popiół, który pozostaje po pożarze, uznawany jest za oczyszczający. Żydzi posypywali popiołem głowy, aby w ten sposób wyrazić swą gotowość do nawrócenia i pokuty oraz do wewnętrznego oczyszczenia.

W religii żydowskiej mamy do czynienia z wieloma obmyciami. Gdy Żydzi zabrudzili sobie ręce, myli je, aby oczyścić się przed wspólnym posiłkiem. Niektóre z tych rytuałów oczyszczających rozumieć należy jako czysto higieniczne. Izrael rozumiał czystość i rytualnie, i moralnie. Tradycja prorocka wyraźnie pokazuje, że obmycia nie oczyszczą człowieka wewnętrznie, jeśli nie nawróci się każdy „Adam” wewnętrznie – duchowo – „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.” List do Rzymian 2:28-29. Tak więc prawdziwe obmycie pochodzi od Chrystusa i jest ono duchowe. Z tego też względu Psalmista prosi pełen nadziei: „Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Ps 51, 9).

We wszystkich kulturach kąpiel rozumiana jest jako oczyszczenie, odnowa i odrodzenie. Po kąpieli człowiek czuje się jak nowo narodzony. Ma się wrażenie, że wraz z zewnętrznym brudem zmyty został także i brud wewnętrzny. W starożytności kąpano także i posągi bogów, aby odnowić relację między bogiem i człowiekiem. Psychoanaliza widzi w kąpieli nieuświadomione pragnienie powrotu do matczynego łona i odzyskania tam pierwotnej czystości.

Biblia opowiada nam o tym, jak Izraelici w swej drodze poprzez pustynię przybyli do Mara. Tam jednak „nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie” (Wj 15, 23). Mojżesz wrzuca do wody kawałek drewna i staje się ona słodka. Drewno, które Mojżesz wrzuca do wody, jest dla Ojców Kościoła obrazem krzyża. Gdy w naszą gorycz, albo skażenie, zanurzymy krzyż Jezusa oraz Jego Świętą Naukę, przemienia on/ona je i możemy pić z czystego źródła.

Skoro dotarliście państwo z nami do tego momentu to proszę spróbować bardziej mistycznie odczytać kolejne zdania Świętej Pamięci: „Tylko Duch Boży unosił się nad wodami” (Księga Rodzaju 1, 2) Czytając pierwszy (tzw. kapłański) opis stworzenia świata (Rdz 1,1 – 2,4a) z pozycji niewierzącego, albo ewolucjonisty, bądz skażonego sceptyka, nie zrozumiemy nic, dostrzegamy w nim sporo niekonsekwencji i niejasności. Wszystko się zmienia gdy oczyszczeni z szatańskiego ewolucjonizmu wierzymy, że Biblia to prawdziwie natchniona i w pełni zaprojektowana przez Stwórce: Super Pamięć !

Ta Boska Pamięć „Adama-ów”, zagadkowo informuje nas: „Wyszłam z ust Najwyższego, pierworodna przed wszystkim stworzeniem” ( Syr 24, 5), kim jest Ona ? Wydaje się, że Maryja po przejściu do innej rzeczywistości przypomniała sobie , że „Wyszła z ust Najwyżsezego…” ! Gdy została przemieniona w Ponadświatową Inteligencję została oczyszczona – ostatecznie uwolniona od skażenia i oblivionu !

Co o tym pisze Watykan ? „Bo Chrystus zwyciężył grzech i śmierć własną Swą śmiercią; a kto przez chrzest, w sposób nadprzyrodzony, na nowo się narodził, zwyciężył grzech i śmierć dzięki temuż Chrystusowi. Jednakże Bóg nie chce przed końcem świata udzielić sprawiedliwym, jako prawa ogólnego – pełnego skutku zwycięstwa nad śmiercią. Dlatego też również i ciała sprawiedliwych po śmierci rozpadają się i w ostatni dopiero dzień połączy się każde ze swoją duszą uwielbioną.

Ale spod tego rodzaju ogólnego prawa zechciał Bóg wyjąć Najświętszą Maryję Pannę. Ona to, na mocy zupełnie szczególnego przywileju, swoim Niepokalanym Poczęciem zwyciężyła grzech, i dlatego nie podlega temu prawu trwania w rozkładzie grobowym, ani nie musiała aż do końca świata czekać na wybawienie swego ciała.

Toteż gdy ogłoszono uroczyście, że Bogarodzica Dziewica Maryja od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od dziedzicznego skażenia, wówczas dusze wiernych chrześcijan poruszyła jakaś gorętsza nadzieja, że najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła wkrótce ogłosi dogmat cielesnego Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi” KONSTYTUCJA APOSTOLSKA MUNIFICENTISSIMUS DEUS – koniec częśći II, część pierwsza to: „Starożytne procesy, „głazy”, „katalizatory”, „budowle” i duchowe tajemnice świętej symboliki”

 

Linki:

W kontekście skażenie warto zapoznać się również z Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze

Cykl o pamięci Total Recall musi zawierać takie teksty jak:

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Głęboka pamięć Total Recall – wyzwolenie z niepamięci (spiralnego) koła samsary ?

Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?

Klucz do przypomnienia Total Recall’u – Tajemnica kosmicznych symboli Biblii, część IV

Kosmiczna bitwa o dostęp do galaktycznej biblioteki danych pamięci Total Recall

Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis

Pamięć nadprzyrodzona – zaawansowane systemy Total Recall’u ?

Tajemnice hinduskich świątyń pamięci Total Recall’u – część I

Zakazana pamięć i tożsamość – Total recall jest możliwy !

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy ‚Total Recall’)

Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)

Tożsamość archeologiczna

Ewolucja jest mitem, fałszem i wielką psychomanipulacją !

Największe czaszki na świecie – nowy niezwykły film Briena Foerstera

Coraz bardziej sensacyjna wiedza o wielkich czaszkach z Paracas

Odnaleziony trzypalczasty humanoid z Nazca !

Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?

Super zaawansowany Kod Biblii, czyli symbole, przypowieści i duchowy szyfr Boga Jezusa Chrystusa!!!

Tajemnica kosmicznych symboli Biblii – Obcy niosący światło i postęp – Hoggard

Kwantowa kraina cieni jest obrazem Czwartego Wymiaru – wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Tajemnicza brama w świecie równoległym – UFOnauci którzy do niej doprowadzaja – Hoggard

Tajemnicze istoty Wielkiego Babilonu i Wielkiej Nierządnicy dzwonią do Ks. Natanka !

Demoniczna procesja w Watykanie. Antychryst nadchodzi.

Lech Jęczmyk: Centrala rządząca dziś światem realizuje tzw. cele zrównoważonego rozwoju i Agendę2030

https://www.youtube.com/watch?v=DX64Vvtieec

AGENDA 2030 czyli NWO w Pigułce

Dobre 23
Złe 1

Podobne Artykuły

One thought on “Część II starożytnych procesów – Odczytywanie świętej duchowej pamięci przedpotopowej planety Adamów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *