Fantastyczno naukowe „szczepionki” nanotechnologii strukturalnej Mk-Ultra to prawda !

W czasie globalnej plan-demi demonów wypływają kolejne sensacyjne informacje, dlatego kolejny odcinek powieści sci-fi rozpoczniemy od przypomnienia faktów z dziedziny zaawansowanej nauki. Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiły niezwykle istotne zmiany zarówno w fizyce, w szczególności w fizyce molekularnej, jak i w biologii. Pojawiły się dwie zupełnie nowe dziedziny badań – nanotechnologia i biologia systemowa. Obie wyrastają z pogranicza biologii i fizyki, ale są od siebie zupełnie niezależne. Nanotechnologia stała się bardzo ważną dziedziną badań z zakresu fizyki molekularnej, fizyki fazy miękkiej i fizyki ciała stałego.

Biologia systemowa całkowicie przynależy do nauk biologicznych. Jest ona owocem współczesnej rewolucji naukowej w biologii.  W krótkim czasie rewolucji nano technologicznej warsztat doświadczalny biologii molekularnej został bardzo rozbudowany. W szczególności wprowadzono do niego bardzo szeroki wachlarz metod spektroskopowych oraz rozbudowano przyrządy optyczne umożliwiające osiąganie coraz większej rozdzielczości. Przedmiotem analizy były nie tylko aspekty strukturalne (np. przemiany strukturalne i rozpoznawanie molekularne), ale także dynamika wewnętrzna makrocząsteczek biologicznych. Na podstawie uzyskiwanych wyników wnioskowano przede wszystkim o przebiegu reakcji chemicznych z udziałem makrocząsteczek, co ma się przyczynić do wynalezienia cudownych możliwości budowy syntetycznych ciał humanoidalnych, pojemników dla dusz. Nowe metody badawcze zupełnie zmieniły obszar zainteresowań okultysów biofizyków.

Mniej więcej w tym samym okresie zaraz po ukończeniu zbierania danych o ludzkim genomie otwierają się zupełnie nowe kierunki badań biologii molekularnej. Wiele placówek naukowych na całym świecie podjęło pracę nie tylko nad badaniem struktury ludzkiego DNA, ale przede wszystkim nad opracowaniem odpowiednich, ulepszonych metod sekwencjonowania, które zapewniłyby sprawną realizację tajnego projektu budowy syntetycznego człowieka, nowego humanoida – kosmity.

Owocem prowadzonych na szeroką skalę prac były ogromne bazy danych o strukturze DNA. Pojawiła się nowa gałąź badań, którą nazwano genomiką. Bardzo szybko zauważono jednak, że oprócz danych o genach należy też śledzić informacje o ich produktach (zajmuje się tym dział nauki — proteomika), o szlakach metabolicznych, zakłócanych przez cudowne szczepionki mengele (metabolomika), o procesach transkrypcji sekwencji DNA (transkryptomika) itp. Okultyści alchemicy genetycy nie zasupują gruszek w piopiele !

Genomika jest obecnie jednym z działów genetyki. Stanowi również jeden z filarów bioinformatyki. Zakres problemów, jakimi zajmuje się ta dziedzina badań obejmuje sekwencjonowanie całych genomów poszczególnych organizmów, mapowanie genów oraz analizę oddziaływań pomiędzy genami (heterozja, plejotropia, epistaza). W efekcie intensywnego rozwoju badań w wymienionych obszarach wyłoniły się szczegółowe kierunki genomiki (bilogii golemicznej).

Trwają prace nad realizacją międzynarodowego projektu badawczego Physiome Project. Zmierzają one do konstrukcji modeli wzajemnie zależnych, dostarczających poprawnych rozwiązań na różnych poziomach złożoności, opisujących działanie niektórych organów (serce) lub układów (układ trawienny, układ mięśniowo-szkieletowy) w organizmie człowieka, co już niedługo przyczyni się do uruchomiania produkcji „replikantów” – („Zbiegłe na Ziemię androidy udają normalnych ludzi („Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?”). Głównym zadaniem policji jest ściganie takich zbiegów korzystając z pomocy zawodowych łowców. Podejrzanych poddaje się specjalnemu testowi na empatię przy pomocy aparatury przypominającej wykrywacz kłamstw.„)
Opisane wyżej kierunki badawcze w bardzo istotny sposób przyczyniły się do rozwoju dwóch zupełnie odrębnych dziedzin nauki. W zakresie fizyki, dzięki wzbogaceniu warsztatu fizyki molekularnej o metody badania pojedynczych cząsteczek, doszło do szybkiego rozwoju nanotechnologii.  Nanotechnologia obejmuje badania podstawowe i prace zmierzające do rozwoju technologii materiałów na poziomie atomowym, molekularnym i makromolekularnym, w skali długości 1 ÷ 100 nm (w skali „nano”) tak by w niedalekiej przyszłości połączyć ją z biologią systemową oraz ludzkim lub syntetycznym ciałem humanoidalnym !
 
Celem tych prac jest uzyskanie wiedzy o zjawiskach fizycznych i chemicznych zachodzących w takiej właśnie skali oraz rozpoznanie możliwości tworzenia nowych układów molekularnych przydatnych technicznie. W skali „nano” istotne stają się oddziaływania pomiędzy pojedynczymi atomami lub cząsteczkami prowadzące do zjawisk, które ogólnie można określić jako „funkcjonowanie”, lub „funkcjonowanie przyszłych pojemników kwantowo-duchowych”.
 
Nanotechnologia pojawiła się jako naturalna konsekwencja procesu miniaturyzacji, gdy urządzenia o rozmiarach milimetrów (np. lampy elektroniczne) zastąpiono układami o wymiarach rzędu mikrometrów (np. układy scalone). Konsekwencją realizacji takiego programu było zatem pojawienie się układów o rozmiarach nanometrów (np. kropki kwantowe stosowane w nadchodząchch „tatuażach bestii 666”).
 
Za początek nanotechnologii uważa się datę 29 grudnia 1959 roku, gdy na spotkaniu członków Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego iluminat technokrata Richard Feynman wygłosił referat There’s Plenty of Room at the Bottom (Tam na dole jest dużo miejsca). Nawiązał w nim do ówczesnych pytań stawianych przed biologami i pokazał, że odpowiedzi na nie powinny stać się obszarem zainteresowania fizyków. Podstawową tezę swojego referatu wygłosił już na początku, mówiąc: „To, co chciałbym omówić, to problem manipulowania i kontrolowania procesów w małej skali”.
 
Inspiracją do tych rozważań były dla Feynmana wyniki badań nad strukturą DNA oraz nad zapisem informacji genetycznej w makrocząsteczce. Zwracał w szczególności uwagę, iż „biologia to nie tylko zapis informacji, to przede wszystkim działanie z tego zapisu wynikające. Układy biologiczne są niezmiernie małe. Wiele spośród komórek jest niezwykle drobnych, ale bardzo aktywnych – produkują najróżniejsze substancje, poruszają się w określonych kierunkach, robią wspaniałe rzeczy – a wszystko to w tak małej skali. Dodatkowo przechowują informację” Wkrótce makrocząsteczki biologiczne stały się nie tylko pierwowzorem, ale też przedmiotem analizy w ramach nowej dziedziny.
 
W pierwszej połowie lat 1980 rozwinął się nowy kierunek badań – nanotechnologia strukturalna DNA. Początkowo próbowano konstruować dobrze zdefiniowane klatki molekularne o rozmiarach „nano”, w których można by było umocować inne cząsteczki i poddawać je szczegółowej analizie, jak w strukturze krystalicznej. Konstruuje się także bardziej złożone układy dwu- i trójwymiarowe. Mają one zastosowanie w budowie procesorów opartych na DNA, wykorzystywanych do rozwiązywania niektórych zagadnień matematycznych. Struktury molekularne wykonane z fragmentów podwójnej helisy DNA mają również zastosowanie jako układy sensoryczne, w których wykorzystuje się przemiany strukturalne podwójnej helisy pod wpływem takich czynników jak temperatura czy wartość pH środowiska.
 
Biologia systemowa, która już niedługo zbuduje pierwowzór „Nowego humanoida – replikanta” opiera się na możliwie najszerszej analizie komputerowej ogromnych baz danych o genomach, proteomach, itp., jest niewątpliwie działem nowej biologii ufonautycznej (biologii golemicznej). Można ją zdefiniować jako naukę o funkcjonowaniu makrocząsteczek w układach systemowych nowych ciał humanoidalnych.
 
Określa się niekiedy biologię systemową jako realizację marzenia okultysty Claude’a Bernarda o stworzeniu biologii matematycznej. Jest realizacją postulatu o wprowadzeniu matematyki do konstruowania teorii biologicznej. Biologia systemowa jest przedstawiona przez zaawansowanych transhumanistów technokratów jako ogólny zbiór teorii, twierdzeń i hipotez dostarczających wyjaśnień odnoszących się do organizmów żywych. Głównym narzędziem badawczym biologii systemowej jest eksperyment komputerowy. Pojawiają się zbiory pośrednie pomiędzy zbiorem biomakrocząsteczek a całym organizmem (np. genom, transkryptom, proteom).
 
Biologia molekularna za pomocą eksperymentu biofizycznego i biochemicznego w postaci globalnego wyszczepiania produktami biologii molekularnej i biologii syntetycznej stara się uzyskać dane do dalszych badań, ale i opisać elementy składowe ogólnoplanetarnego eksperymentu. Sięga jednak wyżej, wykorzystując nowe podejście oparte na tzw. kręgach genetycznych. Przyjmuje się bowiem, że określone funkcje życiowe komórki mogą być postrzegane jako skoordynowane funkcje biologiczne produktów ekspresji określonej grupy genów. W biologii systemowej sięga się natomiast do poziomu molekularnego, by odnaleźć mechanizmy molekularne rządzące procesami biologicznymi całych społeczeństw na możliwie jak najwyższym poziomie złożoności organizmu – „Nowego organizmu”. Rozwijane są w tym celu nowe kierunki badań, tzw. „omiki” (np. genomika, transkryptomika, proteomika).

Konsekwencją powstania nowych dziedzin nauki – nanotechnologii i biologii systemowej – jest zupełnie nowy obraz pogranicza fizyki i biologii. Już nie można mówić o istnieniu jednej dziedziny nauki nazywanej do tej pory biofizyką. Skupiała ona wszystkie kierunki badań, w których przedmiotem analizy był organizm żywy lub tworzące go makrocząsteczki i metabolity. W zakresie badań fizycznych procesów fizjologicznych obserwuje się dwa kierunki badań. Szereg zagadnień fizjologii zyskało szczegółowe wyjaśnienia na poziomie molekularnym, które można też zaliczyć do osiągnięć biologii molekularnej.

Pozostało jednak podejście szersze, obejmujące badania całych organizmów, całych społeczności jak i ciał sterownych (poprzez konstrukty wstrzykiwane), lub tylko poszczególnych jednostek. Ten kierunek nosi obecnie nazwę fizyki medycznej. Badania fizyczne, które stały się podstawą biologii molekularnej rozwinęły się obecnie daleko poza aspekt strukturalny i dały początek nowej dziedzinie – nanotechnologii – nanotechnologii socjologicznej. Rozwija się też teoria fizyczna, która ma wyjaśnić procesy molekularne zachodzące w organizmach żywych. Początek tych badań i ich najważniejszy kierunek to teoria układów pozostających w stanach dalekich od równowagi.

Obecnie pracom tym można chyba nadać ogólną nazwę teorii stochastycznych procesów biologicznych (stochastyczny, czyli „będący wynikiem domysłu”). Biologia stochastyczna zakłada pojawienie się w niedalekiej przyszłości nowych organizmów humanoidalnych – syntetycznych – replikantów, rodem z ufologii – patrz tekst pt.: „Prawdziwy Władca Pierścieni, część III – pojemniki „rządców świata” mordoru„. Tym wstępem dochodzimy do obecnych odkryć biologii strzykawkowej – zaawansowanej nanotechnologii.

Większość z państwa słyszała o amerykańskim programie MK-Ultra. Chodziło w nim o potajemne zbadanie możliwości sterowania pracą ludzkiego mózgu i kontroli umysłu z wykorzystaniem substancji psychodelicznych, jak np. LSD, bodźców elektrycznych, analizy fal mózgowych i form percepcji podprogowej. Jakiś czas temu odtajniono nie tylko dokumenty o Mk-Ultra, ale i innym podobnym projekcie, nazwanym: „Bluebird”. Podobnie jak Mk-Ultra jego celem było opracowanie i udoskonalenie kontroli nad zachowaniem umysłu ludzkiego w celu szpiegostwa, kontrwywiadu i tajnych manipulacji w globalnej polityce.

W latach kiedy prowadzono Mk-Ultra i Bluebird jeszcze nawet nie śniono o możliwościach jakie pojawią się w czasach po roku 2000, kiedy nastąpił wybuch wynalazków biologii syntetycznej i mikro-nano elektroniki ! W ostatnich dniach i godzinach sierpnia 2021 r., kiedy to piszemy, miało miejsce publiczne namawianie do wstrzyknięcia sobie „doświadczalnych preparatów biologicznych”, działo się to z ambon kościoła w Polsce, ale i Watykanu, gdzie „pastor Bergolio również wzywa do przeprowadzenia na sobie doświadczenia medycznego-strzykawkowego, a w gruncie rzeczy (prawdopodobnie) wojskowego, bo wojskiem jest tu armia szatana z loży iluminackiej NWO !

Na wstępie, zanim przejdziemy do sensacyjnych ustaleń rządu Japońskiego, musimy wspomnieć o naszej rodzinie, gdzie jeden z jej członków jest półprzytomny po tym jak dał sobie wstrzyknąć genetyczną miksturę DNA ! Osoba ta dostała wylewu krwi do mózgu i prawie śmiertelnego zatoru w szyjnej tętnicy. Lekarze „uratowali” ją, tą osobę, poprzez udrożnienie żyły – zastosowanie czegoś co fizycznie przepchało i udrożniło tętnicę !

Wszystko, te dobrodziejstwa, nastąpiły po otrzymaniu zachwalanego przez papieża Frańciszka zastrzyku mengele ! Przejdzmy jednak do sensacji z Japonii. Pojawiły się informacje, że japońskie służby wykryły w tzw. „szczepionkach” nano cząsteczki (prawdopodobnie) metali. Po tym preparaty nano cząsteczkowe ściśle tajnego wojskowo-medycznego projektu zostały wycofane z Japonii. Jest to o tyle ważne, że potwierdza wcześniejsze badania tych chemikali (high-tech) zaawansowanej technologii nano cząsteczkowej przez specjalistów z dziedziny biologii molekularnej oraz innych nauk, związanych z wojskowymi projektami sterowania ludzkimi organizmami na odległość !

To też jest zgodne z informacją jaką podało polskie ministerstwo o przyjęciu do Polski określonej ilości dawek tej mikstury, które musiały być trzymane w ekstremalnych minusowych temperaturach, co jest potwierdzeniem o możliwym zastosowaniu w nich nano botów, nano mikro układów i innych wynalazków biologii syntetycznej razem z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny samoformujących się nanoukładów, wspomnianych przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, a te, jakaś ich część, jak wiadomo, muszą być przetrzymywane w niskich temperaturach.

Jak widzimy i jak czytamy w doniesieniach z poważnych badań nad tymi preparatami, coś „niezwykłego” przemyca się w nich, co najwyraźniej ma związek z globalnym eksperymentem wojskowym, powiązania ludzkiego organizmu z siecią 5G i sterowania dużymi ludzkimi populacjami w ramch „Nowego Mk-Ultra”. „Nowego” tak jak „Nowy Wspaniały Świat” i „Nowy Porządek Światowy” oraz Agendy Lucyfera 2033 !

W Polsce, kraju zarządzanym podobnie jak w Afryce, gdzie biedne społeczeństwa murzynów są (oficjalnie) depopulowane,  koncerny medyczne, ale i już teraz widzimy wojskowe, przeprowadzają (prawdopodobnie) nieznane nam eksperymenty z dziedziny sterowania ludzkimi orgaznizmami – mózgami poprzez sieć telefonii komórkowej, jak i nanotechnologię strukturalną ! Wspomniane wojsko lucyfera nie bierze jeńców, po prostu morduje, a w najlepszym razie prowadzi globalny „Nowy eksperyment MK-Ultra„.

W związku z tym należy się zastanowić nad przemówieniem arcybiskupa Wojciecha Polaka, w którym wyznał słuszność medyczno-enwuowskich poglądów pastora Bergolia: „w obliczu trwającego wciąż zagrożenia epidemiologicznego zaszczepienie się jest aktem miłości. I aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość ludzi się zaszczepiła…” Czy taka postawa jest w zgodzie z Ewangelią, a jeśli nie z Ewangelią, to choćby z etyką ?

Jeszcze raz wróćmy do tajemniczego wystąpienia pana premiera Borisa Johnsona na forum ONZ. Warto o nim pisać bo ujawniono tam oficjalnie jakie możliwości posiadają obecnie technokraci NWO, co się wstrzykuje ofiarom globnalnej psychomanipulacji ! Wszystkie systemy wykorzystujące Internet poprzez sieć 5G są zależne od układów scalonych mogących pomieścić maksymalnie miliony tranzystorów na powierzchni milimetra kwadratowego !

Przy tym poziomie złożoności wprowadzenie ulepszeń może wydawać się niemożliwe, jednak dzięki finansowanemu przez iluminatów z UE projektowi o nazwie „Łączenie molekularne w dziedzinie nanotechnologii” (MINT), zostały stworzone solidne fundamenty umożliwiające osiągnięcie całkiem nowego celu. Aby to osiągnąć, naukowcy wykorzystali wyjątkowe właściwości kwasu rybonukleinowego (RNA) będącego jednoniciowym odpowiednikiem kwasu DNA.

Ten podstawowy element molekularny kodu genetycznego jest odpowiedzialny za komplementarność zasad, czyli łączenie się zasad w pary. W wyniku tego można spowodować związanie się nici kwasu RNA z określonymi komplementarnymi bitami innej cząsteczki. Znaczne części kwasu RNA charakteryzują się także określonym wzorcem pofałdowania (struktura trzeciorzędowa), który może zostać wykorzystany do przechowywania konstrukcji dużych rozmiarów.

Dzięki kwasowi RNA zagadnienie cząsteczkowego samoformowania stało się realne ! Umożliwiona w ten sposób skala miniaturyzacji jest zdumiewająca. Średnica okablowania wynosi mniej niż 100 nanometrów, natomiast dołączone programowalne jednostki odznaczają się rozmiarami równymi 10\;nm (wielkość dziesięciu miliardowych metra!). Zespół badawczy projektu MINT prowadził na Uniwersytecie w Glasgow pionierskie prace w zakresie metod oceny ilościowej i kontroli specjalnie opracowanych oligonukleotydów unieruchomionych na powierzchni elektrod.

Korzystając z rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów, dokonano oceny swoistości i stopnia unieruchomienia w celu pomiaru obecnych elementów. Dokonano także oceny ilościowej masy przypadającej na jednostkę powierzchni przy użyciu mikrowagi kwarcowej (QCM). Dzięki temu można wytwarzać organiczno-nieorganiczne urządzenia elektroniczne na skalę przemysłową, ponosząc niskie koszty! Co przyczynia się do obniżenia kosztów tych składników w preparatach strzykawkowych. Kontrolowana produkcja okablowania w nanoskali oraz wiązań pomiędzy nanocząsteczkami była kolejnym wielkim krokiem w rozwoju tej super technologii.

Połączenia najnowszej nanotechnologii oraz biologii syntetycznej z projektem sieci 5G będzie umożliwiało totalną kontrolę nad społeczeństwami, globalnym umysłem ofiar psychomanipulacji. Oczywiście to wszystko jest tylko teorią, o której nie warto wspominać, bo przecież papież Frańciszek (aka pastor Bergolio) jak i określeni „biskupowie Sankt Galen” nie chcą słyszeć…

W związku z tym co tu zostało napisane należy zastanowić się nad przyszłością Polaków, czy zostaniemy poprzez nanotechnologię strukturalną razem z bilogią sysntetyczną zamienieni w nowe byty bilogii golemicznej ?! Co się stanie w nadchodzącym świecie replikantów z Polską ? Czy z Polski wyjdzie iskra/piorun, który rozwali szatańską cywilizację GMO ?! Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dzienniczek. 1732)

 

Biolog Felipe Reitz z Brazylii ma własny zestaw sprzętu do obrazowania termograficznego i zaczął diagnozować swoich zaszczepionych pacjentów, którym wstrzyknięto zastrzyki przeciw covid. Odkrył rozległe krzepnięcie krwi w całym układzie naczyniowym u bezobjawowych osób, które otrzymały zastrzyk. Obrazowanie termograficzne pokazuje masywne skrzepliny krwi u bezobjawowych zaszczepionych

Termografia lub obrazowanie termiczne może wykryć nieprawidłową wewnętrzną temperaturę ciała. Pozwalając na podkreślenie obszarów zapalnych i słabego krążenia krwi. Jest to najskuteczniejszy nieinwazyjny sposób wykrywania DVT, czyli zakrzepicy żył głębokich. Inaczej znanej jako skrzepliny krwi.  Biolog Felipe Reitz z Brazylii ma własny zestaw sprzętu do obrazowania termograficznego i zaczął diagnozować swoich zaszczepionych pacjentów, którym wstrzyknięto zastrzyki przeciw covid. Odkrył rozległe krzepnięcie krwi w całym układzie naczyniowym u bezobjawowych osób, które otrzymały zastrzyk.

To zdjęcie zostało zrobione na 23-letnim sportowcu. Ciemne linie to skrzepliny krwi. Ten 23-latek przyjął zastrzyk, ale nie ma żadnych objawów. Felipe Reitz przeprowadził również analizę żywej krwi. I tak jak słyszeliśmy od kilku innych badaczy, Reitz donosi o obecności obcych struktur nabierających kształtu we krwi zaszczepionych. I pokazał, jak komórki krwi zlepiają się w wyniku otrzymania zastrzyku. W zeszłym tygodniu doktor Richard Fleming opublikował film o tym, co dzieje się, gdy szczepionki genetyczne są dodawane bezpośrednio do ludzkiej krwi. Po dodaniu szczepionki Janssen do zdrowej próbki krwi, można zobaczyć w powiększeniu jak krew zaczyna się zbijać i zlepiać. W badaniach przeprowadzonych przez Natural News stwierdzono, że te tak zwane skrzepliny są prawie całkowicie pozbawione kluczowych elementów markerowych, które byłyby obecne w ludzkiej krwi, ale wykazują znacznie wyższe stężenia pierwiastków stosowanych w elektronice i obwodach elektrycznych.

Tymczasem dyrektor generalny Moderny, firmy, która wyszlamowała swoich klientów na 500 procent za śmiercionośny zastrzyk, otrzymał 50-procentową podwyżkę po spieniężeniu akcji o wartości 400 milionów dolarów. Im dłużej żyjemy bez sprawiedliwości, tym bardziej jest to do zaakceptowania. Moderna inwestuje teraz w przyszłość mRNA. tutaj zródło: https://www.bibula.com/?p=140383

Linki:

Diabelski atak na Polaków ! Co się wstrzykuje ofiarom medialnej psychomanipulacji ?

Krytyczny wobec szczepionek covidowych wynalazca technologii mRNA został „zniknięty” w Internecie

Programowanie materii, a biblijne znamię

Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane

Czy Polacy mają zostać zdepopulowani za pomocą doświadczalnych preparatów biologicznych ?!

Czy rabini, religijni Żydzi oraz chrześcijanie dadzą się zaszczepić demonicznymi genetycznymi szczepionkami ?!

Maryja z La Sallette, z roku 1876, wspominała o tajnej akcji „covid-19” ?

Szokujące informacje w temacie genetycznego koktajlu, który mają zapodać igłą jeszcze czystej genetycznie ludzkości !

Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu

Czy, i kiedy, nastąpi polski strumień nadprzyrodzonej energii – po „trąbach zagłady” ?

Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !

Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

Nowy Wspaniały Świat „charagma therion”

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej w Tv Trwam

ATAK MEDYCZNYCH HITLEROWCÓW, MEDYCZNYCH SS-MANÓW ORAZ MEDYCZNEGO NKWD NA POLAKÓW – KAZ. KS. NATANKA

„Taką reakcję u niektórych budzi wiadomość znalezieniu tlenku grafenu w szczepionka i to w dużych ilościach. Ale jak zareagować, widząc ludzi świecących w ultrafiolecie? Zasilających żarówki, wywołujących alarmy w bramkach kontrolnych, wykrywaczach metali? Co powiedzieć o człowieku, z którym próbują się połączyć jego własne, domowe urządzenia elektroniczne, jak telefon lub telewizor? Co gorsze, te urządzenia są „przekonane”, że łączą się z firmą Astra Zeneca. Słynne magnesy wydają się już zbyt oczywiste i oklepane.Stew Peters, na antenie Red Voice Media, przeprowadził serię wywiadów z Dr Jane Ruby, ekspertem ds. międzynarodowej ekonomii zdrowia i specjalistką w zakresie opracowywania leków. Była także dyrektorem firmy wytwarzającej półprodukty dla innowacyjnych technologii farmaceutycznych. Jest autorem książki: Hoaxed: The Media’s War on Truth oraz jednym z producentów filmu: A Sea of New Media.Wydaje się być osobą merytoryczną, zrównoważoną i przez to – wiarygodną. Bezlitośnie obnaża fakty, skrzętnie ukrywane przez wielką farmacją i media ale to, co można jeszcze zobaczyć w materiale przetłumaczonym i skompilowanym przez Georginę Orwell, budzi wręcz przerażenie: DR JANE RUBY – „SZCZEPIONKI” NA COVID A TLENEK GRAFENU, MAGNETOFEKCJA I NOPY (NAPISY PL).Film jest dość długi (prawie dwie godziny) i zawiera bardzo dużo, różnych informacji ale z pewnością nikt nie będzie się nudził.Warto zwrócić uwagnę na informację o tym, że szczepionka przeciwko świńskiej grypie, została powstrzymana „już” po odnotowaniu 24 zgonów. Tymczasem nawet według tego samego (kłamliwego) VAERS, w samych Stanach Zjednoczonych, na dzień 23 sierpnia 2021 zmarło od szczepionek 13 911 osób, co należy pomnożyć przez sto. O tym też mowa w materiale. Łączna liczba zgłoszeń wynosi 650 075. Dokładny raport, można znaleźć na stronie OpenVAERS.To pozycja obowiązkowa dla wszystkich „foliarzy”. Tym bardziej, że pojawia się coraz więcej głosów, usiłujących zdyskredytować odkrycia hiszpańskiej grupy naukowców o nazwie „Piąta kolumna” a film, daje jakiś wgląd w jej prace i podaje oryginalne źródła.” – Źródło to tekst na portalu ZmianynaZiemi, tutaj.

Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców w sprawie natychmiastowego wstrzymania Narodowego Programu szczepień przeciwko Covid-19. 17 listopada 2021 wystosowaliśmy do rządzących naszym krajem decydentów kolejny apel, wzywając ich do NATYCHMIASTOWEGO wstrzymania Narodowego Programu tzw. szczepień przeciwko Covid-19.

Nie można być obojętnym wobec tak wielu faktów i dowodów, napywających z całęgo świata, a także z naszej codziennej praktyki – które pokazują wyraźnie, jak wielkie zagrożenie i nieodwracalne szkody zdrowotne wyrządzają już teraz i przyniosą w przyszłości preparaty, którymi wyszczepia się społeczeństwo, ukrywając ryzyko z tym związane. Nikt nie będzie mogł powiedzieć, że nie był świadomy, podejmując decyzję. My dostarczamy dowodów, aby podejmowane decyzje były świadome. Czas przyniesie konsekwencje…

Warszawa, 17 listopada 2021

Premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Minister Zdrowia Adam Niedzielski

Minister Michał Dworczyk – pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców w sprawie natychmiastowego wstrzymania Narodowego Programu szczepień przeciwko Covid-19

My, lekarze i naukowcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców, zwracamy się z apelem o natychmiastowe wstrzymanie szczepień przeciwko covid-19 w Polsce.

W świetle najnowszych doniesień naukowych i statystycznych tzw. „szczepionka” przeciwko covid-19 nie jest ani bezpieczna, ani skuteczna, ani przebadana jak Państwo głosicie, rekomendując jej stosowanie obywatelom naszego kraju.

Brak bezpieczeństwa tej „szczepionki”, która w istocie jest preparatem inżynierii genetycznej nie stosowanym nigdy dotąd w medycynie, został obnażony przez wiele badań naukowych i danych statystycznych:

1/ Eudra Vigilance to baza danych Unii Europejskiej, zawierająca raporty o podejrzewanych reakcjach na lekarstwa, z którą można zapoznać się na stronie internetowej pod linkiem: http://www.adrreports.eu/en/index.html

Obecnie zgłasza ona 27 247 ofiar śmiertelnych i 2 563 768 ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach na covid-19./dane na dzień 9.09.21r/.

Ciężkie odczyny poszczepienne to: paraliż, zaburzenia orientacji i pamięci, drgawki, zespół Guliama-Barego, porażenie nerwu twarzowego, porażenie kończyn, przewlekłe bóle mięśni i stawów, reakcje anafilaktyczne, powikłania zakrzepowo-zatorowe, które mogą powstać w każdym organie ciała-łącznie z nową jednostką chorobową: poszczepienną zakrzepicą małopłytkową, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zawały serca, poronienia, przewlekłe zmiany skórne, przewlekłe zmęczenie.

2/ Amerykańska agencja do spraw zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS zgłasza na dzień 21.09.21r – 15 924 zgony po szczepieniu przeciwko covid-19 i 715 059 poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych.

3/ Brytyjski urząd MHRA /Medical Health Regulatory Agency/ ujawnił, że w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy od 9 grudnia 2020r. do 1 września 2021r. było cztery razy więcej zgonów z powodu szczepień na Covid-19 (było to 1632 zgony), niż po wszystkich szczepionkach w ciągu ostatnich 20 lat (zgonów tych było 404). CAŁOŚĆ TUTAJ ! https://www.bibula.com/?p=129234

https://theexpose.uk/2021/09/14/13-reasons-why-you-should-not-allow-your-child-to-get-the-covid-19-vaccine/

CZY ISTNIEJE DUCHOWA, PSYCHOLOGICZNA I NANOCZĄSTECZKOWA OPERACJA COVID-19 ?!

SZOK! Boris Johnson w ONZ zapowiada oficjalnie: czipy, implanty, nanotechnologię i nową moralność

ZAPOWIEDŹ ZNIEWOLENIA – Wszechobecne kamery i inteligentny pył w ludzkich organizmach

Józef Białek: Anatomia globalnego spisku NA NASZYCH OCZACH! Jak nami KOORDYNUJĄ? Rozmowa Mateckiego

Ozdyk, Sommer: Czy oni wszyscy biorą w łapę? Szpryc katastrofa w Izraelu!

Bramy piekielne przejęły Watykan i całą zachodnią cywilizacje, a Polska ? Kazanie Ks. Natanka !

TRWA WOJNA ! Nie wolno nam zdezerterować – Ks. dr Franciszek Gomułczak

KOLEJNA ŚMIERĆ po Astra Zeneca! „Krwotok w mózgu” Żołnierze USA MARTWI – będzie odwet Bidena? PM

$zczepienia dzieci BEZ ZGODY rodziców! Projekt 1449 to TOTALNA KONTROLA?! Marcin Masny wRealu24!

PILNE! UJAWNIANIAMY false flag ws. TERRORYSTY-rowerzysty! Słynna dziennikarka zmarła po $ZCZEPIENIU!

Zaszczepiła się – straciła obie ręce i obie nogi… Jummai Nache wraz z mężem Philipem Nache, wyemigrowali z Nigerii do Stanów Zjednoczonych, uciekając ze swojego kraju przed muzułmańskimi terrorystami z Boko Haram. Osiedlili się w stanie Minnesota, gdzie udzielali się w misjach prowadzonych przez Baptystów. Jummai, pracując jako pomocnik medyczny w klinice zmuszona została przez pracodawcę do zaszczepienia się „szczepionką przeciwko Covid-19”. W trzy dni po przyjęciu drugiej dawki „szczepionki” firmy Pfizer zaczęła odczuwać bóle w klatce piersiowej. Po kolejnym tygodniu rozpoznano – znane z innych masowych przypadków osób „zaszczepionych” – zatory w układzie krążenia. Jedynym ratunkiem przed nieuchronną śmiercią była amputacja nóg i części dłoni. Lekarze twierdzą, że wkrótce będą musieli odciąć dalszą część rąk, a jej życiu cały czas zagraża niebezpieczeństwo.

Amerykańska federalna agencja „Centra Kontroli i Prewencji Chorób” (CDC), która „zainteresowała się przypadkiem” Jummai odpisała, że „przypadek badało 70-80 lekarzy, którzy doszli do wniosku, że Jummai była zainfekowano MIS-A (wieloukładowy zespół zapalny w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2) oraz COVID-19, ale lekarze nie mogli dość do przekonania, że szczepionka przeciwko Covid-19 odegrała jakąkolwiek rolę.” Wnioski wydają się oczywiste: „szczepionka przeciwko Covid-19” nigdy nie jest przyczyną komplikacji, nawet gdy ma się natychmiast po jej przyjęciu zawał serca, zakrzepy, choroby automimmunologiczne, drgawki, paraliż czy gdy odcinają ci ręce i nogi. Zawsze jest jakaś „inna przyczyna”, np…. Covid, jak w przypadku Jummai.

Historia Jummai opisana jest na stronie pośredniczącej w zbieraniu funduszy GoFundMe (skąd pochodzi zdjęcie powyżej). Wymiar finansowy leczenia poszczepiennego Niezależne media (bo główne media cenzurują rzeczywistość) donoszą o tragediach rodzinnych również w wymiarze finansowym, np. przypadki gdy osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne jest zmuszana do zapłacenia dodatkowo 50 tysięcy dolarów za 4 dni pobytu w szpitalu. Szpitale, szukając dodatkowych funduszy, nie tylko podwyższają ceny usług, ale i regularnie dopisują do rachunków wyimaginowane kwoty, których zapłacenia odmawiają ubezpieczalnie i konieczność spada w końcu na pacjenta. U innych pacjentów, dłuższe „poszczepienne” leczenie przekroczyło już milion dolarów, czyli często górną granicę wyznaczaną przez kampanie ubezpieczeniowe, i osoby te – pomimo, że płaciły składki ubezpieczeniowe – są pozbawione ubezpieczenia, nawet pozbawione do końca życia możliwości ubezpieczenia się (firmy ubezpieczeniowe wymieniają pomiędzy sobą informacje odmawiając takim osobom ubezpieczenia).

Kolejne ofiary eksperymentów medycznychNa całym świecie systemy mające służyć zbieraniu przypadków niepożądanych skutków poszczepiennych dosłownie pękają w szwach i ich administratorzy i mocodawcy czynią wszystko aby nie ukazywać prawdziwych danych. Np. w Stanach Zjednoczonych system VAERS prowadzony przez CDC wykazuje ponad 12 tysięcy ofiar śmiertelnych i ponad pół miliona osób poszkodowanych, często kalek do końca życia. Zarzuca się jednak, że administracja systemu nie publikuje wszystkich przypadków, a sam system uaktualnia dane z opóźnieniem dochodzącym nawet do 3 miesięcy. [Zob. „Pozew przeciwko CDC za ukrywanie rzeczywistej liczby ofiar śmiertelnych, mającej wynosić „ponad 45 tysięcy”, a nie 12 tysięcy„]

Tymczasem w Szkocji tamtejsze ministerstwo zdrowia opublikowało zastraszające dane pokazujące, że w tym 5,5-milionowym kraju zanotowano ponad 5,5 tysiąca zgonów po przyjęciu „szczepionek”, i to tylko licząc do czerwca br, i tylko biorąc pod uwagę pierwsze 28 dni po zaszczepieniu. Liczba ta może być dużo większa, gdyż system nie notuje zgonów po miesiącu od przyjęcia „szczepionki”. Tak jak kilkakrotnie podawaliśmy wcześniej, kontyuujemy listę osób-ofiar „szczepionek przeciwko Covid-19”. Dane pochodzą ze strony TheCovidBlog i są jedynie drobnym wycinkiem ofiar na świecie. Media głównego nurtu nie są zainteresowane informowaniem o skutkach tych prawdziwie niebezpiecznych preparatów, reklamowanych jako „szczepionki przeciwko Covid-19”

 • Jason Maurer: 45-letni barman z Ohio, wzywał na mediach społecznościowych: „Zamknij się i zaszczep się!”. Pięć tygodni po przyjęciu „szczepionki” Moderna nie żyje.
 • Dominique de Silva: 30-latka z Północnej Karoliny – dystonia, poważne konwulsje po „szczepionce”
 • Julie Ann Nobles: młoda kobieta z Kolorado – Bell’s Palsy, niekontrolowane konwulsje
 • Fred Pye: 39-letni Kanadykczyk – niekotrolowane konwulsje po Modernie
 • Davide Bristot: 18-letni włoski sportowiec (piłka ręczna) – nie żyje po 27 dniach od przyjęcia Pfizera
 • CDC donosi o kolejnych przypadkach „nagłej śmierci” 3 nastolatków, którzy przyjęli „szczepionki przeciwko Covid-19”
 • Anthony Shingler: 57-letni Brytyjczyk: zdiagnozowany z chorobą Guillain-Barré, sparaliżowany po przyjęciu AstraZeneca
 • Madeline Johnson: 21-letnia studentka z Kalifornii: paraliż
 • Robin Spring Saunders: 45-letnia pielęgniarka, która zmuszona była spełnić warunek zatrudnienia w Johns Hopkins Hospital i zaszczepiła się – 6 dni po przyjęciu „szczepionki” nie żyje.
 • Ayesha K. Faines: 35-letnia dziennikarka – nie żyje 14 tygodni po „zaszczepieniu się” Pfizerem. 
 • Bruce David Ward: 64-letni Kanadyjczyk – nagły tętniak rozwarstwiający serca po przyjęciu Moderny. Nie żyje 30 dni później.

Setki tysięcy innych podobnych przypadków można znaleźć w systemach typu VAERS (w USA – ponad pół miliona według oficjalnych danych, wszystko wskazuje, że zaniżanych), czy YellowCard (UK). Wydaje się, że w Polsce nikt nie jest zainteresowany zbieraniem tego typu danych, gdyż podaje się, iż do tej pory miało miejsce około 100 przypadków zgonów jako skukti poszczepienne (dokładne dane nie są dostępne). Biorąc pod uwagę, że w 5,5-milionowej Szkocji tamtejsze ministerstwo zdrowia podało, że ponad 5,5 tysiąca osób zmarło po przyjęciu „szczepionki przeciwko Covid-19” (licząc tylko przypadki do 28 dni od zastrzyku), twierdzenia polskich instytucji są nad wyraz optymistyczne. Albo po prostu kłamliwe.

Nikt nie interesuje się losami zmarłych, cirepiących, ich rodzin. Pamiętaj – jeśli po zaszczepieniu się spotka Cię podobny los, NIKT nie zainteresuje się Tobą, media będę Cię unikały, przemilczały, czynniki rządowe będą udawały, że nie istniejesz, firmy farmaceutyczne są zwolnione z odpowiedzialności, a lekarze… lekarze, jako kasta która pozbawiła się podczas „pandemii” resztek autorytetu, będą uważali Ciebie za ich własny wyrzut sumienia i potraktują jak wrzód.

Kazanie naszego super Księdza Natanka w sprawie iluminackich wampirów na Watykanie i w kościele!

Dobre 21
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *