Co się kryje za najcenniejszym informatycznym przekazem Stwórcy Wszechświata, zwanym Pismem Świętym ? Czym jest w swojej graficznej istocie, tajemnicze pismo hebrajskie. Tora, a następnie Biblia, jest przez wielu naukowców określana jako wspaniale zaprojektowana konstrukcja. Dowodzą tego w wielu swoich opracowaniach, nie jest przypadkiem, jakimś zbiorem tylko historii, ale okazuje się być bardzo tajemniczą strukturą informacyjną (kwantowo logiczną), zaprojektowaną dla żywych bio-układów komputerowego systemu człowieka !

Na przełomie lat 60 i 70, w kierowanym przez profesora Ingardena Zakładzie Fizyki Matematycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzono badania nad związkiem teorii informacji z innymi podstawowymi teoriami współczesnej fizyki. Powstało wówczas wiele prac naukowych, w których dociekano reguł rządzących przepływem informacji w procesach termodynamicznych i kwantowych ? W tamtych latach było to niezwykle nowatorskie podejście, swoista ekstrawagancja intelektualna, balansująca na pograniczu fizyki i filozofii.

Intuicje profofesora Ingardena dotyczące fundamentalnego znaczenia pojęcia informacji w fizyce okazały się trafne. W latach 90 ubiegłego wieku, dzięki gwałtownemu rozwojowi technik doświadczalnych fizyki kwantowej, przeprowadzono pierwsze eksperymenty z użyciem obiektów kwantowych, takich jak np. fotony, do zapisywania i przesyłania informacji. Doświadczenia te otworzyły drogę do opracowania nowych, niezwykle wydajnych kwantowych technologii komunikacyjnych. Wyniki wywołały olbrzymie zainteresowanie świata nauki i techniki. Kwantowa teoria informacji stała się pełnoprawną i niezwykle modną gałęzią dzisiejszej fizyki.

QUANTUM-PSYICS

Obecnie zagadnienia związane z informacją kwantową są badane w ośrodkach naukowych całego świata, jest to jedna z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się gałęzi fizyki związanej z tak oczekiwaną „wspaniałą” przyszłością. Współczesne komputery działają według reguł fizyki klasycznej. Obwody elektroniczne stają się jednak tak małe, że niedługo będzie można w nich zauważyć efekty charakterystyczne dla świata kwantów. Wówczas sam proces miniaturyzacji prawdopodobnie zmusi inżynierów do zmiany reguł gry, z klasycznych na kwantowe.

Kwantowa informacja charakteryzuje się wieloma nie intuicyjnymi cechami, np. w ogólności nie można jej kopiować, podczas gdy kopiowanie klasycznej informacji nie przysparza kłopotów. Od niedawna również wiadomo, że informacja kwantowa może być ujemna, to szczególnie zaskakujące, bo zazwyczaj spodziewamy się, że układ po otrzymaniu porcji informacji będzie zawierał jej więcej. Jednak najbardziej niezwykłą z klasycznego, „ludzkiego” punktu widzenia, a przy tym potencjalnie bardzo użyteczną cechą stanów kwantowych jako nośników kwantowej informacji jest możliwość tworzenia z nich superpozycji stanów.

Współczesne komputery operują na klasycznych bitach, które w danym momencie mogą się znajdować tylko w jednym z dwóch stanów, umownie nazywanych „0” i „1”. Bity kwantowe są inne: mogą istnieć w dowolnej mieszaninie (superpozycji) stanów i dopiero przy odczytywaniu przez nas wartości przyjmują wartość „0” lub „1”. Komputer operujący na dostatecznie wielu bitach kwantowych mógłby w niezwykle krótkim czasie realizować pewne kwantowe algorytmy przetwarzania danych, np. dotyczące rozkładu wielkich liczb naturalnych na czynniki pierwsze. Zamiast po milionach lat obliczeń, wynik byłby gotowy po upływie zaledwie godzin, minut, a możliwe że w pewnych warunkach natychmiast ?.

quantum-mechanics-1680x1050

Podstawowymi elementami budowy kwantowego komputera są kwantowe bramki logiczne. Kwantowy bit, tzw. kubit, zgodnie z prawami mikroświata nie będzie miał ustalonej wartości 1 lub 0, tak jak bit w standardowym komputerze. W trakcie obliczeń będzie się znajdował w jakimś stanie pośrednim. Rządzi tym prawo prawdopodobieństwa, podobnie jak położeniem elektronu w atomie. Kubit jest kwantową superpozycją zera i jedynki. Pojedynczy wynik obliczeń komputera kwantowego będzie niepewny. Istotne staje się wykonanie całej serii obliczeń i dopiero ich średnia wartość z dużą dokładnością określi prawidłowy wynik – tym dokładniejszy, im więcej komputer dokona obliczeń. Kubit niesie w sobie naraz o wiele więcej informacji niż zero-jedynkowy bit. Dlatego jest w stanie wykonać równolegle wiele obliczeń. Kubit to inaczej „bit kwantowy”, jest najmniejszą i niepodzielną jednostką informacji kwantowej.

Z fizycznego punktu widzenia kubit jest to kwantowomechaniczny układ opisany dwuwymiarową przestrzenią Hilberta, lub upraszczając przestrzenią euklidesową (jaką jest także nasze biologiczne ciało). Gdybyśmy zastąpili przestrzeń Hilberta inną, na przykład „przestrzenią Tory”, to możliwe, że otrzymali byśmy inny rodzaj działania i wyniku naszej bio infrastruktury (psiche). Dla pracy „przyszłego” super komputera potrzebny będzie jakiś algorytm. Algorytm może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego, czyli odpowiedniego kodu, a ten (Kod Biblii) także zastosowany w biokomputerach naszych umysłów, i dalej ciał (ich energetyczno informatycznej struktury).

ancient-YHWH-bw_art

Wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem, a „komputerem kosmosu”, lub urządzeniem kosmicznym zwanym Wszechświatem, zachodzi poprzez interfejs użytkownika. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej (duchowej) komunikacji z maszynami typu Wszechświat. Aby stało się to możliwe „maszyneria” tego typu jest prawdopodobnie wyposażona w odpowiednie (duchowe) kody, (urządzenia wejścia-wyjścia – portale innowymiarowe), tworzące razem (duchowy) interfejs użytkownika, w przypadku chrześcijaństwa jest to Biblia – bilijna informacja – kod informacyjny Biblii, a w nim mamy: „wiersze poleceń” (zrobisz to a to…, biblijne nakazy i zakazy), „interfejs tekstowy” – odczytywany przez wierzącego tekst, „interfejs graficzny” – jest oryginalnym boskim zapisem świętych hebrajskich liter, bardzo niedocenianym przez dzisiejszych chrześcijan, a mającym znaczenie podczas interakcji pomiędzy wierzącym „userem” – Wszechświatem – Bogiem. Stosowane są także: „interfejs głosowy” oraz „interfejs gestowy” – urządzenie wejściowe to ciało ludzkie lub/i specjalny „kontroler” (kapłan).

mishna

Znaczenie duchowego interfejsu – software’u

Pewien naukowiec T. Stonier, stworzył nadzwyczaj interesującą hipotezę, że prawdopodobnie fotony nie są fundamentalnymi cząstkami, lecz składają się z dwu komponentów: energii i informacji. Ponadto fala elektromagnetyczna składałaby się nie z jednego, ale z dwóch zbiorów oscylacji: (1) oscylującego pola elektrycznego występującego na przemian z oscylującym polem magnetycznym, oraz (2) regularnej zmienności informacji i energii. Gdyby rzeczywiście było tak, że maksymalna informacja koreluje z maksymalną energią potencjalną i dlatego odpowiada polu elektrycznemu oraz, że maksymalna energia kinetyczna koreluje z maksymalnym przepływem prądu, a więc odpowiada polu magnetycznemu, to energon i infon mogą ciągle zamieniać się wzajemnie podczas propagacji fotonu. Światło stanowiłoby kwanty „uwolnionego rezonansu”. Tak więc wszechświat fizyczny wypełniony jest infonami, a informacja jest wszędzie.

Analogicznie do fotonów, również infony obejmują szerokie spektrum informacji. Rozpatrywana jest niezwykle interesująca możliwość istnienia infonów poruszających się z prędkością przewyższającą prędkość światła, kierując się analogią w odniesieniu do hipotezy tachionów. Czy istnieje możliwość wykorzystywania przez organizmy infonów przenoszonych przez tachiony. Tachiony są to hipotetyczne cząstki o masie „urojonej„, poruszające się z prędkością większą niż prędkość światła. W literaturze znane są doniesienia wiążące niektóre zjawiska biologiczne i psychiczne z tachionami. Istnieją bowiem zjawiska zwane biokosmicznymi, których efektem jest oddziaływanie na człowieka i inne biosystemy, np. wpływ jakiegoś typu promieniowania ze Słońca (ale nie elektromagnetycznego) na cykle dobowe reakcji układu antygen – antyciało przy elektrodach magnetycznych.

If-quantum-mechanics

Nie daje się zmierzyć współczesnymi instrumentami elektromagnetycznymi, ani wyjaśnić przy pomocy ugruntowanej, współczesnej wiedzy z zakresu fizyki, chemii lub biologii czy psychologii. Dlatego w różnych eksperymentach biokosmicznych proponuje się organizm ludzki jako detektor różnego rodzaju hipotetycznych pól (tachiony, monopole magnetyczne, dipole magnetyczne, dipole magnetoelektiyczne etc.), zakładając, że jesteśmy otoczeni przez gaz dipoli magnetoelektrycznych, które akumulują się w pobliżu i we wnętrzu organizmu człowieka (a także ciał stałych) zgodnie z klasycznymi prawami elektromagnetyzmu.

Niektóre z tych dipoli są tachionami. Oczekuje się, że w organizmach żywych dipole magnetoelektiyczne mogą być wychwytywane przez biostruktury wykazujące nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Gdyby tak było, to promieniowanie elektromagnetyczne padające na człowieka z zewnątrz mogłoby zaburzać chwytanie dipoli magnetoelektrycznych, co pociągałoby za sobą zaburzanie struktury molekularnej, w której są one chwytane i poprzez to dawać jakieś efekty fizjologiczne.

Należy zatem zreinterpretować wyniki doświadczeń fizjologicznych i psychologicznych z ekranowaniem człowieka od naturalnych i sztucznych pól elektromagnetycznych, w aspekcie zmian koncentracji dipoli magnetoelektrycznych w jego organizmie. Należy także wziąć pod uwagę możliwość, iż w ziemskim polu magnetycznym dipole magnetoelektryczne rozrywane są na dwie połowy składające się z przeciwnie naładowanych monopoli magnetoelektrycznych, które są tachionami, o funkcjach falowych mających strukturę periodyczną w pobliżu powierzchni ziemi.

Byłby to fenomen zbieżny z wiarygodnymi obserwacjami doświadczalnymi różdżkarzy, to jest osób rzeczywiście uwrażliwionych, mogących lokalizować podziemną wodę za pomocą rozwidlonego pręta. Zdaniem F. W. Cope’a niektórzy różdżkarze wystarczająco uwrażliwieni mogliby brać udział w doświadczeniach związanych z recepcją tachionowych monopoli magnetoelektrycznych dzięki procesom kwantowo-mechanicznym zachodzącym w komórkach (Cope 1979, strona 175).

quote-quantum-mechanics-is-certainly-imposing-but-an-inner-voice-tells-me-that-it-is-not-yet-the-real-albert-einstein-226488

Donosi się również o możliwym wykryciu zjawiska detekcji monopoli magnetycznych i tachionów monopolowych przez żywe układy. W świetle powyższego, nie można więc wykluczać możliwości wykorzystywania w procesach życiowych mfouów przenoszonych przez tachiony. Jaka byłaby, w kontekście problematyki istoty życia, relacja pomiędzy tymi „symetrycznymi” światami infonów – to problem przyszłości. Niezwykle interesująca dla rozpatrywanego w tym artykule problemu istoty życia (jako Boskiego działania duchowego ’efektu’ informacyjnego) jest kwantowa teoria tzw. ur-obiektów jako teoria informacji. Urobiekty („ur-y„) są uważane za najprostsze obiekty w teorii kwantów. Obiekt taki jest reprezentowany przez dwuwymiarową przestrzeń Hilberta z uniwersalną grupą symetrii ’SU’ i może być scharakteryzowany tylko jako jeden bit potencjalnej informacji, jako swoistego rodzaju „atom informacji„.

Co więcej, informacja jest uważana za fundamentalną substancję we wszechświecie bowiem teoria ta traktuje: przestrzeń jako reprezentację lub realizację informacji, zaś energię i materię (to jest masę) jako kondensaty informacji. Oszacowano, że informacja jest tam nadzwyczaj skoncentrowana gdyż: proton zawiera aż 10 do potęgi 40 ur-ów (czyli bitów), elektron to 10 do potęgi 38, zaś foton około 10 do potęgi 30. Z kolei sama przestrzeń nie jest „pusta” lecz wypełniona ur-ami, wydaje się więc być czystą informacją zawartą we wszechświecie.

Z punktu widzenia kwantowej teorii ur-obiektów kosmiczny rozwój jest w gruncie rzeczy rozwojem informacji, tak jak rośliny i ciała się rozwijają i obumierają w środowisku/przestrzeni coraz większej entropii, w jakim się znajdujemy. Rozwój ten może być rozpatrywany jako wytwarzanie się coraz bardziej złożonych informatycznych struktur. A zatem struktury o różnej złożoności należałoby poznawczo traktować jako różne poziomy semantyczne. Elementarne ur-obiekty odpowiadają tu najniższemu poziomowi semantycznemu, to jest prostym bitom. Zmiana na następnym poziomie jest równoważna wprowadzeniu nowej strukturalnej cechy, co tworzy jakieś klasy ur-ów, a więc nowy poziom semantyczny, to jest meta strukturalny i metainformacyjny.

virus-computacional-300x224

Zdrowa informacja – Informacja zdrowia

Fałszywa informacja jest fizjologicznym „wirusem elektromagnetycznym zakłócającym pracę i sprawność komórek. Udowodniły to prace laureatów nagrody Nobla z 1991 roku., Szwajcarów Rubbia i Muheima. Odkryli oni w organizmie ludzkim istnienie prądów elektrycznych o bardzo małym napięciu i natężeniu przenoszących informacje fizjologiczne. Przywracanie zdrowia jawi się więc w tym kontekście jako działanie dwóch czynników:

1)„skasowanie” magnetycznej informacji o chorobie (informacji nieprawidłowej)

2) „nagranie” nowej, prawidłowej informacji, czyli magnetyczne ukierunkowanie krwi, prawidłowa polaryzacja komórek, właściwy stan napięcia na ich powierzchni, itd.

Ludzki organizm, w tym i psychika, jest wybitnie podatny na wszelką informację elektromagnetyczną przekazywaną z zewnątrz. Udowodnili to dwaj niemieccy naukowcy – biofizyk, prof. Erwin Neher i neurobiolog, prof. Bert Sakmann, dyrektor Wydziału Medycznego Instytutu Maxa Plancka w Heidelbergu (Niemcy). Za swoje odkrycie otrzymali wspólnie w 1991 roku nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. W kontekście informacji także biologiczne wirusy są niezwykle ciekawymi tworami – produktami, nie są ani żywe, ani martwe !

ebola_600

Sharon-Gilbert-Interview-340x160

W proponowanym poniżej programie Sharon Gilbert, genetyk i chrześcijanka, co należy podkreślić, opowiada o ich niezwykłych i zarazem wielce tajemniczych funkcjach. Wirusy mogą zmieniać nas pod względem genetycznym ! Mogą być, jak się podejrzewa, produktem istot które odwiedziły Ziemię w czasach Noego. Wyprodukowane w okesie ICH działalności, miały mieć okreslone zadania. Mogła to być wojna na poziomie bilogii molekularnej, prowadzona pomiędzy zatrutymi przez NICH informacyjnie ludzmi, stworzone zostały by osłabiać, niszczyć lub zmieniać organizmy żywe, przecież stworzenie Boga było DOBRE ! Na poczatku nie było chorób i śmierci. Motyw buntu aniołów przewija się nieustannie w kulturze w rozmaitych interpretacjach i nawiązaniach.

Zyskuje odbicie w literaturze, np. w Raju utraconym Johna Miltona, gdzie Lucyfer i jego aniołowie urastają do rangi tragicznych bohaterów. W przypadku „pedagogicznej” działalności aniołów, wydaje się jasne, co miałoby być określone „wielkim grzechem”, o którym w Księdze Henocha wspomina anioł Szemihaz. Zostają zdradzone tajemnice, które nie były pierwotnie przeznaczone do tego, aby człowiek je poznał. Ze wstawek typu „nastała wielka niegodziwość” itp. widać też jasno, że człowiek wiedzy tej nie uniósł. Jeśli prześledzimy całą narrację mityczną z etiopskiej Księgi Henocha, która dotyczy buntu aniołów, zobaczymy wszędzie strukturę „zawsze chcę więcej„.

Aniołom nie wystarcza ich niebiański żywot, lecz chcą zasmakować czegoś ich naturze obcego. Swoje pragnienie „czegoś więcej” przekazują własnym nienaturalnym dzieciom, które realizują je w potworny sposób, sprowadzający na nie w końcu zagładę. Aniołowie nie poprzestają na własnym przekroczeniu granic natury – chcą tego samego dla ludzi. Dlatego uczą ich rzeczy, które powinny być przed nimi zakryte: produkcji broni, upiększania ciała i technik poznawania przyszłości, itp. Dzisiejsze tajne organizacje czy zrzeszenia duchowe są inspirowane, kolejny raz, przez istoty/istotę z czasów Noego ! Podejrzewa się, że spora część pojawiających się (zmutowanych – zaprojektowanych) wirusów, jest konstruowana w podziemnych labolatoriach.

virus

Boska informacja

Czy Jezus (Logos) jako najlepsza informacja mógł uzdrawiać ? Oczywiście tak ! Tak samo Jego informacja, czyli Tora – Biblia, też mogą naprowadzić nas na zdrowie, do życia, a nie śmierci. Jednak posługiwanie się tą świętą informacją, a najpierw jej prawidłowe odczytanie, jest nie lada sztuką. Boska informacja kwantowa opiera się na DUCHU Boga, kodowana specjalnym językiem, także językiem przyrody, a to jest wyższym oprogramowaniem bio-informatycznej struktury człowieka.

Informatycy oprogramowania Tory mają swoje tajemnice, kody językowe są czasami ukryte za tzw. semantyką, oto mała próbka rozkodowania, będzie zapewne dla wielu z państwa cenną wskazówką przy asymilacji zbawiennych Boskich poruszeń kosmicznego rozumu: „Tablice były dziełem Boga” (Wyjścia 32:16), to znaczy, że były one tworami przyrody, a nie sztuki, wszystkie bowiem rzeczy w przyrodzie nazywane są „dziełem Boga„, na przykład: „Widzieli dzieła Boga” (Psalmów 107:24), a po opisie elementów przyrody, takich jak: rośliny, zwierzęta, wiatry, deszcze itp. następuje okrzyk: „Jak liczne są Twoje dzieła, Boże!” (Psalmów 104:24).

Jeszcze bardziej uderzająca jest relacja pomiędzy Bogiem a Jego stworzeniami wyrażona w określeniu: „Cedry Libanu, które On zasadził” (Psalmów 104:16). Cedry – będące tworami przyrody, a nie sztuki – są opisane tak, jak gdyby byty zasadzone przez Boga. W podobny sposób wyjaśniamy zwrot: „pismo było pismem Boga” (Wyjścia 32:16). Relacja łącząca pismo (interfejs graficzno-tekstowy) z Bogiem została określona poprzez słowa (w dosłownym tłumaczeniu): „napisane palcem Boga” (Wyjścia 31:18), a znaczenie tego zwrotu jest takie samo, jak w wyrażeniu  „dzieło Twoich palców” (Psalmów 8:4), co odnosi się w tym przypadku do niebios.

Jeśli zaś o nie chodzi, to wyraźnie stwierdzono, że zostały one stworzone poprzez słowo: „Poprzez słowo Boga uczynione zostały niebiosa” (Psalmów 33:6). Możecie się z tego dowiedzieć, że w Torze stwarzanie rzeczy zostało metaforycznie wyrażone poprzez określenia oznaczające „słowo” i ״mowę” (proces informacji-tyczny). Ta sama rzecz, która według jednego fragmentu została uczyniona poprzez słowo, w innym fragmencie jest przedstawiona jako uczyniona przez „palec Boga„. Sens zwrotu ״napisane palcem Boga” jest zatem identyczny z sensem wyrażenia: „napisane poprzez słowo Boga„, jeśli zaś mówi się o tym ostatnim wyrażeniu, to jest ono równoznaczne ze zwrotem:  „napisane skutkiem woli i pragnienia Boga”.

P.S.

Oczywiście tytuł jest dwuznaczny, Jezus leczył dzięki mocy Boga i energii duchowych „cząstek uzdrowionów„, w wyniku czego człowiek zostawał udrowiony: „On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.” Mateusza 9:12

moses_sinai

Linki

Głęboka tajemnica Okeanosa

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty…”

Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm

Piramidy z Giza, dowody na globalny kataklizm – Stephen Mehler prezentuje

Porwane czy asymilowane ?

Duchowe poglądy o rzeczywistości

Polska szachownica 2015 – tylko energetyczna ?

Gary Stearman Interviews Christian Biologist Sharon Gilbert On Pandemic Threat, 25 lut 2015

http://youtu.be/OFIrwLguYMM

Dobre 159
Złe 9

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *