Archeologiczna sensacja, Żydzi mogą budować Trzecią Świątynię !

Cały świat, a zwłaszcza ci którzy się interesują biblijnym Izraelem, sądzą że jedyną pozostałością Trzeciej Świątyni są resztki zachodniego muru, fragment ten jest znany jako Ściana Płaczu. Od XVI wieku jest ona świętym miejscem judaizmu. Badania Roberta Cornuke’a dowodzą, że wcale tak nie jest ! Wyniki jego pracy są niebywale cenne i niesłychanie ważne dla sytuacji w tym rejonie, należało by je określić jako sensacyjne. Żydzi w każdej chwili mogą rozpocząć rekonstrukcję Trzeciej Świątyni ! (lub zaprojektować i uruchomić budowę Czwartej)

Ściana Płaczu, czy jest naprawdę pozostałością Trzeciej Świątyni ?!

swiatynia01

swiatynia02

Proszę zwrócić uwagę na różnej wielkości i jakości elementy skalne, które zostały niedbale zastosowane do wzniesienia ściany (obronnej)

fb9f4994-2a7d-4a89-86ce-df5a8535969f

W poprzednim artykule wspomniałem o wspaniałym przyszłym okresie 1000 letniego panowania Chrystusa, w tym czasie ma powstać Świątynia Millennijna [tzw. „Czwarta”], została ona wraz z systemem kultu dokładnie opisana przez Ezechiela w rozdziałach 40-48.  Natomiast o przyszłym istnieniu Trzeciej Świątyni można wnioskować z szeregu ustępów biblijnych. Pierwszy z nich, Daniela 9:24-27, opisuje 70 tygodni lat, jakie dano narodowi żydowskiemu. W wersecie 27 Daniel mówi o tygodniu siedemdziesiątym, znanym jako okres wielkiego ucisku, i o Antychryście.

W połowie tygodnia niegodziwiec ów „zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie”. Aby mógł działać system ofiarniczy, musi istnieć świątynia. Jak o tym opowiadają znawcy tematu, w przyszłej Czwartej Świątyni będzie przywrócony system ofiarniczy, podobny do starotestamentowego, z pewnymi jednak zmianami: Ofiary będą miały charakter pamiątkowy, będą wskazywać na skuteczność dokonanej i doskonale wystarczającej ofiary Chrystusa na Kalwarii. Natomiast dzisiejsi Żydzi chcą przywrócić system ofiarniczy Trzeciej Świątyni, który istniał przed przyjściem Jezusa, co w ocenie większości teologów było by barbarzyństwem, delikatnie mówiąc.

Syjon i świątynia06

Wróćmy jednak do sensacyjnych badań Roberta Cornuke. Będzie to luzne tłumaczenie programu „Prophecy In The News„, z moimi małymi dodatkami, do obejrzenia na końcu artykułu. Należy podkreślić, że usytuowanie Świątyni jest przez większość, jeśli nie przez wszystkich, umieszczane na tzw. wzgórzu świątynnym, co Cornuke obala w swojej najnowszej książce pt.: „Temple

18166

Jego dowodzenie rozpoczyna biblijnym cytatem, gdzie Świątynia powinna się znajdować, jest tam dwa razy mowa o Dawidzie: „Wreszcie Salomon zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty.” 2 Księga Kronik 3. Następnie, by zrozumieć jego tok rozumowania przytacza werset z Ew. Mateusza 24:1-2 „Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: „Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony

Dalej autor tych rewelacji cytuje starożytnego historyka oraz inną ważną postać tamtego okresu. Informacje te dają nam wskazówkę o stanie świętej budowli/miejsca w którym się znajdowała. „Józef Flawiusz w roku 70 n.e. oświadczył, że w miejscu świątyni nie pozostał ani jeden kamień na kamieniu, tak dokładnie została zniszczona, iż nikt już więcej nie mógłby rozpoznać tego miejsca.”

i dalej:

(…)Podobnie stwierdził generał Masady Eliezer, który był naocznym świadkiem wydarzeń, relacja odnosi się czasu po roku 70 n.e.: „Jeruzalem jest obecnie zniszczone aż do samych fundamentów, nie zostało nic z podwalin, oprócz tych z obozu, gdzie ciągle jeszcze mieszkają Rzymianie, oni je niszczyli” Autor tego zdania twierdzi, że nie zostały nawet fundamenty z izraelskiej świątyni, jedynie resztki fortecy w której przebywali Rzymianie ! Tuż obok !(…)

Kolejne zdjęcia przedstawia widok jaki widział Jezus, gdy przebywał w tamtym rejonie, co się nie zgadza z zacytowanym powyżej urywkiem z Ew. Mateusza 24:1-2 ! Kamienie są na kamieniach ! Biblijne przepowiednie muszą być wypełnione, więc…?

temple05

Dalej Cornuke ustala gdzie powinna tak naprawdę znajdować się Świątynia: „Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.” 2 Księga Samuela 5:7 Urywek ten mówi nam, że w tym miejscu, i tylko w tym miejscu jest Syjon, i tam ma się znajdować miejsce Świątyni. (Ryciny poniżej)

city_of_david

Miasto Dawida

City of David

Następnym ważnym wersetem jest ten z Księgo Joela 4:17: „I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej;” Mowa jest tam o świętej górze. Za czasów Salomona w obręb miasta włączono wzgórze północno-wschodnie, na którym wzniesiono pałac królewski i Świątynię. Od tego czasu miano Syjonu otrzymało całe wzgórze, a nie część, później zaczęto tak nazywać samą Jerozolimę !  Oczywiście Bóg miał specjalne miejsce Swojej Obecności, tzw. Dom czyli Świątynię !

2_samuel_kidron_valley

Kolejnym ważnym cytatem z Biblii, odnoszącym się do tajemnicy położenia świątyni, jest ten z 1 Księgi Królewskiej 1:38-39: „Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gichon. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z Namiotu (tabernakulum) i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: „Niech żyje król Salomon!” Gdzie znajduje się Namiot (tabernakulum) ? Ponad zródłem Gichon, a to jest w Mieście Dawida, na Syjonie, tam też musiała się znajdować Arka Przymierza ! I tam zapewne zbudowano Świątynię. (Rycina powyżej)

55665

Miejsce Świątyni musiało mieć dostęp do ogromnej ilość wody, która była potrzebna podczas rytualnego uboju tysięcy zwierząt, dlatego Księga Joela 3:18 mówi nam o tym: „a z domu Pańskiego wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim.” Jest to ważna informacja, bo w miejscu tzw. Świątyni Heroda, a jak się za chwilę dowiemy rzymskiej fortecy, nie ma wody ! Rzymianie musieli wybudować specjalne akwedukty, by ją doprowadzać do miejsca pobytu wojska. Podobną treść możemy przeczytać u Ezechiela 47:1: „Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni…

Nie mniej ważnym urywkiem Nowego Tesatamentu, dotyczącym Świątyni, jest ten z Dziejów Apostolskich 21:31 „Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że cała Jerozolima jest wzburzona. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła.” – ’Zbiegł do nich na dół! –  Żołnierze zbiegli na dół z miejsca gdzie stacjonowali ! Rycina poniżej, z czerwoną strefą pośrodku, przedstawia miejsce Świątyni w Mieście Dawida, do której ZBIEGLI żołnierze z miejsca wskazanego przez czerwoną strzałkę, biegli po południowych schodach, na lewo od czerwonej strzałki (placu dzisiejszej „Świątynnej Kopuły na Skale”).

Syjon i świątynia04b

Kolejne zdjęcia i ryciny ukazują jak wyglądały starożytne rzymskie fortece, budowane dla legionów, dla armii:

fortece

swiatynia07

Proszę teraz porównać to ze zdjęciami tzw. resztek świątyni herodowej:

fortece02

Poniższa lista biblijnych cytatów przedstawia miejsce gdzie znajdował się Syjon, Świątynia i Miasto Dawida, dowodzą one tego o czym opowiada wspomniany badacz.

lista

Jak już zostało pokazane, autor sensacji zamieszcza w swojej książce różne rysunki, ukazujące jak wyglądała sytuacja rozmieszczenia świętej budowli, poniżej na czerwono zaznaczone jest miejsce gdzie obecnie znajduje się Kopuła na Skale, natomiast żółta strzałka wskazuje gdzie znajdowała się Świątynia. To wszystko jest znakomicie udokumentowane, wystarczy prześledzić biblijne cytaty oraz zdobyć polecaną książkę, odkrycie jest spektakularne ! Zdaniem odkrywcy oryginalna Świątynia znajdowała się około 200-300 metrów od południowo-zachodniego rogu wzgórza ogrodzonego wysokim (rzymskim) murem.

Syjon i świątynia04a

Wszytystko zaczęło się w momencie zdobywania Jerozolimy przez templariuszy, to oni nadali (błędnie !) pozostałościom rzymskiej fortecy, a konkretnie islamskiej Kopule na Skale, przydomek „Świątynnej Kopuły„. Cała platforma Wzgórza Świątynnego, którą przypisuje się Herodowi Wielkiemu, jest przez muzułmanów uważana za miejsce modlitwy, za meczet, jednak dzięki sensacyjnym badaniom Roberta Cornuke’a jest to tylko pozostałość rzymskiej fortecy ! Oczywiście jest tam znacznie więcej tajemnic potwierdzających to o czym opowiada znany odkrywca w programach PITN, ale o tym postaram się napisać kiedy indziej, może w jakiejś książce, którą kiedyś, gdzieś, ktoś wyda. (Z tego miejsca pozdrawiamy pana Nachta, który swoim „westchnieniem niezgody”, w jednym z programów NTF1PL. nakłonił nas do napisania tego artykułu)

Adulteress_PolenovLinki:

Strażnicy, cherubimy, serafimy i Sfinksy – Duchowa archeologia, część II

„który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim” – ktaw aszurit

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane

Tajemnica Alef i Taw – את

Biblistyczny deuter(O) – Izajasz

Faraon Marenptah oraz predynastyczny Izrael

Search For the Temple

Search for the Temple Part 2

Dobre 140
Złe 5

Podobne Artykuły

3 thoughts on “Archeologiczna sensacja, Żydzi mogą budować Trzecią Świątynię !

 1. mieszasz kolego prawdę z kłamstwem, gdyż mesjasz swą śmiercią w połowie tygodnia gdy umarł „zniósł” wypełnił system ofiarniczy, który przez tysiące lat wskazywał na Jego doskonałą ofiarę jaka dla życia wszystkich ludzi miała się dokonać. 490 lat, to jest proroczych 70 tygodni miało upłynąć dla Izraela a były to lata „od wyjścia słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu” aż do końca czasu łaski dla narodu żydowskiego jako pierwszego kościoła Boga na ziemi. Koniec tego czasu łaski dla żydów nastał w chwili ukamienowania Szczepana, diakona pierwszej gminy chrześcijańskiej.
  Tak więc to Jezu zniósł tą ofiarę a nie antychryst. Przeczytaj z głową proroctwo Daniela a klocki Ci się logiczniej poukładają 🙂

  1. Witam. Prosimy o dokładny opis problemu, z którym pan/pani się nie zgadza, bo nierozumiemy w czym tkwi nieścisłość ? Pozdrawiamy

 2. Witam,
  proszę poprawcie błąd w tekście artykułu w cytacie z 1 Księgi Królewskiej 1:38-39: „Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gibeonu. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z Namiotu (tabernakulum) i namaścił Salomona.”
  Powinno być: Gichonu a nie Gibeonu. Ktoś błędnie zapisał nazwę.
  Z treścią artykułu się zgadzam całkowicie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *